Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » WPI » WPI

WPI

WPI

 

 


 UCHWAŁA NR XIV/71/07 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2007 r.

 w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008 - 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 7 uchwały Nr V/34/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.01.1999 roku w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Trzcianka, Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

 

§1.Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008-2015, obejmujący zestawienie głównych zadań inwestycyjnych Gminy Trzcianka, jak w załączniku do uchwały

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§3.Traci moc uchwała Nr LVIII/379/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 października 2006 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2007 - 2015.

§4.Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.


Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Trzcianka

na lata 2008-2015

1. Budowa pływalni.             

Szacunkowe koszty zadania  - 13.900.000 zł

Termin realizacji    - lata 2008 - 2010

        Projekt polega na budowie pływalni /krytego basenu/ z zapleczem w Trzciance, w rejonie Gimnazjum Nr 1. Obiekt realizowany będzie w latach 2008 – 2010, przy czym roboty budowlane w latach 2009 – 2010. W roku 2007 wykonana zostanie koncepcja a w 2008 dokumentacja techniczna.  Założono, że udział Gminy w kosztach budowy będzie wynosił 30 %. Pozostałe 70% pochodziło będzie z funduszy strukturalnych UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – cel operacyjny 4.7 wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu.Projekt obejmuje budowę;·         Basenu pływackiego o wymiarach netto 25 m x 18-20 m,·         Basenu dziecięcego min. 12,5 x 6 m z wewnętrzną zjeżdżalnią,·         Jacuzzi, sauny mokrej i suchej,·         Zaplecza szatniowo-sanitarnego,·         Skate parku, ścianki do wspinaczki i toru dla rowerów górskich.Koszty realizacji zostały określone na podstawie informacji uzyskanych od projektantów tego typu obiektów, ze stron internetowych oraz szacunkowych kosztów publikowanych przez Orgbud i Wacetob.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 350,0   350,0 Dokumentacja projektowa
2009 2.032,5 4.742,5 6.775,0 Roboty budowlane
2010 2.032,5 4.742,5 6.775,0
Razem 4.415,0 9.485,0 13.900,0  

    

2.Budowa sali sportowej w Siedlisku oraz Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

Szacunkowe koszty zadania  - 5.350.000 zł           

Termin realizacji   - lata 2008 - 2009

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku oraz Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. Obiekty realizowane będą równocześnie w latach 2008 – 2009. W roku 2007 wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Założono, że udział Gminy w kosztach budowy będzie wynosił 30 %. Pozostałe 70% pochodziło będzie z funduszy strukturalnych UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Projekt polega na budowie, w miarę możliwości, sal bliźniaczych:·         Arena o wymiarach 36 x 19 m umożliwiająca rozgrywki piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, itp.·         Możliwość podziału na 2 części w celu prowadzenia równolegle 2 lekcji wychowania fizycznego,·         Składane miejsce dla widowni na 100 – 150 miejsc,·         Zespół szatniowo-sanitarny,·         W przypadku Siedliska – zaplecze techniczne na potrzeby obsługi stadionu oraz dwa pomieszczenia lekcyjne.   Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 802.5 1.872,5 2.675,0 Roboty budowlane
2009 802,5 1.872,5 2.675,0
Razem 1.605,0 3.745,0 5.350,0  

   

3.Budowa sieci wodociągowychna terenach wiejskich.            

Szacunkowe koszty zadania     - 2.500.000 zł           

Termin realizacji   - lata 2008 – 2009 

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach:1.       Runowo                                                           – 10,5 km sieci i 160 przyłączy,2.       Stobno /etap II - tereny PKP/                 - 0,4 km sieci i 3 przyłącza,3.       Osiniec II                                                         – 3,1 km sieci i 10 przyłączy,4.       Siedlisko /Zatorze + Siedlisko II/                        - 8,6 km sieci i 41 przyłączy,5.       Biernatowo                                                       – 4,6 km sieci i 8 przyłączy.W wyniku realizacji zadania wybudowanych zostanie łącznie 27,2 km sieci wodociągowych i 222 przyłącza.W 2006 roku opracowano dokumentację budowlaną wodociągów w Runowie  a w 2007 zlecono wykonanie dokumentacji dla pozostałych miejscowości.W celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji Gmina złoży wniosek aplikacyjny o pomoc finansową z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Założono, że dofinansowanie wyniesie 70% kosztów budowy.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji: 

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 375 875 1.250 ·   Runowo – 10,5 km sieci, 160 przyłączy,·    Stobno – 0,4 km sieci, 3 przył.·   Osiniec – 3,1 km sieci, 10 przył.
2009 375 875 1.250 ·    Siedlisko – 8,6 km sieci, 41 przył.·   Biernatowo – 4,6 km sieci, 8 przył
Razem 750 1.750 2.500  

   

4.Przygotowanie do budowyobwodnicy Trzcianki.             

Szacunkowe koszty zadania    - 4.900.000 zł

Termin realizacji    - lata 2008 - 2015

  Zadanie obejmuje wykonanie prac planistycznych i dokonanie wykupów gruntów w celu przygotowania do budowy obwodnicy Trzcianki.W 2006 roku zlecono opracowanie zmiany studium uwarunkowań                   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka z poszerzeniem zagadnień dotyczących układu komunikacyjnego Trzcianki.Realizacja przedsięwzięcia przebiegać będzie w następujących etapach:
  • VII.2007                       - opracowanie wariantów koncepcji przebiegu obwodnicy,
  • X.2007              - wybór i zatwierdzenie wariantu,
  • VI/VII.2008                   - przyjęcie studium,

·               VII.2008                     - przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie układu komunikacyjnego,·               VII.2009                     - uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego,·               2009 – 2015               - wykupy gruntów pod przebieg obwodnicy.

 

5.Modernizacja dróg gminnych.           

Szacunkowe koszty zadania    - 12.400.000 zł           

Termin realizacji    - lata 2008 -2013  

Inwestycja polega na budowie lub modernizacji dróg gminnych w Trzciance oraz na terenie wiejskim Gminy. W wyniku realizacji zadania zostanie zmodernizowanych prawie 45 tys. m2 dróg w Trzciance oraz 33 tys. m2 dróg na terenie trzcianeckich wsi. Projekt będzie realizowany w latach 2008 – 2013.Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w całym projekcie jest budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 178 do ul. Wieleńskiej /łącznie z ul. Wieleńską/. Zadanie obejmuje budowę jezdni asfaltowej oraz ścieżki pieszo rowerowej. Droga stworzy możliwość wykorzystania terenów położonych w pobliżu wysypiska na cele przemysłowe, skanalizuje transport na kierunku od strony Czarnkowa do Wielenia i Tuczna, w tym w szczególności do firm Lubmor i Joskin oraz wysypiska. W zdecydowany sposób odciąży centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, w tym przede wszystkim użytkowników ogródków działkowych.Założono, że w latach 2008 – 2013 udział Gminy w finansowaniu przedsięwzięcia będzie wynosił 30%. Pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji z funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 600 1.200 1.800 ·   Konopnickiej,·   Piotra Skargi,·   Żwirowa,·   Orzeszkowej do SP2.
2009 1.170 2.730 3.900 ·   Ogrodowa i os. Modrzewiowe,·   Droga w Biernatowie,·   Droga od drogi 178 do ul. Wieleńskiej /łącznie z Wieleńską/.
2010 420 980 1.400 ·   Droga do Rychlika,·   Parkowa – kan.sanitarna + drogi.
2011 630 1.470 2.100 ·   Olchowa, Jesionowa, Jarzębinowa,·   Droga od oczyszczalni ścieków,·   Drogi w Smolarni i Straduniu,
2012 450 1.050 1.500 ·   Drogi w Smolarni i Straduniu /cd/,·   Lelewela,·   Powstańców Wlkp.
2013 510 1.190 1.700 ·   Łomnicka rejon jez.Okunie,·   Zielna-Lelewela.
Razem 3.780 8.620 12.400  

  

6.Termomodernizacja obiektów oświatowych.             

Szacunkowe koszty zadania   - 9.000.000 zł

Termin realizacji    - lata 2008 - 2010

  Projekt polega na kompleksowej modernizacji gminnych obiektów oświatowych pod względem oszczędności energii cieplnej. Termomodernizacja polegała będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, dociepleniu stropów i ścian oraz modernizacji źródeł ogrzewania budynków. Projektem będą objęte:·         Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 3 w Trzciance oraz Szkoły Podstawowe w Łomnicy, Białej, Przyłękach i Rychliku,·         Gimnazja Nr 1 i Nr 2 w Trzciance,·         Przedszkola Nr 1, 2 i 3 w Trzciance,·         Trzcianecki Dom Kultury,·         Biblioteka,·         Muzeum. Założono, że udział Gminy w kosztach robót budowlanych wynosił będzie 30%. Pozostała kwota pochodzić będzie z dotacji funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub z Funduszu Norweskiego.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji: 

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 900 2.100 3.000  Roboty budowlane
2009 900 2.100 3.000
2010 900 2.100 3.000
Razem 2.700 6.300 9.000  

    

7.Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance oraz we wsiach: Siedlisko, Rychlik, Stobno, Wrząca, Przyłęki, Górnica, Biernatowo, Łomnica, Pokrzywno, Kępa, Runowo,Nowa Wieś.             

Szacunkowe koszty zadania   31.250.000 zł

Termin realizacji   - lata 2008 - 2015

 Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach aglomeracji Trzcianka. Będzie ono realizowane w latach 2008 – 2015. Wyniku realizacji projektu powstanie prawie 95 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeszło 820 przyłączy kanalizacyjnych.Założono, że w latach 2009 – 2015 udział Gminy w finansowaniu przedsięwzięcia będzie wynosił 30%. Pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008  250   250 ·   Dokumentacja techniczna.
2009 600 1.400 2.000 ·   Nowa Wieś,·   Siedlisko.
2010 2.250 5.250 7.500 ·   Siedlisko,·   Runowo,·   Rychlik.
2011 2.100 4.900 7.000 ·   Rychlik,·   Łomnica, Kępa, Pokrzywno,·   Wrząca,·   Os. Obotryckie
2012 1.350 3.150 4.500 ·   Wrząca,·   Stobno,·   Os. Obotryckie.
2013 1.350 3.150 4.500 ·   Stobno,·   Przyłęki.·   Os. Obotryckie – Lelewela,
2014 1.350 3.150 4.500 ·   Przyłęki,·   Górnica,·   Biernatowo.·   Ul. Łomnicka /prawa strona/.
2015  300 700 1.000 ·   Os. Logo.
Razem 9.550 21.700 31.250  

  

8.Rozbudowa cmentarza komunalnego.             

Szacunkowe koszty zadania  - 1.000.000 zł

Termin realizacji    - 2010 rok.

  Rozbudowa cmentarza komunalnego będzie realizowana na terenach gminnych bezpośrednio przyległych do obecnego. Zadanie polega na urządzeniu nowych kwater na pochówki, ogrodzeniu terenu, rozbudowie sieci wodociągowej i ciągów komunikacyjnych.Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy.

9.Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych.             

Szacunkowe koszty zadania   - 3.100.000 zł

Termin realizacji     - lata 2009 -2012

  Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do odgazowania obecnej kwatery składowania odpadów komunalnych lub kompostowni oraz budowie nowej kwateryZałożono, że udział Gminy w finansowaniu inwestycji będzie wynosił 30%. Pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji z funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2009 180 420 600 Dokumentacja techniczna i roboty budowlane /instalacja odgazowania lub kompostownia/
2011  300 700 1.000 Budowa nowej kwatery.
2012  450 1.050 1.500
Razem 930 2.170 3.100  

  

10.Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych, gimnazjach i OSiR.             

 Szacunkowe koszty zadania  - 5.100.000 zł

Termin realizacji                                            - lata 2008 - 2011

  Projekt polega na budowie boisk sportowych piłkarskich i wielofunkcyjnych  o sztucznej nawierzchni przy szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzciance.Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2011 z udziałem środków pochodzących z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej a w przypadku boiska przy OSiR – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 500 500 1.000 ·   Boisko piłkarskie przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,·   Boisko piłkarskie przy Gimnazjum w Siedlisku.
2009 525 1.575 2.100 Boisko piłkarskie pełnowymiarowe przy OSiR
2010 500 500 1.000 ·   Boisko wielofunkcyjne przy SP 2 w Trzciance,·   Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance.
2011  500 500 1.000 Boisko piłkarskie przy SP Nr 2 w Trzciance,
Razem 2.025 3.075 5.100  

  

11.Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł.             

Szacunkowe koszty zadania   - 17.150.000 zł

Termin realizacji   - lata 2008 - 2013

  Tereny na których planuje się budowę infrastruktury technicznej obejmują tereny przy ul. Ogrodowej, os. Modrzewiowego, Obotryckiego I i II oraz ul. Łomnickiej.Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2013 z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 360 490 850 ·   Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowj – os. Modrzewiowe,·   Kanalizacja sanitarna w ul. Rzemieślniczej,·   Wodociąg przy ul. Rzemieślniczej
2009 690 1.610 2.300 ·   Wodociąg na os. Obotryckim I i II,·   Oświetlenie uliczne na os. Obotryckim I i II,·   Kanalizacja sanitarna na os. Obotryckim II,
2010 1.050 2.450 3.500 ·   Kanalizacja sanitarna na os. Obotryckim II,·   Kanalizacja deszczowa i drogi na os. Obotryckim II.
2011 1.050 2.450 3.500 ·   Drogi na os. Obotryckim II,·   Kanalizacja deszczowa na os. Obotryckim I
2012 1.050 2.450 3.500 ·   Kanalizacja deszczowa na os. Obotryckim I,·   Kanalizacja deszczowa i drogi na os. przy ul. Łomnickiej /os. „Pachołka”/.
2013 1.050 2.450 3.500 ·   Drogi na os. „Pachołka”,·   Drogi na os. Obotryckim I.
Razem 5.250 11.900 17.150  

  

12.Modernizacja ul. Kościuszki, Placu Pocztowego oraz parku 1 Maja.             

Szacunkowe koszty zadania   - 2.500.000 zł

Termin realizacji     - lata 2008 - 2011

  Zadanie obejmuje modernizacje ul. Kościuszki, parku na Placu Pocztowym   i parku 1 Maja w Trzciance. Na ul. Kościuszki zmodernizowany zostanie ciąg komunikacyjny, parking oraz oświetlenie natomiast w parkach – ciągi komunikacyjne i oświetlenia oraz wykonane zostaną uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów.Projekt realizowany będzie w latach 2008 – 2011 ze środków własnych Gminy.  

13.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.             

Szacunkowe koszty zadania   - 2.539.000 zł

Termin realizacji     - lata 2008 - 2013 rok.

  Projekt polega na modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Trzcianka na obwodach stanowiących własność Spółki ENEA w Pile i Wałczu. Zadanie obejmuje:·         Wymianę opraw starego typu na energooszczędne w ilości 789 szt.,·         Zainstalowanie nowych opraw w ilości 168 szt.,·         Przełożenie opraw w ilości 122 szt.,·         Wymianę słupów oświetleniowych na nowe, w miarę konieczności,·         Ujednolicenie systemów załączenia i sterowania oświetleniem w ilości 66 szt. W roku 2006 została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji. Zadanie jest gotowe do realizacji a w jego wyniku uzyskany zostanie wskaźnik oszczędności mocy w wysokości 25% co przyniesie minimum 30% oszczędności kosztów energii.Inwestycja realizowana będzie w latach 2008 – 2013 wspólnie ze Spółką ENEA przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z UE bądź NFOŚiGW.

 Koszt realizacji i finansowanie inwestycji:  

 Lata realizacji  Źródła finansowania[tys. zł]  Zakres rzeczowy
Gmina Dotacje Razem
2008 420   420   Roboty budowlane – modernizacja.
2009 420   420
2010 420   420
2011 420   420
2012 420   420
2013 439   439
Razem 2.539   2.539  
 

NAZWA ZADANIA Szacunko-we koszty [zł] Finanso-wanie  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Budowa pływalni 4 415 000 Własne 350 000 2 032 500 2 032 500          
9 485 000 Dotacje   4 742 500 4 742 500          
13 900 000 Razem 350 000 6 775 000 6 775 000 0 0 0 0 0
2. Budowa sali sportowej w Siedlisku oraz Gimnazjum Nr 2 w Trzciance 1 605 000 Własne 802 500 802 500            
3 745 000 Dotacje 1 872 500 1 872 500            
5 350 000 Razem 2 675 000 2 675 000 0 0 0 0 0 0
3. Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich 750 000 Własne 375 000 375 000            
1 750 000 Dotacje 875 000 875 000            
2 500 000 Razem 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0
4. Przygotowanie do budowy obwodnicy Trzcianki 4 900 000 Własne 100 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 100 000
0 Dotacje                
4 900 000 Razem 100 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 100 000
5. Modernizacja dróg gminnych 3 780 000 Własne 600 000 1 170 000 420 000 630 000 450 000 510 000    
8 620 000 Dotacje 1 200 000 2 730 000 980 000 1 470 000 1 050 000 1 190 000    
12 400 000 Razem 1 800 000 3 900 000 1 400 000 2 100 000 1 500 000 1 700 000 0 0
6. Termomodernizacja obiektów oświatowych /SP 2,3,Łomnica, Biała, Przyłęki, Rychlik; G 1,2; P1,2,3; TDK, BMiG, Muzeum/ 2 700 000 Własne 900 000 900 000 900 000          
6 300 000 Dotacje 2 100 000 2 100 000 2 100 000          
9 000 000 Razem 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance oraz we wsiach: Siedlisko, Rychlik, Stobno, Wrzaca, Przyłęki, Górnica, Biernatowo, Łomnica, Pokrzywno, Kępa, Runowo, Nowa Wieś. 9 550 000 Własne 250 000 600 000 2 250 000 2 100 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 300 000
21 700 000 Dotacje   1 400 000 5 250 000 4 900 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 700 000
31 250 000 Razem 250 000 2 000 000 7 500 000 7 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 000 000
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego 1 000 000 Własne     1 000 000          
0 Dotacje                
1 000 000 Razem 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0
9. Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych 930 000 Własne   180 000   300 000 450 000      
2 170 000 Dotacje   420 000   700 000 1 050 000      
3 100 000 Razem 0 600 000 0 1 000 000 1 500 000 0 0 0
10. Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych, gimnazjach i OSiR 2 025 000 Własne 500 000 525 000 500 000 500 000        
3 075 000 Dotacje 500 000 1 575 000 500 000 500 000        
5 100 000 Razem 1 000 000 2 100 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0
11. Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł 5 250 000 Własne 360 000 690 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000    
11 900 000 Dotacje 490 000 1 610 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000    
17 150 000 Razem 850 000 2 300 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 0
12. Modernizacja ul. Kościuszki, Placu Pocztowego oraz parku I Maja 2 500 000 Własne 625 000 625 000 625 000 625 000        
0 Dotacje                
2 500 000 Razem 625 000 625 000 625 000 625 000 0 0 0 0
13. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 2 539 000 Własne 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 439 000 0 0
0 Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
2 539 000 Razem 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 439 000 0 0
RAZEM 41 944 000 Własne 5 282 500 8 520 000 10 197 500 6 625 000 4 720 000 4 349 000 1 850 000 400 000
68 745 000 Dotacje 7 037 500 17 325 000 16 022 500 10 020 000 7 700 000 6 790 000 3 150 000 700 000
110 689 000 Razem 12 320 000 25 845 000 26 220 000 16 645 000 12 420 000 11 139 000 5 000 000 1 100 000

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/11/2015 09:04:40)