Wyszukiwarka:

Trzcianka, 16 czerwca 2015 r.

RPI.271.9.2015.JSZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę zagospodarowania rejonu ul. Kościuszki w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

KONSORCJUM FIRM

Lider

NFRAKOM ROBOTY DROGOWO – MOSTOWE Sp. z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 10,

64-800 Chodzież

Partner

INFRAKOM Sp. z o.o.,

ul. Nowowiejskiego 10

64-000 Kościan

Cena oferty1 014 008,75 zł brutto

(słownie: milion czternaście tysięcy osiem zł 75/100)

Okres rękojmi: 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

KONSORCJUM

Lider:

INFRAKOM ROBOTY DROGOWO – MOSTOWE

Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10

64-800 Chodzież

Partner:

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 10

64-000 Kościan

100,00

Giardino

Beata Cabaj

ul. Asnyka 9/2

71-536 Szczecin

85,55

KONSORCJUM

Lider:

KMC administrator Nieruchomości i Inwestycje

Sp. z o.o.

Plac Staszica 1

64-920 Piła

Partner:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

Partner:

TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13a

64-920 Piła

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.)  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć - 25.06.2015 r.z up. Burmistrza Trzcianki


Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza