Wyszukiwarka:

 Trzcianka, 26 sierpnia 2015 r.

RPI.271.12.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 1. W ramach sprostowania Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2015 r., Zamawiający informuje:

   

 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Górne Podwórze w miejscowości Biała”:


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 332 100,00 zł brutto.

(słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sto zł 00/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

    

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Zakład Instalacyjno – Budowlany

Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek Śląski

Wykluczony

3.

Roboty Drogowo – Budowlane

Jacek Karpiński

ul. Norwida 9

77-400 Złotów

89,82

4.

RENOMEX S.C.

ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

86,83

5.

FIRMA VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

82,67

6.

PROFIT

Roman Godlewski

ul. Tulipanowa 47

72-003 Dobra

74,21

7.

DROMAX” Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowo-Handlowe B. Spławski i J. Spławski S.C.

ul. Gorzowska 33c

66-500 Strzelce Krajeńskie

58,03

 1. W postępowaniu zamawiający wykluczył Wykonawcę:

  Zakład Instalacyjno – Budowlany

  Mateusz Maćkowiak

  ul. Świętojańska 7

  64-310 Lwówek Śląski


W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przebudowę ulicy Górne Podwórze w miejscowości Biała”, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 41 pkt. 8 Pzp. zmawiający określił wysokość, formę oraz termin składania wadium, będącego warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z zapisami rozdziału 6. WADIUM, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.06.2015 r. wadium należało złożyć w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki przed terminem składania ofert, tj. 09.07.2015 r., godz. 10.00.

Wykonawca - Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska

7, 64-310 Lwówek Śląski nie złożył wadium w terminie określonym, w SIWZ oraz

ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, zamawiający wyklucza

wykonawcę - Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7,

64-310 Lwówek Śląski, z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. W postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

   

  Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak

  ul. Świętojańska 7,

  64-310 Lwówek Śląsk

   

  Na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 31.08.2015 r.

z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza

  

Trzcianka, 24 sierpnia 2015 r.

RPI.271.12.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Górne Podwórze w miejscowości Biała”:


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 332 100,00 zł brutto.

(słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sto zł 00/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Zakład Instalacyjno – Budowlany

Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek Śląski

94,33

3.

Roboty Drogowo – Budowlane

Jacek Karpiński

ul. Norwida 9

77-400 Złotów

89,82

4.

RENOMEX S.C.

ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

86,83

5.

FIRMA VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

82,67

6.

PROFIT

Roman Godlewski

ul. Tulipanowa 47

72-003 Dobra

74,21

7.

DROMAX” Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowo-Handlowe B. Spławski i J. Spławski S.C.

ul. Gorzowska 33c

66-500 Strzelce Krajeńskie

58,03 1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 31.08.2015 r.z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza