Wyszukiwarka:

RPI.6733.14.2014.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 03.12.2014 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy:
Eneos Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci oświetlenia drogowego
w obrębie geodezyjnym Biała, gm. Trzcianka,
na działkach o nr ew.: 885/1 i 916
Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117.
Od w/w. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w ustawowym terminie.

BURMISTRZ TRZCIANKI