Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności

Trzcianka, 30 grudnia 2014 r.
RPI.271.34.2014.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności ” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
Vet-Agro Serwis 
lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64 – 980 Trzcianka
Cena oferty – 217 415,90 zł
(słownie: dwieście siedemnaście tysięcy czterysta piętnaście zł 90/100)
Termin płatności faktur: 30 dni


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 31.12.2014 roku.

Krzysztof Czarnecki
Burmistrz Trzcianki