Wyszukiwarka:

Trzcianka, 12 listopada 2015 r.

RPI.271.22.2015.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka”:


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 279.000,00 zł brutto.

(słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

Termin płatności faktury – 30 dni


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 16.11.2015 roku.


Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki