Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2016 » Sprawa nr ROL.6220.15.2016.JK - wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu lasu na teren cmentarza komunalnego realizowanego na działce nr ewidencyjny 7334/12, położonej w obrębie geodezyjnym Trzcianka

Trzcianka, 14 lipca 2016 r.


ROL.6220.15.2016.JK
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

podaje się do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 14 lipca 2016 r. przez Burmistrza Trzcianki decyzji znak: ROL.6220.15.2016.JK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu lasu na teren cmentarza komunalnego realizowanego na działce nr ewidencyjny 7334/12, położonej w obrębie geodezyjnym Trzcianka. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.