Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » Podstawowe formy pomocy rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Podstawowe formy pomocy rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe

1. Pomoc bezpośrednia dla ludności

• bezzwrotne pieniężne zasiłki celowe dla gospodarstw domowych w wysokości do 6 tys. zł
 

 • środki finansowe na zasiłki uruchamiane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek właściwego terytorialnie wojewody;

 • podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej,

 • wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin dokonują gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

• kredyty preferencyjne (oprocentowane 2% w skali roku) na remonty i odbudowę mieszkań i budynków mieszkalnych, objęte dopłatami do oprocentowania realizowanymi z budżetu państwa;
 

 • kredyty udzielane są właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź, osuwiska ziemi i huragany na:

 • remont lokalu mieszkalnego,

 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,

 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego, stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,

 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,

 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie przez żywioł,

 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli ich remont lub odtworzenie jest na skutek kataklizmu niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie takim zdarzeniem,

 • program udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z MSWiA oraz przez banki, które zawarły z nim stosowne umowy; szczegółowe informacje udostępnione są na stronie internetowej BGK: http://www.bgk.com.pl w zakładce Inne fundusze celowe i programy rządowe;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 z późn. zm.)

• ułatwienia w remontach i odbudowie
 

 • obowiązujące obecnie rozwiązania prawne stanowią podstawę do stosowania uproszczonego trybu postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku zniszczeń spowodowanych działaniem klęski żywiołowej w budynkach lub innych obiektach i urządzeniach budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (m.in.: zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia remontu, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ;

 • z udogodnień mogą skorzystać podmioty ( w tym osoby fizyczne), których obiekty i urządzenia budowlane znajdują się na terenach gmin lub miejscowości wymienionych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906)2. Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie zniszczonej infrastruktury komunalnej

• dotacje na dofinansowanie zadań własnych samorządów w dziedzinie usuwania skutków klęsk żywiołowych
 

 • dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udzielane jest na konkretne zadania zgłoszone przez samorządy;

 • do wniosków o dofinansowanie należy dołączyć protokół komisji stwierdzający wielkość strat poniesionych w przeznaczonym do remontu lub odbudowy obiekcie;

 • w komisjach szacujących straty obligatoryjny jest udział przedstawiciela właściwego terytorialnie wojewody (ewentualnie straty może potwierdzić komisja wojewódzka);

 • dotacji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługiwany przez Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA;

 • szczegółowe zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej MSWiA w zakładce „sprawy wewnętrzne";

Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych i ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi osuwisk ziemnych i huraganów
 

 • od 2001 r. gminy mogą otrzymać preferencyjny kredyt nie tylko na remont lub odbudowę komunalnych budynków mieszkalnych oraz towarzyszących im obiektów infrastruktury technicznej, ale także na zakup mieszkań dla osób, które w wyniku katastrofy utraciły lokal lub budynek mieszkalny i nie mają możliwości ich odbudowy z własnych środków;

 • kredyty udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne banki, które zawrą z nim stosowne umowy;

 • budżet państwa pokrywa różnice pomiędzy oprocentowaniem realnym a odsetkami określonymi w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (2% w skali roku).

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 z późn. zm.).

• Na remonty i doposażenie szkół i placówek oświatowych, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, można będzie skorzystać z części środków z 0,6 % z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Pomoc dla rolników

 • Za uruchamianie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych dopowiada resort rolnictwa. Pomoc ta obejmuje w szczególności preferencyjne kredyty (inwestycyjne i obrotowe) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Zobacz: