Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » OBWIESZCZENIE o projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2016 r

Trzcianka,  30 grudnia 2015 r.

ROL.6140.148.2015.JK
    O B W I E SZ C Z E N I E


      W związku z art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) przedkładam projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2016 r.
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Trzcianka opiniują przedłożony projekt  Programu.
Projekt Programu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu. 

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 21 stycznia 2016 r.

 Wnioski i uwagi można składać:
- drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).

                                                                                                  


1. BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki
3.     a/a