Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Informacja publiczna » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do innych informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych.

Wyciąg z ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 ze zm.)

Art.10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art.11. Informacja publiczna może być udostępniana:

1/ w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

2/ przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art.12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa
w art.10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1/ kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2/ przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art.13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art.15 ust.2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art.14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób
i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub
w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub
w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych
w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art.15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek,
o którym mowa w art.10 ust.1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art.16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art.14 ust.2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust.1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1/ odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2/ uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra, o których mowa w art.5 ust.2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wnioski należy składać do:

Urząd Miejski Trzcianki

ul.Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

Do pobrania: (format Word rozm :27 kb)

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

przygotowała : Alina Matkowska

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (23/07/2008 14:17:11)