Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tetmajera i osady Dłużewo

Trzcianka, dnia 13.06.2014r.BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.4.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM


OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera;
  • gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:1. Nr LXI/471/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera;
2. Nr LXI/470/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof Czarnecki