Wyszukiwarka:

Trzcianka, 11 grudnia 2015 r.

RPI.271.26.2015.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka”:


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

BIURO REGIONALNE W BYDGOSZCZY

ODDZIAŁ W PILE

ul. Browarna 19

64-920 Piła

Cena oferty – 205 491,00 zł brutto.

(słownie: dwieście pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100)

Pokrycie ubezpieczeniowe:

  • klauzula nieodtwarzania mienia

  • klauzula składowania

  • klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej

  • przerwy w eksploatacji

  • klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

  • klauzula uproszczonej ścieżki likwidacyjnej - szyby

  • klauzula sumy ubezpieczenia prewencyjnegoW postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 15.12.2015 roku.


 


Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki