Wyszukiwarka:

Trzcianka, 24 czerwca 2016 r.RPI.271.12.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”,


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

USŁUGI I DORADZTWO GOSPODARCZE

Wiesław Łoś

 ul. Rodakowskiego 105

 64-920 Piła

Cena oferty – 186 120,00 zł brutto.

(słownie: sto osiemdziesiąt sześc tysięcy sto dwadzieścia zł 00/100)

Termin płatności faktury – 30 dni


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 27.06.2016 roku.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki