Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » ZAWIADOMIENIE o budowie przyłącza do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w Trzciance w rejonie ulicy Sadowej

Trzcianka, 04.03.2016 r.

RPI.6733.4.2016.SK


ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 117 można będzie zapoznać się zebranymi materiałami oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem w ramach inwestycji własnej dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w Trzciance w rejonie ulicy Sadowej w zakresie: kubaturowej stacji transformatorowej typu UKL 3119L, linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, linii kablowych nN 0.4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr ewid: 271/14 w obrębie geodezyjnym Dłużewo oraz na działkach    o nr ewid.: 3193, 3204, 3206, 3205/1, 3205/2, 3205/3, 3205/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7, 3205/8, 3205/9, 3205/10, 3205/11, 3205/12, 3205/13, 3205/14, 3205/15, 3205/16, 3205/17, 3407 w obrębie geodezyjnym Trzcianka.
W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.                   W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika               do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i 5 k.p.a.).

                                                                                                                                                                          /-/ Burmistrz Trzcianki