Wyszukiwarka:

Trzcianka, 23.12.2015 r.

RPI.271.28.2015.JS


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka” wybrano oferty najkorzystniejsze.


1. Oferty najkorzystniejsze złożyli:


a) Część 1 – Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty761 022,39 zł

(słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa zł 39/100)

Termin płatności faktury – 30 dni


b) Część 2 – Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści

GORDON GARDEN

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Garbatka 23

64-610 Rogoźno

Cena oferty – 89 711,76 zł

(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście zł 76/100)

Termin płatności faktury – 30 dni
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz złożyli najkorzystniejsze oferty.
2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

Część 1 – Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku

Część 2 – Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

100,00

0,00

GORDON GARDEN

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Garbatka 23

64-610 Rogoźno

0,00

100,00

USŁUGI I DORADZTWO GOSPODARCZE

Wiesław Łos

ul. Rodakowskiego 105

64-920 Piła

0,00

90,393. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy4. Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć:

  • część 1 – 30.12.2015 r.

  • część 2 – 30.12.2015 r.

Krzysztof CzarneckiBurmistrz Trzcianki