Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Budżet

Budżet

Budżet

   Uchwała Nr XLVII/326/06

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)      i art. 166 ust. 1 i 2, art. 182 oraz art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4,      art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.        Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2006 w wysokości    40.582.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2. 1.Uchwala się wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2006 w wysokości   47.763.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2.       Określa się wydatki bieżące w wysokości 37.857.768 zł, w tym:

1)     

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.697.928 zł;

2)     

 

Dotacje

 

4.934.082 zł;

3)     

 

wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

 680.614 zł;

4)     

 

 

rezerwę z tytułu udzielonego poręczenia kredytu

       

 141.571 zł;

3. Określa się wydatki majątkowe w wysokości 9.905.245zł, w tym rezerwa na inwestycję realizowaną wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w wysokości 50.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 3. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.519.626 zł oraz dotacje przekazywane z budżetu w kwocie 4.934.082 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.300.030 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 5. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia z Zarządem Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  w wysokości 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 6. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r., zamykające się kwotami:

1)        przychody – 90.000 zł;

2)        wydatki – 112.390  zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 7. Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości  316.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 8. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 9.  1.  Uchwala się deficyt w wysokości 7.180.132 zł.

2.       Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 6.119.011 zł oraz pożyczka na prefinansowanie w wysokości 5.717.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3.       Uchwala się spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych                      na kwotę 4.656.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 10. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie  z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

§ 11. Uchwala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

 

§ 12. Uchwala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

 

§ 13. Uchwala się wydatki w 2006 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie     z załącznikiem nr 15 do uchwały.

 

§ 14. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75.000 zł, zgodnie     z załącznikiem nr 14 do uchwały.

 

§ 15. 1. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.  

2.       Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągania długu i spłat zobowiązań określonych w budżecie.

 

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł.

 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy  paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji     i wydatków majątkowych, które powodują zmiany ogólnych kwot wyżej wymienionych pozycji.

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

 

§ 19. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Pliki do pobrania:

 

tekst budżetu 2006

budżet 2006

zmiany do buddżetu - 30 marca 2006

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (27/02/2007 07:47:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (27/02/2007 07:45:58)