Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki - roboty ogólnobudowlane i sanitarne

Trzcianka: Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki - roboty ogólnobudowlane i sanitarne.
Numer ogłoszenia: 39148 - 2015; data zamieszczenia: 22.02.2015
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki - roboty ogólnobudowlane i sanitarne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane 1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 1.2. Sufity podwieszone z płyt g-k., 1.3. Okładziny ścienne z płyt g-k, 1.4. Roboty malarskie, 1.5. Stolarka okienna i drzwiowa, 1.6. Podłoga techniczna. 2. Roboty sanitarne 2.1. Roboty wod.-kan., 2.2. Wentylacja sali sesyjnej, 2.2.1.Linia nawiewna, 2.2.2. Linia wywiewna, 2.2.3. Kanały wentylacyjne okrągłe i prostokątne, 2.2.4. Izolacje 2.3. Instalacja grzewcza zasilania nagrzewnicy powietrza, 2.4. Klimatyzacja sali sesyjnej, 2.4.1.Dostawa urządzeń systemu VRF, 2.4.2. Rurociągi miedziane, 2.4.3. Próby szczelności napełnianie, 2.4.4. Izolacje, 2.4.5. Roboty ogólnobudowlane, drogowe i ziemne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę (w ramach jednego kontraktu) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje specjalistami w branży budowlanej, którzy posiadają wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalności sanitarnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót i są członkami odpowiedniej Izby BudowlanejIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 
  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Okres rękojmi - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki (Sekretariat) 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie
 
 
 

 


Pliki do pobrania: