Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Ogłoszenia

Ogłoszenia

obwieszczenie budowa gazociagu - ul. bukowa - termin 8 sierpnia 2007 r.
Trzcianka, 31.07.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/15/2007

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity      z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 25.07.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego         Sp. z o.o. O/ZG Poznań, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego    na działkach o nr ew.: 2447, 2461                                                   położonych w Trzciance w rejonie ul. Bukowej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 07.08.2007r.,                w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.   Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet. Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 tel. 067 216 76 74
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/07/2007 11:52:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (31/07/2007 11:52:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:03:04)
zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty, przebudowa jezdni i chodnika ul. Wita Stwosza i Konopnickiej
Trzcianka, dnia 20.07.2007 r. 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na przebudowę jezdni i chodnika na ulicach Wita Stwosza                          i Konopnickiej w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :„BaHECo Ltd”   Sp. z o.o.z siedzibą: 64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 92 , która zaoferowała cenę:350.800,34     netto              427.976,41    brutto                                                   - w postępowaniu  złożono 1 ofertę  ( wyżej wybrany wykonawca)                         Oferta spełnia wymogi zamawiającego, otrzymała  100 pkt (  kryterium oceny – cena 100 %)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:50:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:50:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:03:36)
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania na przebudowe chodnika Mickiewicza i Staszica

Trzcianka, dnia 20.07.2007 r.

 ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika  na ulicach Mickiewicza i Staszica w Trzciance prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Trzcianka, dnia 20.07.2007 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:49:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:50:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:04:08)
informacja budowa sieci wodociagowej we wsi Biała etap II

                                   Trzcianka, 26 lipca 2007r.

 

 

OŚ 7627-28/07

 

  

INFORMACJA

 

  

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 26 lipca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej Dn110PCV w m. Biała-etap II (włączenie na dz. nr ewid. 179) na dz. nr ewid. 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186/2, 187, 189, 190, 188, 125, 117, 192, 196.

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                    

                                                                                            Burmistrz Trzcianki

                                                                                                 

 

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Biała, gm. Trzcianka – tablica informacyjna

3.       Internet

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:47:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:47:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:04:34)
informacja budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w rejonie ul. Gorzowskiej

Trzcianka, 18.07.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/13/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 09.07.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego                      oraz przepompowni ścieków sanitarnych z zasileniem energetycznym         i drogą dojazdową

na działkach o nr ew.: 21, 27, 44, 47/2, 48/2, 49/1, 49/2, 50/6, 51, 70/1, 73, 74/3, 74/5, 77, 78/2, 95 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka       w rejonie ul. Gorzowskiej.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 26.07.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 Zamieszczono:

1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.      Internet.

 

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:41:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:41:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:04:51)
Zasady pozbywania sie odpadów

Podstawowe zasady legalnego pozbywania się odpadów

oraz ich selektywnej zbiórki

  

 

1.      Do pojemników siatkowych należy wrzucać wyłącznie butelki plastikowe PET.               Są to butelki po napojach pitnych. Każda taka butelka jest oznakowana napisem PET. Przed wrzuceniem do pojemnika należy odkręcić nakrętkę, a butelkę zgnieść.

Do pojemników nie wolno wrzucać folii, worków plastikowych czy butelki z PCV         (po płynach do mycia naczyń, płukania tkanin itp.).

 

2.      Do pojemników na szkło wolno wrzucać wyłącznie butelki i słoiki szklane bez nakrętek. Nie wolno wrzucać szkła płaskiego (szyb).

 

3.      Z powodu braku pojemników na makulaturę należy ją dostarczać do punktów skupu. Taki punkt prowadzi „KOMBUD” na terenie bazy w Trzciance przy ul. Żeromskiego 14. Punkt czynny jest we wszystkie dni robocze w godz. 800 – 1400.

 

4.      Punkty do selektywnej zbiórki odpadów nie służą do pozbycia się innych odpadów niż       te na które przygotowano pojemniki. Pozostawienie przy pojemnikach jakichkolwiek odpadów jest zabronione i może spowodować przeniesienie pojemników w inny rejon, gdzie mieszkańcy potrafią z nich właściwie korzystać.

 

5.      Miejscem legalnego pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest składowisko odpadów w Trzciance, skąd zużyty sprzęt elektryczny dostarczany jest do punktów jego przetwarzania. Pozostawienie na składowisku dostarczonego sprzętu            ( telewizor, pralka, radio itp. )  jest bezpłatne.

 

6.      Spalanie odpadów w piecach domowych jest zabronione. Podczas ich spalania emitowane są do atmosfery dioksyny, benzo-pireny, styren, formaldehyd i inne substancje rakotwórcze. Trujesz siebie i innych.

 

7.      Każda posesja na terenie miasta i gminy musi być wyposażona w pojemniki                    do gromadzenia odpadów, a jej właściciel bądź użytkownik ma obowiązek zawrzeć umowę o wywóz odpadów z firmą posiadającą stosowne zezwolenie burmistrza. Umowa    i dowody płacenia za wywóz odpadów powinny być przechowywane i okazywane Straży Miejskiej podczas kontroli.

 

 

Sprawy te reguluje ustawa O utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz uchwała Nr LVIII/384/06 Rady Miejskiej Trzcianki z 19 października 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:38:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:38:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:05:16)
ogłoszenie o inwestycji budowa sieci wodociagowej Biernatowo, gmina Trzcianka - termin 19 lipca 2007 r

Trzcianka, 12.07.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/11/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 02.07.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej

na działkach o nr ew.: 55/2, 77, 78, 135/2, 138, 140/4, 140/5, 295 położonych w obrębie geodezyjnym Biernatowo, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 19.07.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi. 

Zamieszczono:

1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.      Internet.

 

 

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/07/2007 12:20:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/07/2007 12:20:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/07/2007 12:20:49)
ogłoszenie o postepowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci wodociagowej, Dłużewo - termin 19 lipca 2007

Trzcianka, 12.07.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/10/2007

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 02.07.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej

na działkach o nr ew.: 231/1, 241/3, 244, 245, 246, 249, 261, 313, 7224/4                                                położonych w obrębie geodezyjnym Dłużewo, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 19 .07.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/07/2007 10:17:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/07/2007 10:17:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/07/2007 10:17:36)
ogłoszenie- postepowanie w sprawie decyzji - budowa sieci wodociagowej wes wsi Biała - termin 18 lipca 2007

Trzcianka, 10.07.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/12/2007

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,  że w dniu 02.07.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej

na działkach o nr ew.: 694, 828, 839    położonych w obrębie wsi Biała, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 18.07.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

Zamieszczono:

1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.      Internet.

 

 

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (10/07/2007 13:36:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (10/07/2007 13:37:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (10/07/2007 13:36:37)
informacja Burmistrza - warunki udzielania pomocy finansowej dzieciom

INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI

 

dot. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
i zakup jednolitego stroju

 

Zgodnie z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) informuję,
iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju upływa z dniem 31 lipca 2007 r.

            Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rodzicom dzieci
z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3, kwota jest różna i w zależności od etapu kształcenia wynosi nie więcej niż: klasa 0 – 70 zł;
klasa 1 – 130 zł; klasa 2 – 150 zł; klasa 3 – 170 zł.

            Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dotyczy uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów i wynosi 50 zł.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników:

1.      Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2007/08 (do wniosku dołącza się zaświadczenie
o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

2.      Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).

3.      Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.

4.      Dyrektor szkoły, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:

1.      Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2007/08 (do wniosku dołącza się zaświadczenie
o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

2.      Dyrektor szkoły, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (09/07/2007 14:35:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (09/07/2007 14:36:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:48:49)
informacja - budowa sieci wodociagowej Biała , etap1

                                   Trzcianka, 06 lipca 2007r.

 

OŚ 7627-22/07

 INFORMACJA

 

  

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 06 lipca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej Dn110PCV w m. Biała – etap I (włącznie przy cmentarzu w m. Biała), gm. Trzcianka (dz. nr ewid. 694, 828, 839).

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                    Burmistrz Trzcianki

   

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/07/2007 12:53:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (06/07/2007 12:53:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/07/2007 12:53:45)
informacja w sprawie przedsiewziecia hodowla norek i budowa wiat do ich chowu

                                   Trzcianka, 05 lipca 2007r.

 

 

OŚ 7627-7/07

  

INFORMACJA

 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U.     z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił                w   publicznie   dostępnym   wykazie wniosek Państwa Doroty i Konrada Piwońskich zam. Dębówiec 1, 63-720 Kożmin Wlkp.  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

hodowla norek i budowie wiat do ich chowu na dz. nr ewid. 28/39 w miejscowości Wrząca, gm. Trzcianka (obszar Natura 2000)

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 25 lipca 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                     

                                                                                      

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

Internet.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:16:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:16:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:16:07)
ogłoszenie o postępowaniu w sprawie inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 - termin 12 lipca 2007

Trzcianka, 04.07.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/9/2007

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity      z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 18.06.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki     na odcinku Niekursko – granica województwa        wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową drogi w Niekursku        na działkach o nr ew.: 20/1, 19, 27, 39, 134, 84, 123, 252, 111, 160, 188,168, 199, 200, 216, 222, 230, 305, 306       położonych w obrębie geodezyjnym Niekursko, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 12.07.2007r.,   w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

  

Zamieszczono:

1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.      Internet.

Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 tel. 067 216 76 74

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:14:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:16:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:14:07)
ogłoszenie - budowa sieci wodociagowej Biernatowo gm Trzcianka

                                   Trzcianka, 05 lipca 2007r.

 

 

OŚ 7627-21/07

 

 

 

INFORMACJA

 

  

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 05 lipca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej Dn110PCV w m. Biernatowo, gm. Trzcianka (dz. nr ewid. 55/2, 135/2, 138, 140/4, 140/5, 78, 295, 77).

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                    Burmistrz Trzcianki

         

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:07:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:17:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (05/07/2007 09:07:41)
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania zamóienia publicznego na przebudowę chodnika na ulicach Mickiewicza i Staszica

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika  na ulicach Mickiewicza i Staszica w Trzciance prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/06/2007 13:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (22/06/2007 13:03:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (22/06/2007 13:03:28)
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania zamówienia publicznego - przebudowa chodnika i jezdni na ulicahc Wita Stwosza i Konopnickiej

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika i  jezdni na ulicach Wita Stwosza i Konopnickiej w Trzciance prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/06/2007 12:52:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (22/06/2007 12:52:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (22/06/2007 12:52:33)
ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej stłoczonej wraz z lokalna przepompownia scieków ul 27 Stycznia

                                   Trzcianka, 19 czerwca 2007r.

 

 

OŚ 7627-20/07

  

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka w dniu 18 czerwca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków w rejonie ul. 27 Stycznia w Trzciance, dz. nr ewid. 498/28, 498/27, 499/2, 510, 513, 517/2, 518, 519, 525, 526/8, 527, 528, 1383, 1384, 1377/2, 1376/8, 1375/2, 1374, 1366/3, 520, 521).

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                   

                                                                                            

                                                                                                  Burmistrz Trzcianki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (19/06/2007 12:18:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (19/06/2007 12:18:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (19/06/2007 12:18:00)
ogloszenie - drugi przetarg na samochody osobowe - termin 27 czerwca 2007

O g ł o s z e n i e

 

 

Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego:

 

 

-          samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1,6, nr nadwozia SUPB30CEHWW  142588, benzyna, rok produkcji 1998 r., przebieg – 185.550 km, cena wywoławcza brutto – 1.200.00 zł;

 

-          samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6, nr nadwozia 740047, benzyna, przebieg – 159.483 km, rok produkcji 1995 r., cena wywoławcza brutto – 200,00 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się 27.06.2007 r. o godz. 10°° w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Osoba do kontaktu: Ryszard Macygin - tel. 067 216 76 89

509 316 883

 

Ruchomości będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać od 18.06.07 r. do 27.06.07 r. do godz. 9³° w garażu przy ul. Żeromskiego,

po wcześniejszym skontaktowaniu się z p. R. Macyginem.

 

 

Na zakupione ruchomości Burmistrz Trzcianki nie udziela gwarancji
i nie odpowiada za ich stan techniczny.

 

 

 

Burmistrz  Trzcianki

   / - / Marek Kupś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (15/06/2007 12:06:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (15/06/2007 12:06:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (15/06/2007 12:06:35)
informacja na temat wniosków o wydanie zazwolenia na sprzedaż alkocholi

Informacja

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać do 20 każdego miesiąca.Natomiast posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowane są w ostatnim tygodniu miesiąca

Wpływ wniosku po 20-tym spowoduje, że będzie on rozpatrywany pod koniec przyszłego miesiąca.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (15/06/2007 11:52:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (15/06/2007 11:52:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:05:29)
ogłoszenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci kanalizacyjnej - termin 20 czerwca 2007

Trzcianka, 12.06.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/7/2007

 OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.        o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity     z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 05.06.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią

na działkach o nr ew.: 498/28, 498/27, 499/2, 510, 513, 517/2, 518, 519, 520, 521, 525, 526/8, 527, 528, 1383, 1384, 1377/2, 1376/8, 1375/2, 1374, 1373/4, 1366/3 w rejonie ul. 27 Stycznia, 64-980 Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 20.06.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/06/2007 13:29:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (14/06/2007 13:29:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/06/2007 13:29:05)
informacja - budowa stacji bazowej telefoni komórkowej - termin 03 lipca 2007

                                   Trzcianka, 13 czerwca 2007r.

  

OŚ 7627-19/07 

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „Trzcianka Centrum 1” 9657/3508 zlokalizowanej na planowanym maszcie kratowym na dz. nr ewid. 731/3 połozonej w Trzciance

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 03 lipca 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.                   

                                                                        Burmistrz Trzcianki               

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:05:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (25/06/2007 15:44:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (25/06/2007 15:43:32)
informacja Burmistrza o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na ławników - termin 29 czerwca 2007

INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI

 

 

o trybie i terminie zgłaszania Radzie Miejskiej Trzcianki kandydatów        na ławników

 

 

     Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych – w głosowaniu tajnym wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

     Stosownie do art. 162 cytowanej ustawy, kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane                  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz            co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na ławników            do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Do zgłoszenia kandydata           na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. O kandydatach         na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji.

     Tryb zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określił Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

      W świetle powyższego rozporządzenia, zgłoszenia kandydatów                na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik         do rozporządzenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień            w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim Trzcianki –    pokój nr 23. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych  www.ms.gov.pl.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Miejskiej Trzcianki, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje, w terminie do 29 czerwca 2007 r. godz. 1530 (decyduje data i godzina wpływu                 w Urzędzie Miejskim Trzcianki – pokój nr 23).

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 

1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)  oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wyko- nywania funkcji ławnika.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych                   w przytoczonej ustawie oraz rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej Trzcianki po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada  obywatelstwo  polskie  i  korzysta  z  pełni  praw  cywilnych                       i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej        od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby  zatrudnione  w  sądach  powszechnych  i  innych  sądach  oraz                   w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze  Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane       ze ściganiem przestępstw wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:03:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:03:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:03:27)
ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego na samochody osobowe

Ogłoszenie

 

Burmistrz Trzcianki informuje, że przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego, tj.:

-         samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.6 rocznik 1998

-         samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1.6 rocznik 1995

 

został unieważniony z powodu braku chętnych.

 

Termin kolejnego przetargu będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:43:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:44:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:43:46)
Informacja Burmistrza - ostateczny termin wymiany dowodów
Burmistrz Trzcianki przypomina, że 31 grudnia 2007r. upływa ostateczny termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych, wydawanych w Polsce do końca 2000r.   Zapraszam do wymiany dowodów osobistych już teraz, aby uniknąć kolejek pod koniec roku.Jednocześnie informuję, że osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku mające problemy z poruszaniem się mogą zamówić wizytę domową  w celu złożenia wniosku o wymianę lub odbiór dowodu osobistego dzwoniąc pod numer telefonu 067 216 76 69.                                                                              Burmistrz Trzcianki                                                                                                                                                       /-/ Marek Kupś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:09:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (13/06/2007 09:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/01/2008 14:29:58)
Ogłoszenie o stypendiach szkolnych

Trzcianka, 30 lipca 2008 r.

Ogłoszenie

Od 18 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pokój nr 11 będą dostępne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzcianka.

Więcej informacji na ten temat oraz wniosek do pobrania dostępne są w zakładce: Druki do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (30/07/2008 12:36:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (30/07/2008 12:45:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:26:29)
informacja - zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno magazynowej

                                   Trzcianka, 06 czerwca 2007r.

 

OŚ 7627-18/07

   

INFORMACJA

  

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka w dniu 06 czerwca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

zmiana sposobu użytkowania istniejących hali produkcyjno-magazynowej (fabryka mebli) na halę produkcji brykietów ze słomy        na dz. nr ewid. 2062/4, 2076/2, 2086/2 o łącznej pow. 1,9658 ha położonych w Trzciance

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                    

                                                                                             Burmistrz Trzcianki

 

 

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

Internet
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:42:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:42:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (11/06/2007 14:42:01)
zwiadomienie - budowa sieci wodociagowej

                                                                                    Trzcianka, dnia 19.04.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/4/2007

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 54/1, 54/2, 55/3, 73, 74/5 położonych w Trzciance w rejonie ul. Gorzowskiej.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI            

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/06/2007 12:02:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (06/06/2007 12:02:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/06/2007 12:02:21)
ogłoszenie - budowa lini kablowej energetycznej dla działek przy ul. Matejki

                                                                                                Trzcianka, dnia 06.06.2007 r.

 

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/5/2007

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie linii kablowej energetycznej dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ew.: 2083/4, 2694, 2763, 2779/3, 2824 położonych       w Trzciance przy ul. Matejki.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/06/2007 10:32:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (08/06/2007 10:32:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (08/06/2007 10:32:05)
Informacja o wyniku naboru na Komendanta Straży Miejskiej w Trzciance
Trzcianka, 30 czerwca 2008r.

 

INFORMACJA  
 
O  WYNIKU  NABORU  NA  STANOWISKO
KOMENDANTA STRAŻY  MIEJSKIEJ  W TRZCIANCE
 

Informuję, że dokonano wyboru kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Trzciance.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 8 maja 2008r. o naborze na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Trzciance, uzyskał wymaganą liczbę punktów z testu oraz pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Decyzją Burmistrza Trzcianki został wybrany na ww. stanowisko.


Burmistrz Trzcianki
   /-/ Marek Kupś

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (25/07/2008 12:40:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (25/07/2008 12:40:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:23:42)
ogłoeszenie o wyborze oferty - pokrycia dachowe szkol i przedszkoli

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  remont pokryć dachowych na budynkach szkół i przedszkoli  w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

      „ REM-BUD”    Henryk Grzymski

  64-980 Trzcianka     ul.  Rzemieślnicza 17

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   21.122,54 zł            brutto  :  25.769,50 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:39:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:39:53)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pokrycia dachowe w gimnazjum nr 2

 

 

 

 

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont toalet oraz pokrycia dachowego  w Gimnazjum nr 2 w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

   „ REM-BUD”    Henryk Grzymski

  64-980 Trzcianka     ul.  Rzemieślnicza 17

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   96.492,72 zł            brutto  : 117.721,12 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:23:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/05/2007 12:23:30)
zawiadomienie - wybór oferty Gorzowska
Trzcianka, dnia 14-05-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na
„Wykonanie warstwy wyrównawczej na ulicy Gorzowskiej w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy :
„POL-DRÓG Czarnków” S.A.
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

która zaoferowała cenę : 189.822,12 zł netto 231.582,99zł brutto.
1) uzasadnienie wyboru: korzystna oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt, spełnia wymogi zamawiającego.
2) w postępowaniu ofertę złożył tylko wyżej wymieniony wykonawca.
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/05/2008 14:36:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:25:50)
OBWIESZCZENIE - przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w Trzciance przy ul. Gorzowskiej
Trzcianka, 27.10.2008r.
RPI/A-7331/ICP/25/2008

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 27.10.2008 r. zostało wszczęte na wniosek
Firmy NORTHSTAR POLAND Sp. z o.o.,
ul. Gorzowska 60, 64 – 980 Trzcianka
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w Trzciance przy ul. Gorzowskiej, na działkach o nr ew.: 56, 73, 78/2, 3503/1.
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.11.2008 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.


/-/Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:
1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (27/10/2008 15:43:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (27/10/2008 15:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (05/11/2008 10:15:26)
informacja o budowie automatycznej stacji rozprężania amoniaku - termin 12 czerwca 2007 r

                                   Trzcianka, 22 maja 2007r.

  

OŚ 7627-10/07

  

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek SAPA Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa automatycznej stacji rozprężania amonaku 2 x 3 butle (tj. 126 kg amoniaku  w formie ciekłej) oraz czasowego pomieszczenia magazynowego na 6 butli amoniaku (tj. 126 kg amoniaku w formie ciekłej).

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 12 czerwca 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

                                                     

                                                                                      Burmistrz Trzcianki 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/05/2007 13:20:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (22/05/2007 13:20:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (22/05/2007 13:20:30)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę ulicy Parkowej w Trzciance"
Trzcianka, dnia 08-07-2008 r.

ZAWIADOMIENIE


o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Przebudowę ulicy Parkowej w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :
„POL-DróG Czarnków” S.A.
64-700 Czarnków
ul. Gdańska  56,
która zaoferowała cenę : 214.748,60 zł  netto         261.993,29 zł  brutto

1)      Uzasadnienie wyboru: korzystna oferta ,spełnia wymogi zamawiającego, otrzymała maksymalną ilość punktów.
2)      Ofertę  złożył tylko wyżej wymieniony wykonawca.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/07/2008 11:15:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/07/2008 11:18:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:27:28)
przetarg ustny na sprzedaż samochodów Polonez Atu i Polonez CAro - termin 6 czerwca 2007 r.

O g ł o s z e n i e

  

Burmistrz Trzcianki ogłasza  przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego :

 

-          samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.6 , nr nadwozia SUPB30CEHWW 142588, benzyna, rok produkcji 1998r., przebieg -  185 550 km, cena wywoławcza brutto – 1.400,00 zł.,

 

-          samochodu osobowego marki POLONEZ  CARO 1.6, nr podwozia 740047, benzyna, przebieg –159 483 km, rok produkcji 1995, cena wywoławcza  brutto – 500,00 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  6 czerwca o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Osoby do kontaktu: Ryszard Macygin       - (067) 216 76 89, 509 316 883,

                                    Franciszek Włodarski  - (067) 216 20 69, 216 25 70

                                   

 

Ruchomości będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać w dniu przetargu od godz. 8.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim Trzcianki od ulicy Wiosny Ludów.

 

Na zakupione ruchomości  Burmistrz Trzcianki nie udziela gwarancji i nie odpowiada za ich stan techniczny.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (17/05/2007 09:27:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (17/05/2007 09:27:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (17/05/2007 09:27:12)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance"
Trzcianka, dnia 08-07-2008 r.

ZAWIADOMIENIE


o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„MIRTECH” Miron Skrzeczkowski
Sarbka 2
64-700 Czarnków

która zaoferowała cenę :    167.121,93 zł  netto      203.888,76 zł brutto.

1)     Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.
2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski- Sarbka 2 64-700 Czarnków     100 pkt
-ANTBUD TRZCIANKA        ul. Kopernika 14   64-980 Trzcianka    - 94,69  pkt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/07/2008 11:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/07/2008 11:48:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:27:42)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejzej oferty - wymiana stolarki okiennej w przedszkolach

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej

    w przedszkolach w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

   „Nowy Dom”   Okna    Sp. z o.o.

  64-800 Chodzież       ul. T. Siejaka 29

 4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   30.248,80 zł            brutto  : 36.903,54 zł

 5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:22:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:22:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:22:08)
zawiadomienie - wybór oferty ( ul. Nowa w Białej)
Trzcianka, dnia 16-05-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na
„Przebudowę ulicy Nowej w Białej" w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane „RAJMUND” Grzegorz Rajmund
ul. Kościuszki 29/1
64-800 Chodzież
,
która zaoferowała cenę : 76.200,00 zł netto 92.964,00zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
1) najkorzystniejsza oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt, spełnia wymogi zamawiającego.

2)
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt (100%)
Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane „RAJMUND” Grzegorz Rajmund ul. Kościuszki 29/1 64-800 Chodzież - 100 pkt
„REM-BUD” Henryk Grzymski ul. Rzemieślnicza 17 64-980 Trzcianka - 47,92 pkt
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/05/2008 14:38:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:28:05)
ogłoszenie o konkursie na komendanta Straży Miejskiej

Ogłoszenie z dnia 8 maja 2008 r

Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

komendant Straży Miejskiej w Trzciance

1. Wymagania niezbędne:
a/ uregulowany stosunek do służby wojskowej,

b/ obywatelstwo polskie

c/ wykształcenie wyższe,

d/ korzystanie z pełni praw publicznych,

e/ niekaralność sądowa,

f/ nieposzlakowana opinia,

g/ brak przeciwwskazań psychofizycznych do zajmowania stanowiska.
 

2. Wymagania dodatkowe:
a/  ukończone szkolenie podstawowe strażników,

b/  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 ze zm.),

c/  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B,

d/  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

e/  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym.
 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a/  kierowanie Strażą Miejską w Trzciance,

b/  realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o strażach gminnych i z innych przepisów związanych z pracą straży gminnych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem,

c/  bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym m.in. kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów,

d/  współpraca z przedstawicielami innych organów i policji w przedmiocie realizacji zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a/ list motywacyjny,

b/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c/ dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

d/ dokumenty potwierdzające wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

e/ świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego strażników,

f/ oświadczenie kandydata, że nie był karany sądownie oraz, że nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne.

 5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:Wymagane dokumenty z dopiskiem - „Dotyczy naboru na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Trzciance”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki (pokój nr 20), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka,
w terminie do 30.05.2008 r.
(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego)
. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Trzcianki po terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl).

 6. InneWarunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, tj.: lekarskich i psychologicznych.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). 

Burmistrz Trzcianki

Marek Kupś

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/05/2008 09:57:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:35:25)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - stolarka okienna w szkołach podtawowych

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej

w szkołach podstawowych w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

   „Nowy Dom”   Okna    Sp. z o.o.

  64-800 Chodzież       ul. T. Siejaka 29

 4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   162.369,62 zł            brutto  : 198.090,94 zł

 5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:21:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:22:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (17/05/2007 08:21:02)
zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia - budoa napowietrznej lini energetycznej

                        Trzcianka, dnia 11.05.2007 r.

 

                                                                                                              

RPI/A-7331/ICP/3/2007

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie napowietrznej linii energetycznej na słupach żelbetowych na działkach           o nr ew.: 258/4, 937/8, 937/9, 937/10 i 937/1 położonych we wsi Stobno, gm. Trzcianka.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ TRZCIANKI            

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:47:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:48:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:47:52)
ogłoszenie - wybor oferty ( toalety SP3)
Trzcianka, dnia 14.05.2008 r.

 

Dot.: Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie
:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/05/2008 14:37:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:36:00)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na dostawe sprzetu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Trzcianki  w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

   Zakład Usługowo_ Handlowy „ Kama –2”

  64-920  Piła     ul. 14 Lutego 1

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   33.199,24 zł            brutto  : 40.503,07 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:45:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (16/05/2007 08:45:36)
zawiadomienie - wymiana stolarki okiennej

Trzcianka, dnia 08-05-2008 r.

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach”.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy :

 

 OKNO-BROS Artur Brose ul. Buszczaka 13 64-800 Chodzież

która zaoferowała cenę : 122.941,82 zł netto 149.989,02 zł brutto.

 1) uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt, spełnia wymogi zamawiającego.

2) Nazwy , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Kryterium oceny - cena 100 %.( 100 pkt)  

nr 1 „ NOWY DOM” Okna Sp. z o.o. ul. T. Siejaka 29 64-800 Chodzież 79,63 pkt- nr 2 Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 4 20-150 Lublin 90,36 pkt- nr 3 EIBEL” Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 23 63-900 Rawicz 67,23 pkt - nr 4 „ ISSO” Sp. j. J.Czajkowski, Z. Górny ul. Inwalidów 51 85-749 Bydgoszcz 83,08 pkt- nr 5 P.W. „DOMI” W. Brodziak al. Poznańska 82 64-920 Piła 81,95 pkt- nr 6 EURO OKNA-PLUS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 82B 37-300 Leżajsk 83,71 pkt- nr 7 PPHU „REDAN” Renata Daniłowicz ul. Młyńska 11a 78-320 Połczyn Zdrój 78,24 pkt- nr 8 „ MIROX” Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań 95,41 pkt- nr 9 OKNO-BROS Artur Brose ul. Buszczaka 13 64-800 Chodzież 100,00 pkt- nr 10 P.P.H.U. VERTI-MAR Mariusz Pierudzki ul. Brzezińska 1A 64-700 Czarnków 95,46 pkt - nr 11 GROBUD Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10 62-065 Grodzisk Wlkp 87,08 pkt- nr 12 PROFIT Andrzej Kulawik Dźwierszno Wlk. 24 89-310 Łobżenica 77,13 pkt - nr 13 STOLPLASTIK Sp. z o.o. ul. Budowlanych 10A 78-600 Wałcz 93,34 pkt 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (13/05/2008 09:14:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:36:14)
konkurs na stanowisko dyrektora gimnazjum w siedlisku - termin 4 czerwca 2007 r.

Burmistrz  Trzcianki 

ogłasza  konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora

Gimnazjum w Siedlisku

  

1.       Wymagania  stawiane  kandydatom:

1/ status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2/ wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym        lub wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela
w gimnazjum;

3/ ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs          z zakresu zarządzani oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4/  co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego albo pięcioletni staż pracy zawodowej;

5/ co najmniej dobra ocena pracy  uzyskana w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub przedszkolu, lub pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

6/ warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela           w szkole i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

 

2. Wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych
w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

 

Przy wyborze kandydata na stanowisko dyrektora szkoły preferowany będzie kandydat posiadający wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły;

2/       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przy­padku osoby będącej nauczycielem;

4/       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5/       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

6/       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne;

9/       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

10/   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

            Oferty, oznaczone napisem „Konkurs na dyrektora Gimnazjum
w Siedlisku”
należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 20 w terminie do dnia 4 czerwca 2007 r. do godz. 14oo.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Trzcianki w dniu  5 czerwca 2007 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, sala nr 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 067 216 85 88

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/05/2007 13:26:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (08/05/2007 13:31:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (08/05/2007 13:26:05)
budowa lini oswietlenia Biała / Wapniarnia
                                                                              Trzcianka, dnia 28.12.2007 r.                                                                                          

RPI/A-7331/ICP/23/2007

 ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej  i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 152/1, 152/2, 292 położonych w obrębie geodezyjnym Biała /Wapniarnia/, gm. Trzcianka. Burmistrz Trzcianki  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/01/2008 09:59:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:34:02)
ogłoszenie - wypoczynek letni dla dzieci w wieku 7-15 lat
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873
ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2008r. zadania publicznego w zakresie finansowania wypoczynku letniego dla dzieci  i młodzieży z rodzin
zagrożonych patologią społeczną.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
I. Rodzaj zadania:
Finansowanie wypoczynku letniego dla 25 dzieci  w wieku od  7 do 15 lat        z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Na realizację zadania w formie powierzenia finansowego przeznacza się  kwotę 18.250zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
prowadzenie przez organizację działalności statutowej na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych patologią,
adresatem zadania jest grupa dzieci i młodzieży, zamieszkała na terenie gminy Trzcianka, zagrożona alkoholizmem i patologią społeczną, wskazana przez Burmistrza Trzcianki,
dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących oraz szczegółowy harmonogram zajęć.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
III. Termin realizacji zadania:
czerwiec- sierpień  2008 r.
IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie
do 5 czerwca 2008r
.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie                    (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Tryb i kryteria:
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
posiadana baza lokalowa i sportowa, wyposażenie, sprzęt,
miejsce i czas trwania wypoczynku,
atrakcje typu: dodatkowe wycieczki, możliwość nabycia nowych umiejętności lub uprawnień itp.
2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
    
     3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
odwołania konkursu bez podania przyczyny,
zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
   
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia      27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207).
 VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym
        na realizację tego samego zadania wyniosła w 2007 r. – 0,00 zł.
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. Telefon 067 352 72 84, Referat Spraw Społecznych, ul.  Grunwaldzka 8  Trzcianka.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/05/2008 10:58:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:36:28)
zawiadomienie - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu pomiarowego

                                                                                                Trzcianka, dnia 25.04.2007 r.

 

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/16/2007

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie masztu pomiarowego /pomiary prędkości i kierunku wiatru/ na działce        o nr ew.: 128 położonej w Siedlisku, gm. Trzcianka.

  

BURMISTRZ TRZCIANKI            

   

 

Zamieszczono:

1. Tablica informacyjna – Urząd Miejski Trzcianki.

2. Internet.

A.K.

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA, tel. 067 216 76 74

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (25/04/2007 13:15:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (25/04/2007 13:15:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (25/04/2007 13:15:37)
ogłoszenie - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873
ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2008 r. zadania publicznego w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego  dla dzieci  i młodzieży z rodzin
zagrożonych patologią społeczną.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
I. Rodzaj zadania:
Dofinansowanie wypoczynku letniego  dla dzieci  i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 73.052 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,
dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących oraz szczegółowy harmonogram zajęć.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
 
III. Termin realizacji zadania:
czerwiec- sierpień  2008 r.
 
IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2008 r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.
 
V. Tryb i kryteria:
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
lista uczestników wypoczynku ze wskazaniem daty urodzenia dziecka      i szkoły do której uczęszcza,
lista dzieci zaopiniowanych przez kierownika MGOPS pod względem   dochodów na jednego członka rodziny (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)  i występujących w rodzinie zagrożeń,
całkowity koszt realizacji zadania,
wysokość wkładu własnego, nie mniejsza niż 20%
kwota dofinansowania z innych źródeł,
posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,
kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć
 
2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
    
     3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
odwołania konkursu bez podania przyczyny,
zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
   
4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207).
 
VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła w 2007r. 36.000 zł.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. Telefon 067 352 72 84, Referat Spraw Społecznych, ul.  Grunwaldzka 8  Trzcianka.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/05/2008 11:01:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:36:39)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty : opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami

  

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : Sarcz, Osiniec , Siedlisko , Biernatowo  gm. Trzcianka w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

 USŁUGI PROJEKTOWE  mgr inż. Małgorzata Kręc

75-124 Koszalin  ul. Mieszka I-go 5A

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   25.300,00 zł            brutto  : 30.866,00 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:53:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:52:57)
wynik konkursu na strategie architektoniczna
OGŁOSZENIE
o wyniku konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno –funkcjonalnej
dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”.
Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego p.n.” Rozbudowa Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”
W wyniku konkursu wybrano jako najkorzystniejszą pracę  konkursową :
-          Studio Architektury„ Kontur”  Marek Światopełk-Mirski  Maciej Światopełk-Mirski       64-920 Piła  ul. Bydgoska 33/5
Praca spełnia wymagania zamawiającego ; otrzymała największą ilość punktów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/01/2008 09:55:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:33:34)
ogłoszenie cel publiczny-przebudowa gimnazjum nr 1

 Trzcianka, dnia 29.02.2008

 RPI/A-7331/ICP/2/2008

      

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej   

 i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie budynku Gimnazjum Nr 1 oraz budowie rampy dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ew.: 2663/9 położonej w Trzciance przy ul. Staszica 6. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/02/2008 13:04:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:33:06)
ogłoszenie - upowszechanianie kultury fizycznej i sportu

 OGŁOSZENIE         

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

I. Rodzaj zadania:

1)   szkolenie zawodników klubów sportowych z terenu gminy Trzcianka – na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 107.000,00 zł;2) organizacja imprez sportowych na terenie gminy Trzcianka - na realizację zadania     w formie wsparcia finansowego przeznacza się  3.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na w/w konkurs są zabezpieczone zgodnie z budżetem na rok 2008. 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
1)   prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem, 2)   zamiar realizacji zadania adresowanego do grup dzieci i młodzieży mieszkańców gminy Trzcianka, 3)   dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, 4)   posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, 5)   otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, 6)    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu,oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację,
istnieje możliwość przenoszenia wydatków do 10% w skali całego zadania na inne wydatki niż zaplanowane w pierwotnym kosztorysie,9) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem. 

III. Termin realizacji zadania:  czerwiec  – grudzień 2008 r. 

IV. Termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2008r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową. 

V. Tryb i kryteria: Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1) wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie 2006/2007, 2)    ilość zawodników objętych szkoleniem, 3)     koszt realizacji zadania, 4)     wysokość wkładu własnego, 5)     kwota dofinansowania z innych źródeł, 6)     posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt, 7)     kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć.  8)   od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.     

VI. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:  1)  odwołania konkursu bez podania przyczyny, 2)  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,    

VII . Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.      w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy      o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207).  

VIII. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych samych zadań wyniosła:   1)     w 2006 r.-  142.000 zł. 2)     w 2007 r.-  320.000 zł  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Małgorzata Wojtaszyn. telefon  (067) 35273 50 Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/05/2008 13:46:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:35:44)
OBWIESZCZENIE - budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w Białej
Trzcianka, 26.11.2008 r.
RPI/A-7331/ICP/26/2008
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 20.11.2008 r. zostało wszczęte na wniosek

Firmy ALTIPLANO Sp. z o.o.,
al. Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w Białej, gm. Trzcianka, na działkach o nr ew.: 256/3, 259/1.
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.12.2008 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.


/-/Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:
1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (26/11/2008 13:36:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (26/11/2008 13:36:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (12/12/2008 09:44:36)
ogłoszenie o realizacji inwestycji celu publicznego : budowie linii kablowej energetycznej dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Trzcianka, 19.04.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/5/2007

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity   z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 10.04.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Energetyki Poznańskiej     Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Sp. z o.o.,   Al. Poznańska 34, 64-920 Piła

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej energetycznej      dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

na działkach o nr ew.: 2083/4, 2694, 2763, 2779/3, 2824     położonych w Trzciance przy ul. Matejki.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 04.05.2007r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:51:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:51:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/04/2007 08:51:20)
ogłoszenie wyniku konkursu na komendanta Straży Miejskiej

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU 

NA  STANOWISKO

KOMENDANTA  STRAŻY  MIEJSKIEJ  W TRZCIANCE   

          Informuję, że został zakończony proces rekrutacji i nie dokonano wyboru

kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Trzciance. 

Burmistrz Trzcianki 

  /-/ Marek Kupś 

Trzcianka, 12 lutego 2008 r. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/02/2008 14:43:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:32:39)
obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego

Trzcianka, 19.05.2008 r.    

                                                                                                           RPI/A-7331/ICP/14/2008 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./ 

Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 15.04.2008 r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci oświetlenia drogowego    na działkach o nr ew.: 11, 18/2, 19, 20/2, 21, 54/2, 55/2, 55/3, 57/2, 63/2, 64/2, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73 położonych w Trzciance w rejonie ulicy Gorzowskiej.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 26.05.2008r.,    w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.   

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (20/05/2008 13:05:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:25:15)
ogłoszenie - realizacja zadania publicznego , dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci

OGŁOSZENIE

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873
ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2007 r. zadania publicznego w zakresie dofinansowania obozów teraupetycznych dla dzieci  i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

I. Rodzaj zadania:

Dofinansowanie obozów teraupetycznych dla dzieci  i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  36.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:

1)     prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

2)     adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,

3)     dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

4)     posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5)     otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

6)     w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu.

2.     Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.

 

III. Termin realizacji zadania:

czerwiec- sierpień  2007 r.

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2007 r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

V. Tryb i kryteria:

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)     lista uczestników wypoczynku ze wskazaniem daty urodzenia dziecka i szkoły do której uczęszcza,

2)     ilość dzieci korzystających z pomocy MGOPS (lista potwierdzona przez kierownika MGOPS w Trzciance),

3)     całkowity koszt realizacji zadania,

4)     wysokość wkładu własnego,

5)     kwota dofinansowania z innych źródeł,

6)     posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,

7)     kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć

 

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

    

     3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:

1)     odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2)     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

   

4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)                ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.),

2)                rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264,
poz. 2207).

 

VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła:

 

1)     w 2005 r. – 33.926,00 zł.

2)     w 2006 r.-  28.905,00 zł.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. telefon 067 216 29 98, Referat Spraw Społecznych, ul.  Grunwaldzka 8  Trzcianka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:04:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:04:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:04:08)
ogłoszenie wybór oferty Remont cząstkowy dróg

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Remont cząstkowy dróg gminnych”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :

Zakład Usług Komunalnych Roman Pilarski  ul. Pocztowa 3/9  89-100 Nakłoktóra zaoferowała cenę :    122.480,00 zł netto       149.425,60 zł  brutto.                 

1)     uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.

2)     Nazwy , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. Kryterium oceny  - cena 100 %.( 100 pkt)

-  Zakład Usług Komunalnych Roman Pilarski   89-100 Nakło n/Notecią  ul. Pocztowa 3/9      -  100 pkt

-„POL-DRÓG Czarnków” S.A.     64-700 Czarnków ul. Gdańska 56    - 68,69 pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/02/2008 13:01:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:31:56)
Informacja o budowie stacji paliw
Trzcianka, 20 sierpnia 2008r.
OŚ 7627-36/07

INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U.     z  2008 r. Nr 25, poz. 150)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił w   publicznie   dostępnym   wykazie wniosek Joskin Polska Sp. z o.o., ul. Gorzowska  62, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowie stacji paliw na olej napędowy o poj. 50 m³ i zbiornika o poj. 10 m³ na paliwo do wózków widłowych, w Trzciance przy ul. Gorzowskiej 62 (dz. nr ewid. 74/3, 74/4 i 75/8).

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 10 września 2008 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8.00 do 13.00 można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Zamieszczono:
1.Urząd Miejski – tablica informacyjna.
2.Internet.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (20/08/2008 09:37:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (20/08/2008 09:37:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:37:01)
informacja - budowa anodowni wraz z zapleczem socjalnym

                                   Trzcianka, 12 kwietnia 2007r.

 

OŚ 7627-13/07

 

  

INFORMACJA

  

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek SAPA Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa anodowni – Wydział „A3” wraz z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 746/32, 746/33 położonych w Trzciance – etap II.

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 04 maja 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                      

                                                                                    Burmistrz Trzcianki 

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:01:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:01:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/04/2007 13:01:01)
zawiadomienie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

                                                                                                           Trzcianka, dnia 11.04.2007 r.

 

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/2/2007

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej   i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na działkach    o nr ew.: 2063/1, 2110, 2689, 2763, 2824, 2825, 2826 w ul. Fabrycznej, Sikorskiego, Łąkowej, Mickiewicza, Matejki, Roosevelta oraz budowie przepompowni ścieków   na działce o nr ew.: 2694 położonej w Trzciance w rejonie ul. Mickiewicza i Łąkowej.

  

Burmistrz Trzcianki               

 

  

 

Zamieszczono:

1. Tablica informacyjna – Urząd Miejski Trzcianki.

2. Internet.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:19:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:19:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:19:31)
Informacja - rozbudowa hal produkcyjnych
Trzcianka, 22 sierpnia 2008r.
OŚ 7627-1/08
 
INFORMACJA


Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U.z  2008 r. Nr 25, poz. 150)  Urząd Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił  w   publicznie   dostępnym   wykazie wniosek Joskin Polska Sp. z o.o., ul. Gorzowska  62, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

rozbudowa dwóch istniejących hal produkcyjnych o konstrukcji stalowej o pow. 12.000 m² oraz budynku na pomieszczenia socjalne o pow. zabudowy 500 m² na dz. nr ewid. 51, 75/6 i 75/2 położonych w Trzciance.


Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia  12 września 2008 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8.00 do 13.00 można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
 
 
 
 
Burmistrz Trzcianki    


Zamieszczono:
1.    Urząd Miejski – tablica informacyjna.
2.    Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (22/08/2008 12:13:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (22/08/2008 12:13:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:37:39)
informacja - budowa plyty do skladowania obornika na dz 115/1

                                   Trzcianka, 04 kwietnia 2007r.

 

 

OŚ 7627-15/07

  

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej AGRIFARM Sp. z o.o., ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa płyty o pow. 1296 m2 do składowania obornika na dz. nr ewid. 115/1 obręb Biała, gm. Trzcianka.

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 25 kwietnia 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                      

                                                                               Burmistrz Trzcianki      

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:16:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:20:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/04/2007 11:16:56)
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Ogrodowa, Modrzewiowa

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

„ Budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej i Os. Modrzewiowym wraz z separatorem wód deszczowych w Trzciance”. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy : 

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD   T.P. Ryczkowscy  spółka jawna ul. Przemysłowa 31  64-920 Piła ,

która zaoferowała cenę :    350.000,00 zł    netto         427.000,00 zł  brutto 

1)        Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość  punktów – 100 pkt , spełnia wymogi zamawiającego. 

2)        Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert ( punktacja przyznana ofertom ) - kryterium oceny : cena 100 %( w załączeniu)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/03/2008 14:15:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:31:31)
Obwieszczenie - budowa linii oświetlenia drogowego
Trzcianka, 22.08.2008 r.
                                      
RPI/A-7331/ICP/22/2008

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 08.08.2008 r. zostało wszczęte na wniosek

ENEOS Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań


postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii oświetlenia drogowego
na działkach o nr ew.: 71/2, 104/, 136/1, 144/1
położonych w obrębie geodezyjnym Straduń, gm. Trzcianka.

 

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 29.08.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.


/-/Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:
1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (25/08/2008 12:37:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (25/08/2008 12:37:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:37:50)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa chodnika na ulicachWiosny Ludów, Kopernika

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę chodnika na ulicach Wiosny Ludów i Kopernika w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

„REM-BUD”  Henryk Grzymski

ul. Rzemieślnicza 17      64-980  Trzcianka

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   56.967,21 zł            brutto  : 69.500,00 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/04/2007 12:26:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (03/04/2007 12:26:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (03/04/2007 12:26:23)
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulic Mickiewicza i Rosevelta

Trzcianka, dnia 18-03-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

„Przebudowę ulicy Mickiewicza i Roosevelta w Trzciance”.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy :„POL-DRÓG Czarnków” S.A.ul. Gdańska 56 , która zaoferowała cenę : 591.175,74 zł netto 721.234,40 zł brutto

1) Uzasadnienie wyboru : korzystna oferta, spełnia wymogi zamawiającego.

2) Ofertę złożył tylko wyżej wymieniony wykonawca. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (19/03/2008 12:44:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:31:10)
INFORMACJA BURMISTRZA TRZCIANKI - szczegółowe warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI


dot. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

Zgodnie z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom
i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931) informuję,
iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników upływa z dniem 19 września 2008 r.
    Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje dzieciom i uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/09 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1)    70 zł – dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
2)    130,00 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej;
3)    150,00 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej;
4)    170,00 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.
    
Jak ubiegać się o dofinansowanie  zakupu podręczników?
1.    Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w przedszkolu lub szkole,
w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2008/09 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).
2.    Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
3.    Rodzice przedstawiają dyrektorowi przedszkola lub szkoły dowód zakupu podręczników.
4.    Dyrektor przedszkola lub szkoły, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 

Burmistrz Trzcianki

mgr Marek Kupś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/08/2008 13:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/08/2008 13:29:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:38:07)
informacja - budowa masztu pomiarowego

Trzcianka, 23.03.2007r.

 RPI/A-7331/16/2007

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku    z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 ze zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 05.02.2007r. zostało wszczęte na wniosek:

 

EPA Sp. z o.o.,  Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie masztu pomiarowego

/pomiary prędkości i kierunku wiatru/

na działce nr 128 położonej w Siedlisku, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 06.04.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

  

Zamieszczono:

1.     Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.     Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/03/2007 13:04:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/03/2007 13:21:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/03/2007 13:04:50)
ogłoszenie o wyborze oferty - profilowanie dróg

Trzcianka, dnia 04-04-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

 „Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Trzcianka”

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy :

Firma „VIABUD” Jacek GruszkiewiczWalkowice 87 64-700 Czarnków , która zaoferowała cenę : 353.100,00 zł netto 430.494,40 zł brutto

1) Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , otrzymała maksymalną ilość punktów.

2) Nazwy , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :- Firma „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87 64-700 Czarnków 100 pkt- Zakład Usługowo Budowlany „Animar” Żelichowo 28 64-763 Kuźnica Żelichowska 69,76 pkt 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (10/04/2008 11:01:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:30:34)
OBWIESZCZENIE - budowa masztu pomiarowego
Trzcianka, 29.08.2008 r.


RPI/A-7331/ICP/23/2008

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 28.08.2008 r. zostało wszczęte na wniosek

Firmy WIND FIELD Sp. z o.o.,
Al. Krakowska 264,
02-210 Warszawa


postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie masztu pomiarowego /pomiar kierunku i prędkości wiatru/
na działce o nr ew.: 75
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gm. Trzcianka.


Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 05.09.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi./-/Burmistrz Trzcianki

Zamieszczono:

1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (29/08/2008 10:21:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (29/08/2008 10:21:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:38:43)
informacja - budowa sieci wodociagowej w rejon ulicy gorzowskiej na dz. nr ewid. 73, 74/5, 55/3, 54/2 i 54/1

                                   Trzcianka, 13 marca 2007r.

OŚ 7627-11/07

  

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance w dniu 13 marca 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej w Trzciance, w rejonie ul. Gorzowskiej, na dz. nr ewid. 73, 74/5, 55/3, 54/2 i 54/1 Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

                                                                  

         Burmistrz Trzcianki

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:12:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:12:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:12:45)
ogłoszenie o wyborze oferty - komputery Urzad

Trzcianka, dnia 13-03-2008 r. 

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty  

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

„Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki”  

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy : 

 Instytut Edukacji Komputerowej     Alicja Bąk   ul. Obozowa 5      78-100 Kołobrzeg  , która zaoferowała cenę :     70.810,00 zł    netto    86.388,20    brutto 

1)      Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość  punktów – 100 pkt , spełnia wymogi zamawiającego.  

2)      Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert ( punktacja przyznana ofertom ) - kryterium oceny : cena 100 % ( w załączeniu) 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (17/03/2008 13:26:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:30:15)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa chodnika w Przyłękach
Trzcianka, dnia 04-09-2008 r.

 
ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Przebudowę chodnika w Przyłękach „ w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy:

„REM-BUD”  Henryk Grzymski 
64-980 Trzcianka
ul. Rzemieślnicza 17


która zaoferowała cenę:   135.000,00 zł  netto      164.700,00 zł  brutto

1)     Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.
2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)


- „REM-BUD” Henryk Grzymski
64-980 Trzcianka  
ul. Rzemieślnicza                                                        -   100 pkt


-„Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe S.C.”DROMAX”
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 36                                                          -  96,35 pkt                           

- Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane „RAJMUND” Grzegorz Rajmund
64-800 Chodzież
ul.   Kościuszki 29/1                                                       - 72,41pkt 

– Firma Handlowo-Usługowa  Idalia Jaworska
64-980 Trzcianka
ul. Tetmajera 15                                                               – 78,01 pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:03:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:03:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:38:54)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniej oferty -siec oswietl Ogrodowa

 

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na   zakończenie budowy sieci oświetleniowej  na ulicy  Ogrodowej w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA”  Leszek Przybyłek

ul. Chabrowa 18      64-610  Rogoźno

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   55.800,00 zł            brutto  : 68.076,00 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:10:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:10:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (19/03/2007 13:10:43)
ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja grawitacyjna

Trzcianka, dnia 05-03-2008 r.   

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków na ul. Gorzowskiej w Trzciance”. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy : 

Przedsiębiorstwo „ARTO”  Artur Tomczyk  Siedlisko 15   64-980  Trzcianka ,

która zaoferowała cenę :    483.000,00 zł    netto          589.260,00 zł  brutto 

1)       Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość  punktów – 100 pkt , spełnia wymogi zamawiającego. 

2)       Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert ( punktacja przyznana ofertom ) - kryterium oceny : cena 100 %( w załączeniu)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/03/2008 14:17:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:29:58)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi wewnętrznej przy Starostwie Powiatowym w Trzciance
Trzcianka, dnia 04-09-2008 r.


 
ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Przebudowę drogi wewnętrznej przy Starostwie Powiatowym w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :
„BaHECo Ltd” Sp. z. o o.
64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 92  


która zaoferowała cenę:   303.278,00 zł  netto    369.999,16 zł  brutto

1)     Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.

2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)

- „BaHECo Ltd” Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 92                             -   100 pkt

-„POL-DRÓG Czarnków” S.A.
64-700 Czarnków
ul. Gdańska 56                                 -  82,09 pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:06:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:07:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:48:49)
ZAWIADOMIENIE - budowa sieci wodociągowej w Trzciance na osiedlu Poniatowskiego
Trzcianka, dnia 06.01.2009 r.
                                      
RPI/A-7331/ICP/24/2008
ZA  DOWODEM  DORĘCZENIA

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 8.00 do 15.00 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Trzciance na osiedlu Poniatowskiego, na działkach o nr ew.: 68, 70/1, 71/1, 72/1, 72/2, 73, 1511.


/-/ Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:
1. Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2. Internet.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/01/2009 13:17:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/01/2009 13:18:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (14/01/2009 09:27:45)
obwieszczenie Instalacja dwóch anten radiowych na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA - do 26 marca

                                   Trzcianka, 05 marca 2007r.

 

OŚ 7627-9/07

   

INFORMACJA

  

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11,              60-967 Poznań o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Instalacja dwóch anten radiowych na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Trzcianka (dz. nr ewid. 3211 położona   w Trzciance)

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 26 marca 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

                                                    Burmistrz Trzcianki        

 

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (07/03/2007 09:54:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (07/03/2007 09:54:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/03/2007 09:54:22)
ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik Staszica

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na

„ Przebudowę chodnika na ulicy Staszica w Trzciance.” 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :

 „BaHECo Ltd” ul. Sikorskiego 92   64-980  Trzcianka ,

która zaoferowała cenę :   122.100,00 zł    netto          148.962,00 zł  brutto 

1)       uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyskała maksymalną ilość  punktów – 100 pkt , spełnia wymogi zamawiającego. 

2)       Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert ( punktacja przyznana ofertom ) - kryterium oceny : cena 100 % -

„BaHECo LTD”  64-980 Trzcianka , ul. Sikorskiego 92      100 pkt        

 -  Rejonowy związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie  64-700 Czarnków ul. Wodna 5B 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/03/2008 14:18:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:29:37)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika na ulicy Mickiewicza w Trzciance

Trzcianka, dnia 04-09-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Przebudowę chodnika na ulicy Mickiewicza w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :

„Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane „RAJMUND” Grzegorz Rajmund
64-800 Chodzież
ul. Kościuszki 29/1  

która zaoferowała cenę:     586.200,00 zł  brutto


1)     Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.

2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)

- „REM-BUD” Henryk Grzymski
64-980 Trzcianka
ul. Rzemieślnicza 17                            - 92,34  pkt

-  Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane „RAJMUND” Grzegorz Rajmund
64-800   Chodzież
ul. Kościuszki 29/1                               -   100pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:10:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/09/2008 09:10:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:48:58)
ZAWIADOMIENIE - przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w Trzciance przy ul. Gorzowskiej
Trzcianka, dnia 06.01.2009 r.
                                      
RPI/A-7331/ICP/25/2008
ZA  DOWODEM  DORĘCZENIA

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w Trzciance przy ul. Gorzowskiej, na działkach o nr ew.: 56, 73, 78/2, 3503/1./-/ Burmistrz Trzcianki
Zamieszczono:

1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/01/2009 13:21:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/01/2009 13:21:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (14/01/2009 09:27:07)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Trzcianka, dnia 28-02-2008 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego”.W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :Zakład Budowy i utrzymania Dróg iZieleni „DROGZIEL”

Halina Łyszkowicz ul. Konopnickiej 29 64-980 Trzciank ,

która zaoferowała cenę :  75.391,40 zł    netto         91.977,34 zł  brutto

1)      Uzasadnienie wyboru : oferta uzyskała maksymalną ilość  punktów – 100 pkt , spełnia wymogi zamawiającego.

2)      Ofertę złożył tylko wyżej wymieniony wykonawca.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/03/2008 12:57:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:29:20)
budowa anodowni(linia do anodowania, część magazynowa i logistyczna, neutralizator ścieków pogalwanicznych)

                                   Trzcianka, 05 marca 2007r.

 

OŚ 7627-8/07

INFORMACJA

 

 Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek Zakład Obróbki Aluminium „ZOBAL” Krzysztof Zakrzewski, Siedlsiko 81A, 64-980 Trzcianka   o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa anodowni ( linia do anodowania, część magazynowa i logistyczna, neutralizator ścieków pogalwanicznych, część biurowa ) na dz. nr ewid. 3145/2 i 3148/2 położonych w Trzciance, przy ul. Tetmajera.

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 26 marca 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

                                                    

                                                                               Burmistrz Trzcianki        

Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/03/2007 14:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (05/03/2007 14:21:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (05/03/2007 14:20:51)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont elewacji Urzędu Miejskiego
Trzcianka, dnia 08-09-2008 r.

 
ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DAMA”  Krystian Tomkowicz
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 47

która zaoferowała cenę : 98.795,82 zł- netto        120.530,90 zł- brutto


1)     Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów    -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.

2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom   – cena 100 pkt  (100%)

- Usługi ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64-800 Chodzież
ul. Reymonta 8h/8           - 79,95 pkt    

- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DAMA” Krystian Tomkowicz
62-100 Wągrowiec
ul.  Gnieźnieńska 47/S     - 100pkt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (08/09/2008 15:16:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (08/09/2008 15:16:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:49:33)
obwieszczenie - budowie napowietrznej linii energetycznej na słupach żelbetowych

Trzcianka, 23.02.2007 r.

 

                                                                                                           

RPI/A-7331/ICP/3/2007

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 01.02.2007r. zostało wszczęte na wniosek

Energetyki Poznańskiej   Zakład Dystrybucji Energii w Poznaniu

Rejon Dystrybucji w Pile ,

Al. Poznańska 34, 64-920Piła

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie napowietrznej linii energetycznej  na słupach żelbetowych

na działkach o nr ew.: 258/4, 937/8, 937/9, 937/10 i 937/1

położonej we wsi Stobno, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 12.03.2007r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (26/02/2007 12:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/02/2007 12:54:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (26/02/2007 12:54:15)
ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły Rychlik
  

Burmistrz  Trzcianki 

ogłasza  konkurs na kandydatów na stanowisko

dyrektoraSzkoły Podstawowej w Rychliku 

  Wymagania  stawiane  kandydatom:

1/ status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2/ wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym        lub wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela
w gimnazjum;

3/ ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs  z zakresu zarządzani oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4/         co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego albo pięcioletni staż pracy zawodowej;

5/ co najmniej dobra ocena pracy  uzyskana w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub przedszkolu, lub pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

6/ warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 2. Wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Przy wyborze kandydata na stanowisko dyrektora szkoły preferowany będzie kandydat posiadający wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.  

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przy­padku osoby będącej nauczycielem;dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne;oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.  

 Oferty, oznaczone napisem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku” należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 20 w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 r. do godz. 14oo.  Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Trzcianki w dniu  28 kwietnia 2008 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim Trzcianki ul. Sikorskiego 7, sala nr 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 067 352 73 83     

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (25/03/2008 10:45:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:29:05)
INFORMACJA - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Trzcianka, dnia 16.09.2008 r.

                                      
RPI/A-7331/ICP/21/2008

INFORMACJA

dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

    W związku z prowadzonym przez Burmistrza Trzcianki postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego we wsi Wrząca, gm. Trzcianka na działkach o nr ew.: 15, 16, 17/39, 17/40, 17/72 Urząd Miejski w Trzciance informuje, że w dniu 15.09.2008 r. zmienił się wnioskodawca ww. inwestycji z firmy ENEOS Sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań na Gminę Trzcianka z siedzibą w Trzciance przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.  
    

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka.

Zgodnie z art.10 § 1 KPA strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej informacji zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 17.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (17/09/2008 15:30:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (17/09/2008 15:30:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:50:18)
ogłoszenie o cel publiczny budowa linii oświetlenia działka 127

 

                                                     Trzcianka, dnia 01.04.2008 r. 

 RPI/A-7331/ICP/7/2008  

 ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej   i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce o nr ew.: 127 położonej   w obrębie geodezyjnym Siedlisko, gm. Trzcianka.

  Burmistrz Trzcianki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (01/04/2008 11:19:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:28:47)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont cząstkowy dróg gminnych

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  remont cząstkowy dróg gminnych  w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

 Zakład Usług Komunalnych inż. Roman Pilarski

ul.  Pocztowa 3/9       89-100 Nakło nad Notecią

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   44.721,85              brutto  :  54.560,66 

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:21:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:21:40)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo-Rudka
Trzcianka, dnia 16-09-2008 r.
 
ZAWIADOMIENIE


o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo-Rudka” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Spychała

78-630 Człopa
ul. Paderewskiego 3B

która zaoferowała cenę :

654.000,00 zł- netto        797.880,00 zł- brutto

1) Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  -100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.

2)     Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)

-  PPUH „MOLEWSKI” Sp. z o.o.
87-860 Chodecz
ul. Kaliska 11                                             -34,99 pkt

-  PUH „SANITEX” J.E.Zdrzałka
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Okólna 29a                                            -58,00 pkt                 

- „INSTAL”  s.c. P.U.H.
78-600 Wałcz
ul. Sosnowa 6                                            - 36,49  pkt

- P.H.U. MIKOŁAJCZAK
62-006 Kobylnica
ul. Sosnowa 9                                            - 64,87 pkt

- „ELPRO-EKO” PPU R.M. Maćkowiak
61-245 Poznań
os. Rusa 111                                             - 90,88 pkt

- „EURO-SANTECH”  Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp
Al.11-go Listopada 91/22                             - 44,49 pkt

- P.B.W-M „EKOMEL” T.Kawik
64-980 Trzcianka
ul. Reja 3                                                    - 95,61 pkt

- P.W. Wojciech Spychała
78-63 Człopa
ul. Paderewskiego 3B                                   - 100  pkt

- „Ciepłownik” Sp. z o.o.
62-064 Plewiska k/Poznania
ul. Grunwaldzka 475                                    - 42,21 pkt

- Przeds. ARTO-A A. Tomczyk
64-980 Trzcianka
Siedlisko 15                                                - 84,05 pkt

- Zakład Inst-Bud. „HYDRO-BUD” M. Błoński
78-600 Wałcz
ul.Leśna 3                                                   - 69,39 pkt

- Zakład Robót Inst-Inż. „WODBUD” sp. j.
64-920 Piła
ul. Przemysłowa 31                                      - 80,74 pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (18/09/2008 15:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (18/09/2008 15:55:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:50:38)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - profilowanie gróg gminnych

 

 Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  profilowanie dróg gminnych   w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski

ul. Polna 12       64-710 Połajewo

 

4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   118.301,04 zł            brutto  :  144.288,40 zł

 

5.  Uzasadnienie wyboru :  najkorzystniejsza oferta, uzyskała największą ilość punktów.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:19:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:22:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/02/2007 14:19:12)
ogłoszenie cel publiczny budowa sieci oswietlenia ul. Parkowa

                                                                                       Trzcianka, dnia 08.04.2008 r.        

                                                                                                        RPI/A-7331/ICP/8/2008   

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ew.: 160/4, 162/4, 162/10,312/2 położonych w Trzciance w rejonie ul. Parkowej.

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/04/2008 11:59:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:28:16)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Broniewskiego w Trzciance
Trzcianka, dnia 26-09-2008 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „ Przebudowę ulicy Broniewskiego w Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy:
„POL-DRÓG Czarnków” S.A.
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków, która zaoferowała cenę: 460.248,54 zł - netto        561.503,22 zł - brutto
 1. Uzasadnienie wyboru: korzystna  oferta , uzyskała maksymalną ilość punktów  - 100 pkt,  spełnia wymogi zamawiającego.
 2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom – cena 100 pkt  (100%)

Ofertę złożył tylko 1-  wyżej wymieniony wykonawca.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (30/09/2008 14:34:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (30/09/2008 14:36:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:50:58)
porozumienie w sprawie przekazania gminie Trzcianka zadań włąsnych powiatu w ramach sportu i kultury fizycznej

UCHWAŁA Nr IV/29/2007

Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie:           powierzenia Gminie Trzcianka realizacji zadań własnych powiatu
z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia                5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), uchwala się,              co następuje:

 

§ 1. Powierza się Gminie Trzcianka realizację w 2007 r. następujących zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki:

1)     IV Powiatowy Konkurs Informatyczny,

2)     Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy”,

3)      Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół gimnazjalnych,

4)     Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy”,

5)     Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne”,

6)     V Przełajowy Powiatowy Bieg im.T.Zielińskiego,

7)     Samorządowy Turniej Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Piłce Nożnej,

8)     „Piknik Muzealny” pod patronatem Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego                       i Burmistrza Trzcianki,

9)     Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej,

10) Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej,

11) XII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET”,

12) Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba Choinkowa”,

13) Dzień Pieśni i Muzyki,

14) Mistrzostwa Powiatu w warcabach  64-polowych,

15) Zawody Strong Man,

16) XII Gwiazdkowy Turniej Warcabowy.

Zasady powierzenia powyższych zadań określi porozumienie.

 

§ 2. Na realizację zadań określonych w § 1 powiat przekaże Gminie Trzcianka środki  w wysokości 13.700 zł w następujących kwotach jednostkowych:

1) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 1 - 300 zł

2) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 2 – 300 zł

3) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 3 – 300 zł

4) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 4 - 300 zł

5) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 5 - 500 zł

6) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 6 – 1.500 zł

7) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 7 – 600 zł

8) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 8 – 1.000 zł

9) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 9 – 1.500 zł

10) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 10 - 500 zł

11) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 11 – 3.500 zł

12) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 12 - 500 zł

13) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 13 – 1.500 zł

14) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 14 - 200 zł

15) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 15 – 1.000 zł

16) na realizację zadania określonego w § 1 pkt 16 – 200 zł

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 4. Porozumienie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  IV/29/2007

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 30 stycznia 2007 r.

  Konieczność uporządkowania zasad wspierania imprez kulturalnych, sportowych   i turystycznych zrodziła potrzebę m.in. podpisania z Gminą Trzcianka porozumienia     w powyższej sprawie. Unormuje to przepływ środków finansowych na zadania objęte Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych realizowane przez jednostki gminne.

W świetle powyższych argumentów podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:58:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:58:38)
ogłoszenie cel publiczny budowa linii kablowej ENEA

Trzcianka, 28.03.2008r.

                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/10/2008 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz    w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,  że w dniu 21.03.2008r. zostało wszczęte na wniosek: 

ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Piła, Al.Poznańska 34 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej  na działkach o nr ew.: 698/2, 699/5, 702/1, 702/2, 705 i 716/1, położonych w Trzciance w ulicy Ogrodowej.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 04.04.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy  ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  

 Burmistrz Trzcianki   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (28/03/2008 14:44:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:27:54)
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na przebudowę chodnika na ulicy Staszica w Trzciance
Trzcianka, dnia 30.09.2008 r.

Dot.: Przebudowa chodnika na ulicy Staszica w Trzciance.
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


 Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę chodnika na ulicy Staszica  w Trzciance”  w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (30/09/2008 14:41:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (30/09/2008 14:42:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:51:10)
konkurs dla kandydatów na stanowisko dyrektora gimnazjum w Siedlisku

Burmistrz  Trzcianki 

ogłasza  konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora

Gimnazjum w Siedlisku

  

1.     Wymagania  stawiane  kandydatom:

1/ status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2/ wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym        lub wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;

3/ ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs          z zakresu zarządzani oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4/ co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego albo pięcioletni staż pracy zawodowej;

5/ co najmniej dobra ocena pracy  uzyskana w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub przedszkolu, lub pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

6/ warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela           w szkole i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

 

2. Wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych
w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

 

Przy wyborze kandydata na stanowisko dyrektora szkoły preferowany będzie kandydat posiadający wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły;

2/       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przy­padku osoby będącej nauczycielem;

4/       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5/       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

6/       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8/       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne;

9/       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

10/   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

         Oferty, oznaczone napisem „Konkurs na dyrektora Gimnazjum
w Siedlisku”
należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 20 w terminie do dnia 26 lutego 2007 r. do godz. 14oo.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Trzcianki w dniu  27 lutego 2007 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, sala nr 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 067 216 85 88

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:56:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:56:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:56:01)
ogłoszenie budowa masztu telefonii cyfrowej

Trzcianka, 20.03.2008 r.   

 RPI/A-7331/ICP/9/2008 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity    z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 05.03.2008 r. zostało wszczęte na wniosekPolskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.,   Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawapostępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era na działce o nr ew.: 97/1 położonych w Smolarni, gm. Trzcianka. Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 27.03.2008r.,   w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,     można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.    

Burmistrz Trzcianki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (20/03/2008 14:10:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:27:23)
obwiesczenie - budowa sieci kanalizacyjnej rejon ulic Fabrycznej, Sikorskiego ....

Trzcianka, 07.02.2007 r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/2/2007

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity      z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 01.02.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

na działkach o nr ew.: 2063/1, 2110, 2689, 2763, 2824, 2825, 2826   w ul. Fabrycznej,  Sikorskiego, Łąkowej, Mickiewicza, Matejki, Roosevelta oraz budowie przepompowni ścieków

na działce o nr ew.: 2694 położonej w rejonie  ul. Mickiewicza i Łąkowej.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 22.02.2007r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,  można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:43:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:43:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:43:02)
ogłoszenie budowa linii kablowej na działkach o nr ew.: 931/1, 932/2, 944/1, 944/2, 946/6, 946/7, 947/3, 947/4 i 947/5
Trzcianka, 03.04.2008r.                                                                                    RPI/A-7331/ICP/11/2008 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,  że w dniu 21.03.2008r. zostało wszczęte na wniosek:

ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Piła, Al.Poznańska 34

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej na działkach o nr ew.: 931/1, 932/2, 944/1, 944/2, 946/6, 946/7, 947/3, 947/4 i 947/5,  położonych w Trzciance w ulicy Rzemieślniczej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 10.04.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy  ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  

Burmistrz Trzcianki  

Zamieszczono:

1.     Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

2.     Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/04/2008 13:17:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:26:55)
informacja - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Trzciance, rejon ulic Mickiewicza, Matejki...

                                   Trzcianka, 07 lutego 2007r.

 

OŚ 7627-4/07

   

INFORMACJA

  

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Zakłądu Inżynierii Komunalnej Sp.zoo w Trzciance w dniu 06.02.2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Trzciance, w rejonie ulic: Mickiewicza, Matejki, Roosevelta, Łąkowej i Fabrycznej (dz. nr ewid. 2763, 2824, 2825, 2689, 2063/1, 2110, 2694 i 2826).

Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy     ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

                                                                    Burmistrz Trzcianki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/02/2007 14:41:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/02/2007 14:36:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/02/2007 14:35:56)
ogłoszenie - budowa masztu pomiarowego

                                                Trzcianka, dnia 08.04.2008 r. 

RPI/A-7331/ICP/4/2008    

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej  i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie masztu pomiarowego na działce o nr ew.: 126/2 położonej w Siedlisku,   gm. Trzcianka.

 

 Burmistrz Trzcianki    

Zamieszczono:

Tablica informacyjna – Urząd Miejski Trzcianki

Internet.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (09/04/2008 13:47:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:26:33)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego
Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający :   Gmina Trzcianka

    64-980 Trzcianka  ul. Sikorskiego 7

    tel.  067   216-20-69        faks    067  216-20-60

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych  w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Nazwa wybranego wykonawcy  :

Zakład Budowy i Utrzymania Dróg i Zieleni „DROGZIEL”   Halina Łyszkowicz

ul. Konopnickiej 29        64-980 Trzcianka

 4.  Cena  wybranej  oferty : 

      netto      :   37.616,60 zł            brutto  :  45892,25 zł

 5.  Uzasadnienie wyboru :  korzystna oferta , spełnia wymogi Zamawiającego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:35:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:35:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:35:02)
ogłoszenie - budowa linii kablowej niskiego napięcia

Trzcianka, 17.04.2008 r.

 RPI/A-7331/ICP/12/2008 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity  z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 09.04.2008 r. zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o.    Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła,      Al. Poznańska 34, 64-920 Piła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 2356 i 1574 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 24.04.2008r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  

Burmistrz Trzcianki  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (17/04/2008 10:52:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:25:20)
obwieszczenie o postepowaniu w sprawie wyaniu decyzji - budowa kanalizacji deszczowej na działkach 210,227,649 683

Trzcianka, dnia 22.01.2007r.

 

                                                                                                             

RPI/A-7331/ICP/17/2006

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity    z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 27.12.2006r. zostało wszczęte na wniosek

 

Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kanalizacji deszczowej

oraz podczyszczalnika wód deszczowych

na działkach o nr ew.: 210, 227, 649/5 i 683

 położonych w Trzciance w rejonie ul. Łomnickiej i ul. Ogrodowej.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 06.02.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:33:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (23/01/2007 08:33:51)
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Trzciance
Trzcianka, 15.01.2008 r.RPI/A-7331/ICP/1/2008 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity    z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 09.01.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  wraz z przykanalikami       oraz budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej z tłocznią ścieków na działkach o nr ew.: 1781/2, 1787, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1823 położonych w Trzciance w rejonie ul. Prostej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 22.01.2008r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,   można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/01/2008 15:04:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:19:46)
ogłoszenie wyniku konkursu na strażnika miejskiego

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO

STRAŻNIKA  STRAŻY  MIEJSKIEJ  W TRZCIANCE

             Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na
ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Sycz, zamieszkała
w Trzciance.
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia
2 stycznia 2008 r. o naborze na stanowisko strażnika Straży Miejskiej
w Trzciance oraz uzyskała najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyzją Burmistrza Trzcianki została wybrana na ww. stanowisko.

 Burmistrz Trzcianki  

 /-/ Marek Kupś 

 Trzcianka, 12 lutego 2008 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/02/2008 14:22:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:24:51)
informacja - budowa stawów w g/r Łomnica Młyn

                                   Trzcianka, 18 stycznia 2007r.

 

OŚ 7627-1/07

  

 INFORMACJA

  

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek Pana Andrzeja Chęcińskiego zam. Łomnica-Młyn 3, 64-980 Trzcianka   o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

budowa stawów w Gospodarstwie Rybackim „Łomnica Młyn” w Łomnicy-Młyn 3 gm. Trzcianka (Lomnica na dz. nr ewid. 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 422, 423, 428, 430, 434, 450, 450/774, 436, 439, 440, 435; Stobno na dz. nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 775, 776, 777, 906, 907, 908, 909, 910; Kępa na dz. nr ewid. 232/1, 232/2, 266L).

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 08 lutego 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

 

                                                                Burmistrz Trzcianki                        
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (19/01/2007 10:16:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (19/01/2007 10:16:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (19/01/2007 10:16:53)
ogłoszenie cel publiczny - rozbudowa gimnazjum w Siedlisku

                                                                                                Trzcianka, dnia 08.04.2008 r.

RPI/A-7331/ICP/6/2008  

INFORMACJA

dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego            

W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie bloku dydaktycznego Gimnazjum  w Siedlisku oraz budowie sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 436/4 położonej w Siedlisku, gm. Trzcianka,  Urząd Miejski w Trzciance informuje, że rozszerzono granice terenu objętego wnioskiem. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie bloku dydaktycznego Gimnazjum w Siedlisku oraz budowie sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem    i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 436/4 i 436/6 położonych  w Siedlisku, gm. Trzcianka,Zgodnie z art.10 § 1 KPA strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 17.W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.   

Burmistrz Trzcianki  

Zamieszczono:

Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.

Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (09/04/2008 13:50:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:24:19)
przebudowa budynku Gimnazjum 1
Trzcianka, 21.01.2008 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/2/2008 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,  że w dniu 15.01.2008 r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie Gimnazjum nr 1     oraz budowie rampy dla osób niepełnosprawnych      na działce o nr ew.: 2663/9 położonej w Trzciance przy ul. Staszica 6.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 28.01.2008r.,    w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/01/2008 10:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:18:23)
Zawiadomienie - budowa masztu pomiarowego - prędkość i kierunek wiatru
Trzcianka, dnia 07.10.2008 r.
                                      
RPI/A-7331/ICP/23/2008
ZA  DOWODEM  DORĘCZENIA

ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 8.00 do 15.00 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu pomiarowego /pomiar kierunku i prędkości wiatru/ na działce o nr ew.: 75 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gm. Trzcianka.

/-/ Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:
1.    Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2.    Internet.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (07/10/2008 14:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (07/10/2008 14:53:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:51:42)
informacja-przebudowa stacji bazowej telefoni komorkowej

                                   Trzcianka, 11 stycznia 2007r.

 OŚ 7627-2/07

  

INFORMACJA

 

  

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił   w   publicznie   dostępnym   wykazie, wniosek Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa   o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

przebudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 44080 Trzcianka Południe (dz. nr ewid. 3013).

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 01 lutego 2007 r.  w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

                                                                        Burmistrz Trzcianki                                              
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (11/01/2007 12:44:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (11/01/2007 12:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (11/01/2007 12:44:34)
zadanie publiczne - prowadzenie świetlic i programy profilaktyczne
OGŁOSZENIE        Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873
ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2007 r. zadania publicznego w zakresie:
prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych
na terenie gminy Trzcianka,
realizowania programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym
na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych.
 Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. I. Rodzaj zadania:Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych
na terenie gminy Trzcianka - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  kwotę 63.240,00 zł,
Realizowanie programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym
na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  10.000,00 zł.
 II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu.Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem. III. Termin realizacji zadania: styczeń  – grudzień 2008 r. IV. Termin składania ofert:Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2007 r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.
 V. Tryb i kryteria:1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:ilość dzieci uczęszczających do świetlic,koszt realizacji zadania,wysokość wkładu własnego,kwota dofinansowania z innych źródeł,posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć. 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.          3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:odwołania konkursu bez podania przyczyny,zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,do czasu uchwalenia budżetu gminy oferent będzie otrzymywał 1/12  przyznanej dotacji.    4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.),rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264,
poz. 2207).
 VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła: w 2006 r.-  43.850,00 zł.w 2007 r.- 47.100,00 zł (w tym: 39.100,00 zł- zadanie Nr 1, 8.000,00 zł – zadanie Nr 2) Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. telefon 067 216 29 98, Referat Spraw Społecznych, ul.  Grunwaldzka 8  Trzcianka.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (10/01/2008 14:52:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (22/01/2008 12:31:02)
przebudowa budynku SP3
Trzcianka, 21.01.2008 r.                                                                                                                                                                                                                           RPI/A-7331/ICP/3/2008 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 15.01.2008 r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych  na działkach o nr ew.: 1996/1, 1999/2, 2000, 2004, 2007, 2011/1 położonych w Trzciance przy ul. Broniewskiego 2.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 28.01.2008r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (22/01/2008 12:45:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (13/02/2008 12:49:51)
ogłoszenie budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2

Trzcianka, 25.02.2008 r.               

RPI/A-7331/ICP/5/2008 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku     - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,  że w dniu 07.02.2008 r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

budowie sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem    przy budynku Gimnazjum nr 2 w Trzciance  

na działce o nr ew.: 1208/2 położonej przy ul. Chopina 36, 64-980  Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.03.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (27/02/2008 14:21:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:23:56)
ogłoszenie - realizacja zadania - upowszechnianie kultury fizycznej

 

OGŁOSZENIE

  

       Na   podstawie   art.  13  ust.  1   ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr  96,  poz.  873  ze zm.)  Burmistrz  Trzcianki  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację    w 2007 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

i sportu.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. I. Rodzaj zadania:

szkolenie zawodników klubów sportowych z terenu gminy Trzcianka

-na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się

45.000 zł;

 2) zajęcia sportowe prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe-

   na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się

  20.000 zł;

 3) organizacja imprez sportowych na terenie gminy -na realizację zadania     w formie wsparcia finansowego przeznacza się 5.000 zł;   Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 70.000 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)  II. Zasady przyznawania dotacji: Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:1)     zamiar realizacji zadania adresowanego do grup dzieci i młodzieży mieszkańców gminy Trzcianka;2)     prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;3)     dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;4)     posiadane doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;5)     złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent;6)     w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent dokonana korekty kosztorysu projektu;7)     szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka, a oferentem;8)     do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. III. Termin realizacji zadania: wrzesień – grudzień 2007r. IV. Termin składania ofert:Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki pok. nr 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2007r.do godz. 1530. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (również ta, która wpłynie pocztą po terminie) nie będzie objęta procedurą konkursową.  V. Tryb i kryteria :1.Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:1)     wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie 2005/2006;2)     ilość zawodników objętych szkoleniem;3)     koszty realizacji zadania;4)     wysokość wkładu własnego;5)     inne źródła finansowania;6)     posiadana baza, wyposażenie, sprzęt;7)     kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań. 2.Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.          3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:1)     odwołania konkursu bez podania przyczyny;2)     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;       4.Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:1)     ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873);2)     rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła:·        w 2005 r. –133.000 zł,·        w 2006r. – 142.000 zł. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Małgorzata Wojtaszyn – telefon 216 37 50, Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Pobierz wzór wniosku do wypełnienia:

wniosek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (07/08/2007 11:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:43:27)
budowa lini oswietlenia drogowego
Trzcianka, 13.11.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/23/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity  z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 08.11.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

EP Zakładu Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o.,  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego    na działkach o nr ew.: 152/1, 152/2, 292      położonych w obrębie geodezyjnym Biała /Wapniarnia/, gm. Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 21.11.2007r.,  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Burmistrz Trzcianki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (16/11/2007 11:26:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/01/2008 14:30:50)
zawiadomienie - separator wod deszczow. dział 3185
                                                                                                                             Trzcianka, dnia 29.10.2007 r.                                                                                                                RPI/A-7331/ICP/19/2007  

ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci  kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew.: 649/5, 655, 657/7, 665/3, 683, 705, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka w rejonie                        osiedla Modrzewiowego oraz w ul. Ogrodowej oraz budowie separatora wód deszczowych na działce o nr ew.: 3185 położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej.                                    Burmistrz Trzcianki   Zamieszczono:1. Tablica informacyjna – Urząd Miejski Trzcianki2. Internet. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/11/2007 15:22:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:03)
ogłoszenie - budowa sieci wodociagowej we wsi Biała

 

Trzcianka, 31.07.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/14/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 20.07.2007r. zostało wszczęte

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowejna działkach o nr ew.: 117, 119, 125, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196                                                 położonych w obrębie wsi Biała, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 07.08.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/08/2007 09:21:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:07:32)
budow sieci wodociągowej - Siedlisko

 

Trzcianka, 31.08.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/18/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 13.08.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 388, 447, 451/1, 451/4, 462, 463/4, 469, 470/4, 484, 487, 486, 612, 638, 639, 645, 646, 647         położonych w obrębie wsi Siedlisko, gm. Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 07.09.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.   Burmistrz Trzcianki 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/08/2007 14:10:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:44:58)
informacja - budowa sieci wodociagowej Siedlisko

 

                                   Trzcianka, 29 sierpnia 2007r.  OŚ 7627-29/07  
INFORMACJA
 Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 29 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej Dn110PCV w m. Siedlisko na dz. nr ewid. 647, 612, 638, 483, 462, 478, 484, 639, 486, 470/4, 469, 645, 646, 463/4, 451/4, 451/1, 458, 487, 447, 388; w m. Runowo na dz. nr ewid. 176; w m. Rudka na dz. nr ewid 89 i 12 na terenie gm. TrzciankaJednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy                  ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.                                                                                                                                                             Burmistrz Trzcianki            Zamieszczono:1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.2.       Siedlisko, Runowo, Rudka gm. Trzcianka – tablica informacyjna3.       Internet

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/08/2007 14:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (31/08/2007 14:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:45:11)
siec wodociagowa Biernatowo
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 55/2, 77, 78, 135/2, 138, 140/4, 140/5, 295 położonych w obrębie geodezyjnym Biernatowo, gm. Trzcianka.    Burmistrz Trzcianki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/08/2007 14:44:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:45:56)
budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Modrzewiowej Trzcianka

 

RPI/A-7331/ICP/19/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 30.08.2007r. zostało wszczęte

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew.: 649/5, 655, 657/7, 665/3, 683, 705, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka                           w rejonie osiedla Modrzewiowego oraz ul. Ogrodowej                              oraz budowie separatora wód deszczowych                                  na działce o nr ew.: 3185 położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 12.09.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Burmistrz Trzcianki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (04/09/2007 13:38:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:46:16)
kanalizacja deszczowa w Trzciance

 

                                   Trzcianka, 10 września 2007r.  OŚ 7627-30/07   
INFORMACJA
   Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje, że na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 29 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 300-400 mm o długości 1.862,5 mb z separatorem wód deszczowych o wydajności 70 l/s w ul. Ogrodowej i os. Modrzewiowym w Trzciance (dz. nr ewid. 655, 657/7, 665/3, 683, 648, 649/5, 3405 i 3185Jednocześnie informujemy, że w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy    ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Trzcianki         

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/09/2007 08:51:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:46:35)
uwarunkowania środowiskowe - przebudowa drogi wojewódzkiej

 

                                                  Trzcianka, 24 sierpnia  2007 r. 

OŚ 7627-17/07

     

D E C Y Z J  A

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia   Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) i art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu          o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań     z 30.04.2007 r. (data wpływu uzupełnienia wniosku: 23.05.2007 r.) dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa, na dz. nr ewid. 20/1, 19, 27, 39, 134, 84, 123, 252, 111, 160, 188, 168, 199, 200, 216, 222, 230, 305 i 306.   

o r z e k a m

 określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia o nazwie: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa, na dz. nr ewid. 20/1, 19, 27, 39, 134, 84, 123, 252, 111, 160, 188, 168, 199, 200, 216, 222, 230, 305 i 306. 1.      Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki realizowane będzie na odcinku Niekursko – granica województwa (na działkach jak wyżej). Polegać ono będzie                    na modernizacji chodników, budowie chodników, ewentualnych korekt łuków poziomych, odnowy nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni, przebudowie istniejących przepustów, odwodnienia drogi przez projektowaną sieć wpustów podłączonych przykanalikami do kanalizacji deszczowej i dalej do istniejącej sieci rowów oraz powierzchniowo do istniejących rowów oraz budowie kanalizacji deszczowej.

 2.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem:  a/ konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych        i zabytków – nie dotyczy.b/ konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich - projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich. 

3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

-         odpady powstające w fazie realizacji przebudowy należy segregować i gromadzić             w przeznaczonych do tego typu pojemnikach oraz sukcesywnie je wywozić;

-         prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu;

-         w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować przecisk;

-         wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

-         przed zasypaniem wykopów usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia;

-         nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów środków chemicznych pod koronami drzew;

-         uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu;

-         na obszarze zabudowy jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu (dB) powodowany środkami transportu drogowego nie może przekraczać wartości 55(dB) w dzień i 40(dB)         w nocy na podstawie określeń tabeli 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826), w przypadku przekroczeń należy przyjąć rozwiązania techniczne obniżające emisje natężeń hałasu komunikacyjnego (ekrany, ograniczenia prędkości pojazdów, zieleń ochronna itp.). 

 4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii – nie dotyczy. 5.      Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko – nie dotyczy. 

6.      Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – nie dotyczy.

  U Z A S A D N I E N I E    

     W dniu 30 kwietnia 2007 r. (data wpływu uzupełnienia: 23.05.2007 r.) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu złożył wniosek o wydanie decyzji                             o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającym na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa, na dz. nr ewid. 20/1, 19, 27, 39, 134, 84, 123, 252, 111, 160, 188, 168, 199, 200, 216, 222, 230, 305 i 306.

Na terenie, na którym zlokalizowana będzie inwestycja nie występują obszary NATURA 2000.

W związku z tym, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902) jego realizacja jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pismem z 24 maja 2007 r. znak: OŚ 7627-17/07 Urząd Miejski Trzcianki stosownie do art. 48 ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.            z 2006 r. Nr 129, poz. 902) wystąpił do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko             i określenie jego zakresu.

Oba organy odstąpiły od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Trzcianki wydał postanowienie znak: OŚ 7627-17/07 z 10 lipca 2007 r.                   o odstąpieniu od konieczności sporządzenia przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 178 wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa, na dz. nr ewid. 20/1, 19, 27, 39, 134, 84, 123, 252, 111, 160, 188, 168, 199, 200, 216, 222, 230, 305 i 306.   

Pismem z 24 lipca 2007 r. znak: OŚ 7627-17/07 Urząd Miejski Trzcianki działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 106 Kpa wystąpił do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o uzgodnienie przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie postanowieniem znak:               NS-71/1/13-172/07 z 06 sierpnia 2007 r. (data wpływu: 07.08.2007 r.) uzgodnił pozytywnie w/w przedsięwzięcie z zastrzeżeniem wyszczególnionym w sentencji niniejszej decyzji.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki postanowieniem znak: OŚ.III.7633.2-45/07 z 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu: 13.08.2007 r.) uzgodnił pozytywnie w/w przedsięwzięcie z warunkami wyszczególnionymi w sentencji niniejszej decyzji.  

W toku postępowania administracyjnego zastrzeżeń i uwag nie wniesiono.

     Wnikliwie rozważając całość sprawy oraz biorąc pod uwagę wyrażone opinie                     i uzgodnienia orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

     Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   

  Otrzymują:1.       Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań2.       Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań  3.       a/a JK    

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/09/2007 08:53:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:46:50)
wybór oferty - ul Boczna

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na  przebudowę ulicy Bocznej w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :„POL-DRÓG  Czarnków” S.A. 64-700 Czarnków    ul. Gdańska 56 , która zaoferowała cenę:   -   152.912,89 zł     netto           186.553,73 zł  brutto   - uzasadnienie wyboru  oferty : wybrana oferta spełnia wymogi zamawiającego, uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt   W w/w postępowaniu  została złożona jedna oferta   - Waszej Firmy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:54)
ogłoszenie o wydaniu decyzji budowa kanalizacji Biała

 

Trzcianka, 31.07.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/14/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 20.07.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowejna działkach o nr ew.: 117, 119, 125, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196     położonych w obrębie wsi Biała, gm. Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 07.08.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/08/2007 09:44:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:08:20)
ogłoszenie - budowa sieci wodociagowej we wsi Biała
Trzcianka, 31.07.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/14/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 20.07.2007r. zostało wszczęte

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowejna działkach o nr ew.: 117, 119, 125, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196                                                 położonych w obrębie wsi Biała, gm. Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 07.08.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi. Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet.  Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (01/08/2007 09:43:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (01/08/2007 09:46:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:07:45)
informacja w sprawie wniosku NETIA SA - rozbudowa stacji lini radiowych

Trzcianka, 28 grudnia 2006r. OŚ 7627-56/06

INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Urząd Miejski Trzcianki informuje, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie, wniosek NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa stacji linii radiowych operatora NETIA S.A. na istniejącej wieży położonej w Trzciance na dz. nr ewid. 730/1. Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26. Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 18 stycznia 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/01/2007 09:44:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (03/01/2007 09:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (24/02/2009 11:23:24)
ogłoszenie - konkurs na realizację ofert zadania publicznego /działalność publiczna i wolontariat/

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadania publicznego w zakresie: 1) prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka, 2) realizowania programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych. Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. I. Rodzaj zadania: 1) Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 56.000,00 zł, w tym: a) opłacanie opiekunów grup zajęciowych – 40.000,00 zł, b) realizacja programu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym (dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych) –16.000,00 zł. 2) Realizowanie programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 10.000,00 zł. II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami: 1) prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem, 2) adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną, 3) dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, 4) posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, 5) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, 6) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu. 2. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem. III. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2007 r. IV. Termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2007 r., do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową. V. Tryb i kryteria: 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1) ilość dzieci uczęszczających do świetlic, 2) koszt realizacji zadania, 3) wysokość wkładu własnego, 4) kwota dofinansowania z innych źródeł, 5) posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt, 6) kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć. 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do: 1) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 2) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, 3) do czasu uchwalenia budżetu gminy oferent będzie otrzymywał 1/12 przyznanej dotacji. 4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z: 1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła: 1) w 2005 r. – 83.901,00 zł. 2) w 2006 r.- 43.850,00 zł. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. telefon 067 216 29 98, Referat Spraw Społecznych, ul. Grunwaldzka 8 Trzcianka.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/01/2007 10:04:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (03/01/2007 10:06:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (03/01/2007 10:04:04)
informacja Burmistrza - przedłużenie terminu

 

INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI dot. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
i zakup jednolitego stroju
 Uprzejmie informuję, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju został przedłużony do4 września 2007 r.             Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rodzicom dzieci
z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3, kwota jest różna i w zależności od etapu kształcenia wynosi nie więcej niż: klasa 0 – 70 zł;
klasa 1 – 130 zł; klasa 2 – 150 zł; klasa 3 – 170 zł.
            Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dotyczy uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów i wynosi 50 zł.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?Dofinansowanie zakupu podręczników:1.    Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2007/08 (do wniosku dołącza się zaświadczenie
o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej).
2.    Rodzice dokonują zakupu podręczników. 3.    Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.4.    Dyrektor szkoły, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie.Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:1.    Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2007/08 (do wniosku dołącza się zaświadczenie
o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej).
2.    Dyrektor szkoły, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie.BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:44:08)
budowa sieci wodociagowej ul. Zielna Trzcianka

 

Trzcianka, 08.08.2007 r.  RPI/A-7331/ICP/17/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 06.08.2007r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowejna działkach o nr ew.: 268, 761, 762/6, 774, 831 i 832położonych przy ul. Zielnej w obrębie geodezyjnym Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 16.08.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.   Burmistrz Trzcianki  Zamieszczono:Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.Internet. 

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (08/08/2007 14:42:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (24/08/2007 09:08:02)
budowa sieci wodociagowej ul. Zielna w Trzciance
Trzcianka, 29.08.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/17/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 06.08.2007r. zostało wszczęte

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 268, 761, 762/6, 774, 831 i 832 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej                                              na działkach o nr ew.: 268, 761, 762/6, 774, 831 położonych w Trzciance przy ul. Zielnej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 05.09.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.   Burmistrz Trzcianki Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet. 
Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/08/2007 12:03:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:44:29)
ogłoszenie - budowa kanalizy w Trzciance ul Gorzowska
                                                                                                                             Trzcianka, dnia 20.09.2007 r.                                                                                                               

RPI/A-7331/ICP/13/2007

  

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych z zasileniem energetycznym i drogą dojazdową  na działkach o nr ew.: 21, 27, 44, 47/2, 48/2, 49/1, 49/2, 50/6, 51, 70/1, 73, 74/3, 74/5, 77, 78/2, 95 położonych               w obrębie geodezyjnym Trzcianka w rejonie ul. Gorzowskiej.

  

  Burmistrz Trzcianki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (20/09/2007 12:47:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:47:13)
budowa przyłączy gazowych działki ul Tetmajera

 

Trzcianka, 24.09.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/20/2007 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity              z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 14.09.2007r. zostało wszczęte na wniosek

 

Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. O/ZG Poznań, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu wraz z przyłączem  do budynku produkcyjno-biurowego   na działkach o nr ew.: 3145/2, 3155 położonych w Trzciance w ul. Tetmajera.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 01.10.2007r.,   w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17,         można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet. 
Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 tel. 067 216 76 74
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (24/09/2007 13:03:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:47:40)
budowa sieci wodociagowej Dłużewo
                                                                                                Trzcianka, dnia 02.10.2007 r.                                                                                                               

RPI/A-7331/ICP/10/2007

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 231/1, 241/3, 244, 245, 246, 249, 261, 313, 7224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Dłużewo, gm. Trzcianka.     Burmistrz Trzcianki  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/10/2007 14:25:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:48:07)
budow sieci wodociągowej - ul. Zielna

 

                                                                                                Trzcianka, dnia 02.10.2007 r.                                                                                                               

RPI/A-7331/ICP/17/2007 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 268, 761, 762/6, 774, 831 i 832 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 268, 761, 762/6, 774, 831 położonych w Trzciance przy ul. Zielnej.    

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/10/2007 14:27:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (02/10/2007 14:27:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/11/2007 11:15:37)
budowa elektrowni wodnej Walkowice
                                   Trzcianka, 01 października 2007r.  OŚ 7627-46/06/07   
INFORMACJA
   Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U.     z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił                w   publicznie   dostępnym   wykazie wniosek ALSUS Sp. z o.o., ul. Łukowa 9,              02-767 Warszawa  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy istniejącym stopniu wodnym Walkowice na rzece Noteci w km 117+730 drogi wodnej Wisła-Odra, na dz. nr ewid. 1182, 1183, 1092 (obręb Biała, gm. Trzcianka)Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 22 października 2007 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.                                                                                                                                         Burmistrz Trzcianki   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/10/2007 14:32:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/11/2007 11:16:19)
budowa przyłącza gazowego ul. Tetmajera
                                                                                                                             Trzcianka, dnia 05.10.2007 r.                                                                                                               

RPI/A-7331/ICP/20/2007

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie gazociągu wraz z przyłączem do budynku produkcyjno-biurowego    na działkach o nr ew.: 3145/2, 3155 położonych w Trzciance przy ul. Tetmajera.

   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/10/2007 11:31:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/11/2007 11:18:27)
wybór oferty - ulica Ogrodowa
 
 
Trzcianka, dnia 25-10-2007 r.
 ZAWIADOMIENIE
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na  przebudowę ulicy Ogrodowej  w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :
„POL-DRÓG  Czarnków” S.A.
 64-700 Czarnków    ul. Gdańska 56 , która zaoferowała cenę:
 
  -   466.001,07 zł   netto           586.521,31 zł  brutto
 
  - uzasadnienie wyboru  oferty : wybrana oferta spełnia wymogi zamawiającego, uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt 
 
W w/w postępowaniu  została złożona  jedna oferta   - Waszej Firmy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:54:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:37)
wybór oferty - ul Dabrowskiego
Trzcianka, dnia 25-10-2007 r. 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na  przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Trzciance w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :„POL-DRÓG  Czarnków” S.A. 64-700 Czarnków    ul. Gdańska 56 , która zaoferowała cenę:   -   344.856,82 zł     netto           420.725,32 zł  brutto   - uzasadnienie wyboru  oferty : wybrana oferta spełnia wymogi zamawiającego, uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt   W w/w postępowaniu  została złożona jedna oferta   - Waszej Firmy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:56:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:44)
unieważnienie - ul. Nowa Biała
Dot.:   Przebudowa ulicy Nowej w Białej  w trybie przetargu  nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania  Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nowej w Białej   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 11:58:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:52:04)
uniewaznienie - ul Kreta
Dot.:   Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance w trybie przetargu  nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania  Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Krętej w Trzciance   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można można było wcześniej przewidzieć.  W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 12:00:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:52:15)
uniewaznienie - boisko sportowe
Dot.:   Budowa  boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ulicy Broniewskiego w Trzciance w trybie przetargu  nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania  Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Trzciance   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 12:02:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:52:24)
budowa przyłącza do gazociagu ul. Tetmajera
                                                                              Trzcianka, dnia 05.10.2007 r.
 
 
                                                                                                             
RPI/A-7331/ICP/20/2007
 
  
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej        i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego        na budowie gazociągu wraz z przyłączem do budynku produkcyjno-biurowego               na działkach o nr ew.: 3145/2, 3155 położonych w Trzciance przy ul. Tetmajera.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (29/10/2007 12:04:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (29/10/2007 12:04:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (14/11/2007 11:17:24)
zawiadomienie - oswietlenie uliczne działki 930 931

 

Trzcianka, 02.11.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/21/2007 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/   oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,     że w dniu 15.10.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci oświetlenie ulicznegona działkach o nr ew.: 930, 931/1    położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka                                            w rejonie ul. Rzemieślniczej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 09.11.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Burmistrz Trzcianki  Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet. 
Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/11/2007 15:24:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:16)
zawiadomienie - oswietlenie uliczne działki 1050 1053 ....
Trzcianka, 02.11.2007 r.                                                                                                               RPI/A-7331/ICP/22/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 15.10.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci oświetlenie ulicznegona działkach o nr ew.: 1050, 1053, 1054/1, 1055, 1058, 1065, 1096        położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka      w rejonie ul. Boczna, Kręta, Konopnickiej.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 09.11.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Burmistrz Trzcianki  Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/11/2007 15:26:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:51:27)
budowa sieci wodociagowej we wsi siedlisko
Trzcianka, 12.11.2007 r.                                                                                                              RPI/A-7331/ICP/24/2007 
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/       oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia,          że w dniu 30.10.2007r. zostało wszczęte

 

w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 321/1, 321/2, 323, 327, 328, 363/1, 363/2, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 370/3, 371, 373/4, 373/6, 375, 377/3, 378, 380, 401, 408, 409, 7109/2                                             położonych w obrębie wsi Siedlisko, gm. Trzcianka                 oraz na działkach o nr ew.: 7, 20                                        położonych w Nowej Wsi, gm. Trzcianka.Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 19.11.2007r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. Nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  Burmistrz Trzcianki Zamieszczono:1.      Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.2.      Internet. 
Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 067 216 76 74, e-mail: planowanie@trzcianka.pl
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (12/11/2007 14:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:52:39)
budow sieci oswietlenia ulicznego - Trzcianka
                                                                                                                             Trzcianka, dnia 07.12.2007 r.
 
 
                                                                                                             
RPI/A-7331/ICP/22/2007
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni   od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej  i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. Nr 17, w godz. od 800 do 1500 można będzie zapoznać się z zebranymi materiałami i kompletem wymaganych uzgodnień oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ew.: 1050, 1053, 1054/1, 1055, 1058, 1065, 1096 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka w rejonie     ul. Boczna, Kręta, Konopnickiej.
 
 
Burmistrz Trzcianki
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (07/12/2007 10:57:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (07/01/2008 14:30:35)
ogłoszenie - realizacja zadania publicznego
OGŁOSZENIE
       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873
ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2007 r. zadania publicznego w zakresie:
1)     prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych
na terenie gminy Trzcianka,
2)     realizowania programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym
na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
I. Rodzaj zadania: organizacjom pozarządowym na
1)     Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych
na terenie gminy Trzcianka
-
na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  kwotę 63.240,00 zł,
2)     Realizowanie programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym
na terenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i organizacji pozarządowych - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  10.000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
1)     prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2)     adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,
3)     dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
4)     posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
5)     otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
6)     w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu.
2.     Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
III. Termin realizacji zadania:
 styczeń  grudzień 2008 r.
IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2007 r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Tryb i kryteria:
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)     ilość dzieci uczęszczających do świetlic,
2)     koszt realizacji zadania,
3)     wysokość wkładu własnego,
4)     kwota dofinansowania z innych źródeł,
5)     posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,
6)     kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć.
2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
    
     3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
1)     odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2)     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
3)     do czasu uchwalenia budżetu gminy oferent będzie otrzymywał 1/12  przyznanej dotacji.
   
4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)                ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.),
2)                rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264,
poz. 2207).
VI. Wysokość środków publicznych przekazanych realizację tego samego zadania wyniosła:
1)     w 2006 r.-  43.850,00 zł.
2)     w 2007 r.- 47.100,00 zł (w tym: 39.100,00 zł- zadanie Nr 1, 8.000,00 zł – zadanie Nr 2)
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Agnieszka Ciemachowska. telefon 067 216 29 98, Referat Spraw Społecznych, ul.  Grunwaldzka 8  Trzcianka.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/12/2007 13:05:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (22/01/2008 12:31:32)
konkurs na komendanta Straży Miejskiej

 Burmistrz Trzcianki 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

 

komendant Straży Miejskiej w Trzciance

 

  1. Wymagania niezbędne:

a/ uregulowany stosunek do służby wojskowej,

b/ obywatelstwo polskie

c/ wykształcenie wyższe,

d/ korzystanie z pełni praw publicznych,

e/ niekaralność sądowa,

f/ nieposzlakowana opinia,

g/ brak przeciwwskazań psychofizycznych do zajmowania stanowiska.

 2. Wymagania dodatkowe:

a/  ukończone szkolenie podstawowe strażników,

b/ znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U.
Nr 123, poz.779 ze zm.),

c/  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B,

d/  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

e/  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:a/   kierowanie Strażą Miejską w Trzciance,b/ realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o strażach gminnych i z innych przepisów związanych z pracą straży gminnych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem,c/ bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym m.in. kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów,d/  współpraca z przedstawicielami innych organów i policji w przedmiocie realizacji zadań, 

4. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny,

b/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c/ dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

d/ dokumenty potwierdzające wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

e/ świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego strażników,

f/ oświadczenie kandydata, że nie był karany sądownie oraz, że nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne.

  

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem - „Dotyczy naboru na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Trzciance”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki (pokój nr 20), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), w terminie do 30.01.2008 r.Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Trzcianki po terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl). 

6. Inne

Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, tj.: lekarskich i psychologicznych.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
ul. Sikorskiego 7.
   Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/12/2007 08:59:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:17:34)
konkurs na straznika miejskiego
Burmistrz Trzciankiogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

strażnik Straży Miejskiej w Trzciance

 1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ ukończone 21 lat,

c/ korzystanie z pełni praw publicznych,

d/ wykształcenie co najmniej średnie,

e/ nieposzlakowana opinia,

f/ brak przeciwwskazań psychofizycznych do zajmowania stanowiska,

g/ niekaralność sądowa,

h/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 2. Wymagania dodatkowe:

a/  ukończone szkolenie podstawowe strażników,

b/ znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U.
Nr 123, poz.779 ze zm.),

c/  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B,

d/  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:realizowanie zadań wynikających w szczególności z przepisów zawartych w art.11 i 12 ustawy o strażach gminnych oraz z innych przepisów związanych z pracą straży gminnych, 4. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny,

b/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c/ dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

d/ dokumenty potwierdzające wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

e/ świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego strażników,

f/ oświadczenie kandydata, że nie był karany sądownie oraz, że nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie karne.

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem - „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Trzciance”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki (pokój nr 20), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), w terminie do 30.01.2008 r.Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Trzcianki po terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl). 6. InneWarunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, tj.: lekarskich i psychologicznych.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.trzcianka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
ul. Sikorskiego 7.
   Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/01/2008 13:35:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:18:58)
zadanie publiczne- kultura fizyczna i sport
OGŁOSZENIE          Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.   I. Rodzaj zadania: 1)   szkolenie zawodników klubów sportowych z terenu gminy Trzcianka – na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 181.400,00 zł;zajęcia sportowe prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  30.000,00 zł;propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym oraz ogólnopolskim- na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  20.000,00 zł;propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy- na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  15.000,00 zł;organizacja imprez sportowych na terenie gminy Trzcianka - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się  10.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na w/w konkurs są zabezpieczone zgodnie z budżetem na rok 2008.  II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
1)   prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem, 2)   zamiar realizacji zadania adresowanego do grup dzieci i młodzieży mieszkańców gminy Trzcianka, 3)   dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, 4)   posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, 5)   otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, 6)    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu,7)  do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
8) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.    III. Termin realizacji zadania:  luty  – grudzień 2008 r.   IV. Termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki,
pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2008r.,
do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.
  V. Tryb i kryteria: Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1) wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie 2006/2007, 2)    ilość zawodników objętych szkoleniem, 3)     koszt realizacji zadania, 4)     wysokość wkładu własnego, 5)     kwota dofinansowania z innych źródeł, 6)     posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt, 7)     kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć.  8)   od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.           VI. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:  1)  odwołania konkursu bez podania przyczyny, 2)  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,     VII . Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  96, poz. 873 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.      w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy      o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207).   VIII. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych samych zadań wyniosła:   1)     w 2006 r.-  142.000 zł. 2)     w 2007 r.-  320.000 zł  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Małgorzata Wojtaszyn. telefon  (067) 35273 50 Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (15/01/2008 10:20:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 12:01:28)
lista kandydatów na strażnika komendanta straży miejskiej

LISTA  KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA 

FORMALNENA  STANOWISKO  KOMENDANTA  STRAŻY  MIEJSKIEJ  

Informuję, że w wyniku wstępnej oceny złożonej oferty na
ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się
Pan Bartosz Nowicki, zam. Trzcianka spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.  

Burmistrz Trzcianki

/-/ Marek Kupś     

LISTA  KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA 

 FORMALNENA  STANOWISKO  STRAŻNIKA  STRAŻY  MIEJSKIEJ   

Informuję, że w wyniku wstępnej oceny złożonych ofert na ww. stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
 1/ Pan Andrzej Dura, zam. Trzcianka,2/ Pan Jarosław Jankowski, zam. Trzcianka,3/ Pani Ewelina Matuszak, zam. Trzcianka,4/ Pani Aneta Mierzejewska, zam. Trzcianka,5/ Pan Bartosz Nowicki, zam. Trzcianka,6/ Pan Piotr Opała, zam. Trzcianka,7/ Pani Katarzyna Sycz, zam. Trzcianka.  

Burmistrz Trzcianki

/-/ Marek Kupś     

I N F O R M A C J A

  Kandydatów spełniających wymagania formalne Burmistrz Trzcianki informuje, że kolejnym etapem naboru na stanowisko komendanta oraz strażnika Straży Miejskiej w Trzciance będzie przeprowadzenie testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.Termin testu wyznacza się na 8 lutego 2008r. o godz. 1100
w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Po teście przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. 

Burmistrz Trzcianki

Marek Kupś 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:23:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/02/2008 14:20:48)
informacja - budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z inrastrukturą

 

                                   Trzcianka, 04 lutego 2008r.  

OŚ 7627-34/07/08

 
INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U.     z  2006 r. Nr 129, poz. 902)  Urząd  Miejski   Trzcianki   informuje,    że zamieścił  w   publicznie   dostępnym   wykazie wniosek Polski Asfalt Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z inrastrukturą (drogi manewrowe, place składowe kruszywa, parkingi, zaplecze kontenerowe socjalno-bytowo-sanitarne, waga samochodowa, portiernia kontenerowa) w Trzciance na dz. nr ewid. 3022/2 i 3023/2

Wykaz decyzji wymagających udziału społeczeństwa znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 7, w pokoju nr 26.Jednocześnie informujemy, że w terminie do dnia 25 lutego 2008 r. w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 26, w godz. od 8oo do 13oo można  zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.              

                                                                                                                          Burmistrz Trzcianki     Zamieszczono:

1.       Urząd Miejski – tablica informacyjna.

2.       Internet.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:33:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 12:01:51)
ogłoszenie wybór oferty Gimnazjum nr 2
Trzcianka, dnia 21-01-2008 r. 
OGŁOSZENIE
 o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną towarzyszącą infrastrukturą  techniczną. Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną towarzyszącą infrastrukturą  techniczną.Studio Architektury„ Kontur”  Marek Światopełk-Mirski  Maciej Światopełk-Mirski       64-920 Piła   ul. Bydgoska 33/5 Cena  wybranej oferty :   125.000,00 zł     netto          152.500,00 zł brutto        - uzasadnienie wyboru : wykonawca spełnia wymogi zamawiającego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:47:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 12:02:16)
ogłoszenie wybór oferty Gimnazjum Siedlisko
Trzcianka, dnia 21-01-2008 r. 
OGŁOSZENIE
 o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy Gimnazjum ( sala gimnastyczna z zapleczem i łącznik oraz rozbudowa bloku dydaktycznego) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną  towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz projektu termomodernizacji istniejących budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku. Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną towarzyszącą infrastrukturą  techniczną. Studio Architektury„ Kontur”  Marek Światopełk-Mirski  Maciej Światopełk-Mirski       64-920 Piła   ul. Bydgoska 33/5 Cena  wybranej oferty :   165.000,00 zł    netto          201.300,00 zł brutto 

       - uzasadnienie wyboru : wykonawca spełnia wymogi zamawiającego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (04/02/2008 12:48:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 12:02:34)
ogłoszenie - oferta pracy w Przedszkolu

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego    

 w Gminnym Przedszkolu  Publicznym Nr 1 w Trzciance

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Trzciance  zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 września 2008 r. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy - osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela przedszkola powinna:a) posiadać  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola – wykształcenie – wyższe pedagogiczne o kierunku wychowanie przedszkolne,b) nie być karana za przestępstwo popełnione umyślnie,c) posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nauczyciela.

Dane kontaktowe: tel.:  067 2162216 , adres: ul. A. Mickiewicza 49 64-980 Trzcianka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (27/02/2008 14:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (17/03/2008 13:32:49)
ogłoszenie o wybor oferty uslugi geodezyjne

Trzcianka, dnia 15-04-2008 r.   

ZAWIADOMIENIE

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Trzcianki  działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Usługi geodezyjne” W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  firmy :

Biuro Usług Geodezyjnych „GEOTEAM” s.c.K. Błaszczuk, T.Krystek, K. Wolski, Z.Żytliński   64-980 Trzcianka , ul. 27 Stycznia 42 ,

która zaoferowała cenę :    227.520,00 zł    netto         277.574,40 zł  brutto 

1)      Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , otrzymała maksymalną ilość punktów. 

2)      Ofertę  złożył tylko wyżej wymieniony wykonawca.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (23/04/2008 14:54:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/05/2008 11:06:19)
budowa masztu pomiarowego

Trzcianka, 19.02.2008 r.     

 RPI/A-7331/ICP/4/2008

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, DzU nr 98, poz.1071 z późn. zm./ 

 Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 12.02.2008 r. zostało wszczęte na wniosek WINDHUNTER S.C. R. Synowski, M.Kulik, ul. Zielona 29, 75-664 Koszalin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie masztu pomiarowego /pomiar prędkości i kierunku wiatru/ na działce nr 126/2 położonej w Siedlisku, gm. Trzcianka.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 26.02.2008r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.  

Burmistrz Trzcianki

Zamieszczono:

<