Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze wsi Stobno

Trzcianka, dnia 20 listopada 2015r. 
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                        
RPI/P-7321/4/2010
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:
 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno
 
 
wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
 

BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki