Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania wody na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała

Trzcianka, 5 wrzesień 2014 r.

ROL.6220.29.2014.JK

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
61- 485 Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

W związku z wnioskiem Pana Dominika Kwiatkowskiego zam. os. Lelewela 21, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 

budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania wody na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1105  obręb Trzcianka.