Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w Trzciance w rejonie ulicy Sadowej w zakresie: kubaturowej stacji transformatorowej typu UKL 3119L, linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, linii kablowych nN

Trzcianka, 20.01.2016 r.
 
RPI.6733.4.2016.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 19.03.2015 r. zostało wszczęte na wniosek
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w Trzciance w rejonie ulicy Sadowej w zakresie: kubaturowej stacji transformatorowej typu UKL 3119L, linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, linii kablowych nN 0.4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr ewid: 271/14 w obrębie geodezyjnym Dłużewo oraz na działkach o nr ewid.: 3193, 3204, 3206, 3205/1, 3205/2, 3205/3, 3205/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7, 3205/8, 3205/9, 3205/10, 3205/11, 3205/12, 3205/13, 3205/14, 3205/15, 3205/16, 3205/17, 3407 w obrębie geodezyjnym Trzcianka.
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.02.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się  z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
 
 
/-/ Burmistrz Trzcianki