Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE

SPRAWY BIEŻĄCE

Sprawa nr ROL.6220.29.2014.JK - decyzja środowiskowa ws. przebudowy drogi Starduń - Smolarnia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/04/2014 13:52:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/04/2014 13:52:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/07/2014 07:52:34)
OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, na działce nr ewidencyjny 540/13 obręb Siedlisko
Trzcianka,  18 września 2014 r. r.

ROL.6220.30.2014.JK
    O B W I E S Z C Z E N I E


      W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Łuczak, Głuchowo, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki działającego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Matysiaka – ECER Technika Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, na działce nr ewidencyjny 540/13 obręb Siedlisko.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko   dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki lub  w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.  

UWAGA ! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 9 października 2014 r.

Wnioski i uwagi można składać:
drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).

                                                                                                  
Burmistrz Trzcianki

  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/09/2014 15:27:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/09/2014 15:27:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/09/2014 15:03:51)
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania wody na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała
Trzcianka, 5 wrzesień 2014 r.

ROL.6220.29.2014.JK

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
61- 485 Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

W związku z wnioskiem Pana Dominika Kwiatkowskiego zam. os. Lelewela 21, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 

budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania wody na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1105  obręb Trzcianka.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/09/2014 12:18:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (26/09/2014 12:18:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/09/2014 12:18:37)
Sprawa nr ROL.6220.3.2015.JK - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała
 
 Trzcianka, 16 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKZ a w i a d o m i e n i eInformuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
W związku z powyższym na podstawie art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia.          
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony mogą zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. 
 


 
 
 Trzcianka, 16 marca 2015 r. 

ROL.6220.3.2015.JK
P o s t a n o w i e n i e
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) oraz art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z 2.03.2015 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie - opinia sanitarna znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27.02.2015 r.

p o s t a n a w i a m

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/90, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach nr ewidencyjny 548 i 1071/1 obręb Biała

U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 stycznia 2015  r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała. Do wniosku dołączone były  wymagane prawem załączniki: karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz.), mapa ewidencyjna, wypis z ewidencji gruntów, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 205 zł oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)), Burmistrz Trzcianki pismem znak: ROL.6220.3.2015. z 12 lutego 2015 r.  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z 2 marca 2015 r. wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. 
Uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, a także opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.  
   
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
 


 
Trzcianka, 12 lutego 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKRegionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków          W związku z wnioskiem Zakładu Inżynerii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działajacego przez pełnomocnika Panią Justyną Markowicz zam.    ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gmina Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyhjnych: 16, 17/42, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 26/4, 7331/3 obręb Wrząca oraz  1071/1 obręb Biała.
Dla działek o nr ewidencyjnych: 23, 24, 25, 7329, 7330/1 obręb Wrząca oraz 548 obreb Biała istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( w załączeniu kserokopia zaświadczenia o ich przeznaczeniu).
 

Załączniki:


 Trzcianka,  27 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKD E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/24, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1, 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15., 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e


W dniu 30 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka wystąpił  z wnioskiem do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
Załącznikami do wniosku stanowiły: kartę informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 12 lutego 2015 r.. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu: 9.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015r. (data wpływu: 03.03.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 16 marca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Załączniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 
                                                                                                                                       Załącznik do decyzji
                                                                                                                                       znak: ROL.6220.3.2015.JK
                                                                                                                                       z dnia 27 marca 2015 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych, drodze wojewódzkiej, pod rowami oraz na terenach prywatnych.
Łączna długość kanalizacji wyniesie około 5.020 m, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 20 m, z rur PCV o średnicy 200 mm oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 5.000 m,  z rur ciśnieniowych o średnicy 110 mm.
Ponadto planowane jest wykonanie przepompowni ścieków, posadowionej poniżej poziomu terenu. Ścieki kierowane będą do istniejącego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Biała, a następnie odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Trzciance.
Do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniającej dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infliltracji wody gruntowej do kanałów. 
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód  i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.
W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. W związku z tym, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. 
Eksploatacja przedsięwzięcia, z uwagi na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwile niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.
Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone w zabezpieczonym miejscu, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego zagospodarowania. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów zostanie wykorzystany na cele rekultywacyjne. Ścieki bytowe powstałe na etapie budowy gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone będą do oczyszczalni ścieków.
W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na: obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, który nie ma obowiązujących zakazów, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 i obszarze specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów oraz, że przebiegać będzie w większość w pasach drogowych  nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska.
Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązania z innymi obszarami.
 


 
Trzcianka,  27 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKD E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/24, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1, 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15., 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e

 
W dniu 30 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka wystąpił  z wnioskiem do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
Załącznikami do wniosku stanowiły: kartę informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 12 lutego 2015 r.. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu: 9.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015r. (data wpływu: 03.03.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 16 marca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
 


 
   


  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/02/2015 12:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/02/2015 12:12:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/06/2015 11:17:42)
Sprawa nr ROL.6220.9.2015.JK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta
 
Trzcianka,   26 sierpnia 2015 r.

ROL.6220.9.2015.JKD E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działający przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka 

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e


W dniu 17 marca 2015 r. Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działający przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin wystąpił do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka. Uzupełnienie wniosku wpłynęło 26 marca 2015 r.
Załącznikami do wniosku stanowiły: karta informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej.
 W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.9.2015.JK z dnia 9 kwietnia 2015 r. Burmistrz Trzcianki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 21 kwietnia 2015 do Burmistrza Trzcianki wpłynęło pismo od Pełnomocnika o zwiększenie obszaru, na którym ma być realizowana ww. inwestycja o działkę nr ewidencyjny 162/10 obręb Trzcianka. Burmistrz Trzcianki pismem znak: ROL.6220.9.2015.JK z 22 kwietnia 2015 r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 28 kwietnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM1.2 wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
W dniu 4 maja 2015 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło pismo od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM1.1 o uzupełnienie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, bądź informację o jego braku. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przesłany w dniu 16 czerwca 2015 r. Działki ewidencyjne objęte planem stanowią: tereny ulic głównych, ulic lokalnych, ulic dojazdowych, ścieżek pieszo-rowerowych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zieleni.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM.5 z 22 lipca 2015 r. (data wpływu: 27.07..2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-16/15 z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 30.04.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko to zostało potwierdzone również w piśmie znak: ON.NS.-72/2/1-16(2)/15 z 5.05.2015 r. (data wpływu: 08.05.2015 r.).
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.9.2015.JK z dnia 31 lipca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie.
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.


P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Załączniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
                                                                                                                                       Załącznik do decyzji
                                                                                                                                       znak: ROL.6220.9.2015.JK
                                                                                                                                       z dnia  26 sierpnia 2015 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


           
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka. W ramach prac budowlanych zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U łączonych na uszczelki gumowe, o średnicach 160 mm, 200 mm i 250 mm. Łączna długość kanalizacji wyniesie ok. 6.000 m. Sieć kanalizacyjna uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne. Planowana inwestycja obejmuje również dodatkowo budowę rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 6.000 m z rur PE o średnicach 90 mm, 110 mm i 160 mm. Rurociągi sieci kanalizacyjnej posadowione zostaną na głębokości od 1,5 m do 4,5 m p.p.t. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie głównie w pasach drogowych.
Do budowy sieci sieci kanalizacyjnej będą wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko zastosowanie znajdą materiały gwarantujące szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się również konieczność odwadniania wykopów, które prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów, a woda pochodząca z odwodnień odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie wykopów wiązało się będzie z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów.
Rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje powstawanie odpadów na etapie eksploatacji. Natomiast odpady powstałe na etapie budowy będą przekazane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
Charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz planowane rozwiązania techniczne nie przewidują jego negatywnego wpływu na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód.
Skala planowanego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie spowoduje jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągniecie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Będą to jednak emisje krótkotrwałe i miejscowe, które ustaną po zakończeniu prac budowlanych.
Charakter przedsięwzięcia nie przewiduje znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie eksploatacji inwestycji.
Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, oddalone o około 6 km od przedsięwzięcia. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, ze realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew. 
Lokalizacja inwestycji poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew sprawia, że nie przewiduje się jej znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłybie na funkcję ekosystemu.
W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.   


 
Trzcianka, 26 sierpnia 2015 r.
ROL.6220.9.2015.JKI N F O R M A C J A
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)z a w i a d a m i a m


Burmistrz Trzcianki w dniu 26 sierpnia 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.9.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszej informacji. 
 


 
Trzcianka, 9 kwietnia 2015 r.

ROL.6220.9.2015.JK
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań
----------------------------------
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 CzarnkówW związku z wnioskiem Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/25, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19 i 311/15 obręb Trzcianka.

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dla działek 3546, 311/9, 310/28, 306 – cz. dz., 309/25 – cz. dz., 303/2 – cz. dz., 305/4,  305/5, 305/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 obręb Trzcianka istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: cz. dz. 306, cz. dz. 309/25, cz. dz. 303/2, 303/1, 302/1, 3465/2.
 
 

 

Trzcianka, 9 kwietnia 2015 r.


ROL.6220.9.2015.JK

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 26 marca 2015 r. wszczęto na wniosek:


Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I 5a, 75-124 Koszalin


postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/25, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 obręb Trzcianka.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się całością akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 1.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia o tym fakcie organu administracji.

 


Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

  Trzcianka, 13 sierpnia 2015 r.


ROL.6220.9.2015.JK


Z a w i a d o m i e n i eInformuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika usługi projektowe mgr inż. Małgorzatę Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych: 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/04/2015 16:14:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/04/2015 16:14:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/08/2015 11:28:38)
Sprawa nr ROL.6220.12.2015.JK - budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, Gmina Trzcianka
Trzcianka, 30 kwietnia 2015 r.

ROL.6220.12.2015.JKRegionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków


W  związku z wnioskiem R.Power Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-627 Warszawa działającą przez pełnomocnika Panią Edytę Wójcik, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:    

budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, Gmina Trzcianka 

działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt  52 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                           
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 265 obręb Biała.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/04/2015 07:53:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/05/2015 07:53:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/05/2015 08:07:58)
Sprawa nr ROL.6220.20.2015.JK - instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka

Trzcianka, 16 czerwca 2015 r.


ROL.6220.20.2015.JK
Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Pana Janusza Murawskiego, ul. Tulipanowa 6, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka.


Załączniki:

1.Kserokopia wniosku.

2.Karta informacyjna przedsięwzięcia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/06/2015 14:47:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/06/2015 14:47:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/06/2015 14:47:49)
Sprawa nr ROL.6220.27.2015.JK - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Biała wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych
 


Trzcianka, 20 lipca 2015 r.


ROL.6220.27.2015.JK
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)z a w i a d a m i a m

Burmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.27.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we wsi Biała wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 789 Biała, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2015 13:44:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2015 13:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2015 14:26:47)
Sprawa nr ROL.6220.28.2015.JK - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. 27 Stycznia w Trzciance wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych
 


 
Trzcianka, 20 lipca 2015 r.


ROL.6220.28.2015.JK
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)z a w i a d a m i a m


Burmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.28.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 90 wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 1303 obręb Trzcianka, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.                        
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2015 13:50:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2015 13:50:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2015 14:30:56)
Sprawa nr ROL.6220.29.2015.JK - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Trzciance wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych 

Trzcianka, 20 lipca 2015 r.ROL.6220.29.2015.JK

 


I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
z a w i a d a m i a mBurmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.29.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Trzciance przy ul. Mickiewicza 49, na działce nr ewidencyjny 2760 obręb Trzcianka, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
 

 


Informacja została umieszczona:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2.BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki

3.a/a
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:00:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:00:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2015 14:31:50)
Sprawa nr ROL.6220.30.2015.JS - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Trzciance wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych

 


 

Trzcianka, 20 lipca 2015 r.ROL.6220.30.2015.JKI N F O R M A C J A 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
z a w i a d a m i a mBurmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.30.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 3 w Trzciance na os. Słowackiego 24a wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 2687/2 obręb Trzcianka, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
 

 


Informacja została umieszczona:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2.BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki

3.a/a
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:07:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:07:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2015 14:32:29)
Sprawa nr ROL.6220.31.2015.JK - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łomnicy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 

Trzcianka, 20 lipca 2015 r.ROL.6220.31.2015.JK

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
z a w i a d a m i a mBurmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.31.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 84 obręb Łomnica, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
 

 


Informacja została umieszczona:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2.BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki

3.Tablica ogłoszeń we wsi Łomnica

4..a/a
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:13:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2015 14:13:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2015 14:33:04)
Sprawa nr ROL.6220.45.2015.JK - przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka

Trzcianka 16 września 2015 r.


ROL.6220.45.2015.JK
                                                                                  Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka dla działek nr ewidencyjny 10 i 11 obręb Trzcianka oraz dla działek o nr ewidencyjnych 72/4, 76/2, 78/1, 78/3, 79/4, 79/8, 473, 478, 479, 480, 71/1, 164/9, 165/5, 165/7, 206, 71/2 i 65 obręb Straduń.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 8, 19 i 13/3 obręb Trzcianka.

 
Trzcianka, 16 września 2015 roku


ROL.6220.45.2015.JK
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej


Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 14 września 2015 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń


Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję Państwa o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku, określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie 7 dni od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Równocześnie informuję, iż szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u inspektora ds. ochrony środowiska - pok. 1, tel. 67 352 73 45.

 
   


   ZAWIADOMIENIE   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/09/2015 08:22:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/09/2015 08:22:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/11/2015 13:02:38)
Sprawa nr ROL.6220.42.2015.JK - rozbudowa istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance
 Trzcianka, 18 lutego 2016 r.


ROL.6220.42.2015.JK
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)z a w i a d a m i a m


Burmistrz Trzcianki w dniu 18 lutego 2016 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.42.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej  w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Sapa Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszej informacji. 
 


 
 Trzcianka, 3 lutego 2016 r.


ROL.6220.42.2015.JK


Z a w i a d o m i e n i eInformuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Sapa Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika Pana Adama Dymka – Zakład usługowy ODUM, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka.
Na podstawie art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie siedmiu dni, licząc od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, strony mogą zapoznać się  z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony mogą zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/02/2016 12:58:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/02/2016 12:58:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/02/2016 08:09:08)
Sprawa nr ROL.6220.49.2015.JK - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka
Trzcianka, 8 marca 2016 r.

ROL.6220.49.2015.JKOBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

wydanej w dniu 8 marca 2016 r. decyzji Burmistrza Trzcianki znak: ROL.6220.49.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Pan Janusz Murawski zam. Toruń.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/03/2016 14:12:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/03/2016 14:12:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (09/03/2016 14:13:13)