Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych » ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka

Trzcianka, 20.06.2014 r.
RPI.271.21.2014.JS


ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Zamawiający: Gmina Trzcianka, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka” informuje o wykluczeniu z postępowania:

STOLPLASTIK Sp. z o.o., ul. Budowlanych 10A, 78-600 Wałcz

Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający w SIWZ, w rozdziale VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM określił szczegółowo wysokość, formę oraz termin wniesienia wadium.
Wykonawca – Firma STOLPLASTIK Sp. z o.o. Wniósł wymagane wadium w formie pieniężnej, które zaksięgowane zostało na rachunku zamawiającego w dniu 17.06.2014 r. o godz. 11:52:27. Zgodnie z treścią rozdz. VI. pkt 3 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego, która w przypadku podmiotowego postępowania określona została na dzień 17.06.2014 r., godz. 10.00 (rozdz. 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT). Oznacza to, że wadium ww. wykonawcy wpłynęło 1:52:27 po terminie.
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82B

37-300 Leżajsk

Cena oferty – 100 496,16 zł brutto

(słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 16/100)

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

 

3. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 82B
37-300 Leżajsk

100,00

IDEAL OKNA Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 215
82-300 Elbląg

97,63

MIROX Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań

92,10

STOLPLASTIK Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10A
78-600 Wałcz

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z

2010 r., nr 113, poz.907 z późn. zm.)

Zamawiający wyklucza Wykonawcę

FABRYKA OKIEN SPECTRUM Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

85,53

PLASTBUD Sp. z o.o.
ul. Składowa 2C
64-000 Kościan

83,56

Lubelskie Centrum Okien
Urszula Opydo
ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

82,37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o

ul. Staroprzygrodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

46,61


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć - 25.06.2014 r.


Krzysztof Czarnecki
Burmistrz Trzcianki