Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » ZAWIADOMIENIE o budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63/90 PE w Trzciance w obszarze ul. 27-Stycznia oraz ul. Za Jeziorem

Trzcianka, 07.03.2016 r.

RPI.6733.3.2016.SK 
ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 117 można będzie zapoznać się zebranymi materiałami oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63/90 PE w Trzciance w obszarze ul. 27-Stycznia oraz ul. Za Jeziorem, na działkach o nr ewid.: 121, 124/8, 125, 487, 3177, 3179/4, 3179/2.
W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.                     W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i 5 k.p.a.).

                                                                                                                                                                           
 
/-/ Burmistrz Trzcianki