Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki, na pomieszczenia biurowe

Trzcianka: Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki, na pomieszczenia biurowe
Numer ogłoszenia: 14267 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki, na pomieszczenia biurowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane 1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.2. Roboty murarskie; 1.3. Ścianki działowe, podwieszone sufity i okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych; 1.4. Izolacje cieplne z wełny mineralnej; 1.5. Roboty malarskie; 1.6. Posadzki z paneli podłogowych; 1.7. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych; 1.8. Posadzki z płytek ceramicznych; 1.9. Stolarka drzwiowa wewnętrzna; 1.10. Stolarka okienna (montaż okien połaciowych). 2. Instalacje sanitarne 2.1. Roboty demontażowe i przebicia; 2.2. Instalacja centralnego ogrzewania 2.2.1. Rurociągi c.o. miedziane, 2.2.2. Izolacja rurociągów, 2.2.3. Grzejniki stalowe płytowe i łazienkowe, 2.2.4. Zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne i odpowietrzniki; 2.3. Instalacja klimatyzacyjna 2.3.1. Rurociągi z PCV i miedziane, 2.3.2. Izolacja rurociagów, 2.3.3. Klimatyzatory; 2.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna 2.4.1. Rurociągi kanalizacyjne z PCV, 2.4.2. Rurociagi z rur PxAlPx, 2.4.3. Izolacja rurociągów, 2.4.4. Biały montaż sanitarny. 3. Instalacje elektryczne 3.1. Oświetlenie i gniazda ogólne 3.1.1. Układanie przewodów kabelkowych, 3.1.2. Montaż opraw oświetleniowych, 3.1.3. Montaż gniazd wtyczkowych ogólnych; 3.2. Tablica rozdzielcza; 3.3. Zasilanie klimatyzacji; 3.4. Pomiary elektryczne; 4. Sieć LAN 4.1. Przebicia, otwory, i bruzdy; 4.2. Instalacja korytek, drabinek i rurek; 4.3. Montaż punktów dystrybucyjnych; 4.4. Instalacja gniazd, kabli i testowanie sieci; 4.5. Instalacja elektryczna dedykowana..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00 zł /słownie złotych: cztery tysiące/

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedna robotę /w ramach jednego kontraktu/ o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca dysponuje specjalistami w branży budowlanej, który posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlaej, specjalności sanitarnej i specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Okres rękojmi - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Pliki do pobrania: