Wyszukiwarka:

Trzcianka, 16 lipca 2015 r.
RPI.271.13.2015.JS


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”:

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
USŁUGI I DORADZTWO GOSPODARCZE
Wiesław Łoś
ul. Rodakowskiego 105
64-920 Piła 
Cena oferty –  149 407,80 zł brutto.
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedem zł 80/100)
Termin płatności faktury – 30 dni 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 17.07.2015 roku.

z up. Burmistrza Trzcianki

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza