Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Komisje Rady Miejskiej » Plan Pracy Komisji Stałych » Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2012 r.

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2012 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej
 
Styczeń
1 .Gospodarka odpadami – harmonogram działania gminy w 2012r. w związku z wejściem w życie od 01.01.2012r. ustawy o czystości i porządku w gminie.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz plany miejscowe:
a) stan aktualny prac nad Studium,
b) plany miejscowe – stopień zaawansowania prac nad planami będącymi w opracowaniu,
c) plany miejscowe – propozycja nowych opracowań (zakres opracowania – termin opracowania).
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Aglomeracja Trzcianki – kanalizacja zbiorcza – stopień przygotowania inwestycji do realizacji.
2. Cena wody i ścieków na 2013r. – kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa – plany ZIK na lata 2012-2015.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Wieloletni Plan Inwestycji gminy na lata 2013 – 2016.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.
          
Maj
1. Gospodarka Zasobami Komunalnymi Gminy – plan remontów, modernizacji i zamierzeń inwestycyjnych na lata 2012 – 2015.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE z puli środków przeznaczonych na lata 2014 – 2020.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Styczeń
1. Kontrola jednostek kultury – Trzcianecki Dom Kultury.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie dotacjami gminy, w tym sposób zlecania usług zewnętrznych;
b) działalność jednostki, w tym liczba kół zainteresowań, liczba uczestników, poziom zatrudnienia.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Luty
1. Kontrola  jednostek  kultury  –  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy   im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie dotacjami gminy, w tym sposób zlecania usług zewnętrznych;
b) działalność jednostki,  w tym poziom zatrudnienia, liczba czytelników, działalność dodatkowa – poza czytelnicza.
2. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
3. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec
1. Kontrola warunków i zasad sprzedaży mienia gminy w okresie 2006-2011 - przetargi.
2. Kontrola wykorzystania środków sołeckich zwracanych z budżetu państwa.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień
1. Kontrola  jednostek  kultury – Muzeum  Ziemi  Nadnoteckiej  im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie  dotacjami  gminy,  w tym  sposób zlecania usług zewnętrznych,
b) działalność jednostki, w tym poziom zatrudnienia, działalność wystawiennicza - liczba zwiedzających, działalność pozostała.
2. Kontrola polityki podatkowej gminy za lata 2000-2011, w tym:
a) właściwe wykorzystanie stawek podatkowych, jako element kreowania polityki podatkowej,
b) wykorzystanie i efekty funkcjonowania uchwały Nr XV/82/07 Rady Miejskiej Trzcianki z 25.10.2007 r. w sprawie programu pomocy de  minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w gminie Trzcianka.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Maj
1. Kontrola działalności Referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
2. Kontrola  procedury postępowania przy wprowadzaniu stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków  w gminie Trzcianka w latach 2007-2011.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec
1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2011 r.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2011.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Plan pracy  Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

Styczeń
1. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2012 roku.
2. Analiza projektu  uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Realizacja programu współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok ubiegły i bieżący.
2.Informacja Straży Miejskiej Trzcianki w sprawie podjętych działań dotyczących utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Trzcianka.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Budowa obiektów sportowych w latach 2012-2015 na ternie Gminy Trzcianka.
2. Informacja dotycząca stanu technicznego obiektów i wyposażenia sprzętowego Ochotniczych Straży Pożarnych działających na ternie Gminy Trzcianka.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Polityka promocyjna Gminy Trzcianka pod względem rozwoju gospodarczego i turystyki na lata 2012-2015.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Analiza programu restrukturyzacji spółki OSiR w Trzciance i zatwierdzenie harmonogramu działań na lata 2012-2015.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2011 rok.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2012 roku.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.


Plan  pracy  Komisji  Spraw Społecznych

Styczeń
1. Informacja dotycząca zasad wypłacania zasiłków mieszkaniowych oraz ilości i kwot zasiłków wypłaconych w 2010 i 2011r.
2. Analiza  możliwości powołania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
3. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Funkcjonowanie na terenie gminy systemu opieki przedszkolnej. Określenie potrzeb w zakresie rozwoju tej opieki.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Warunki funkcjonowania niektórych organizacji pozarządowych na terenie gminy (dotyczy organizacji działających na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i chorych). Określenie potrzeb i możliwości pomocy ze strony gminy.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Informacja o realizacji zadań przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2010 i 2011-porównanie.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Ocena realizacji przez gminę wniosków i zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Analiza realizacji sprawozdania z budżetu gminy za 2011 rok. Wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.


Plan  pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi


Styczeń
1.Sytuacja Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Trzcianka.
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Analiza stanu dróg i urządzeń melioracyjnych w gminie Trzcianka.
2.Organizacja "Dożynek Gminnych" -wybór miejsca.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Gospodarka odpadami—harmonogram działań gminy.
2.Program  zapobiegania bezdomności zwierząt.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarczą).
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Stan dróg gminnych  po sezonie zimowym.
2.Przegląd sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie gminy Trzcianka.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych-lustracja.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2012r.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.