Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne

Trzcianka, 21.11.2014 r.

RPI.271.30.2014.JS


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne” wybrano ofertę najkorzystniejszą.  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Contenur Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 18

39-300 Mielec

Cena oferty – 22 925,90 zł brutto

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć zł 90/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Contenur Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 18

39-300 Mielec

94,00


2.


N.TRADE s.c.

Piotr i Lech Niteccy

ul. Grzybowska 77

00-844 Warszawa

65,10

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

KAZ” Kazimierz Ferenc

ul. Kasztanowa 2

84-123 Rekowo Górne

52,54  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 26.11.2014 r.