Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Trzciance

Trzcianka, 11 lutego 2016 r.

RPI.271.3.2016.JS
INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Trzciance”Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) uprzejmie informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Było w SIWZ

Zmienia się na

Rozdział 15. PROJEKT UMOWY

§ 9.


 1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą – wystawioną po zakończeniu całości robót i ich bezusterkowym odbiorze.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktury końcowej w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.


 1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą – wystawioną nie wcześniej niż po 31 sierpnia 2016 r. po zakończeniu całości robót i ich bezusterkowym odbiorze.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktury końcowej w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy jednak nie wcześniej niż 15 września 2016 r.
Z up. Burmistrza Trzcianki


Grażyna Zozula

Zastępca Burmistrza Trzcianka: Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Trzciance
Numer ogłoszenia: 13719 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Jarzębinowej w Trzciance. Zakres prac obejmuje: Jezdnia - projektuje się jezdnię szerokości 6m objętą krawężnikami ulicznym betonowym najazdowymi posadowionymi na ławie betonowej. Przekrój jezdni daszkowy 2/2%. Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla ruchu KR1 /34cm - grubość zastępcza/ na gruncie G1: kostka betonowa gr. 8cm na podsypce c-p podbudowa z chudego betonu gr. 15cm. Wzdłuż krawężników zaprojektowano ściek szerokości 20cm ze światłem 2cm do nawierzchni i wykonanym z kostki betonowej 6cm na projektowanej podbudowie z chudego betonu. Odwodnienie - projektuje się odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej z pomocą istniejących wpustów deszczowych. Istniejące wpusty należy dostosować /przesunąć/ do linii projektowanego krawężnika..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedna robotę /w ramach jednego kontraktu/ o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca dysponuje specjalistą w branży budowlanej, który posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Okres rękojmi - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania: