Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » ZAWIADOMIENIE - przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr. ewid.: 11, 20/1, 20/2, 19, 18/1, 13/3, położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka

Trzcianka, 18.02.2016 r.

RPI.6733.1.2016.SKZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 117 można będzie zapoznać się zebranymi materiałami oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem dla Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr. ewid.: 11, 20/1, 20/2, 19, 18/1, 13/3, położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka.
W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i 5 k.p.a.).

                                                                                                                                                                            

/-/ Burmistrz Trzcianki