Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza – etap II » ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza komunalnego w Trzciance - etap II

Trzcianka, 31.07.2014 r.

RPI.271.25.2014.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza komunalnego w Trzciance - etap II” wybrano ofertę najkorzystniejszą.  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 246 999,99 zł brutto

(słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 99/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

BaHECo Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 92
64-980 Trzcianka

100,00

Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowo-Handlowe
„DROMAX” B. Spławski, J. Spławski
ul. Gorzowska 33c
66-500 Strzelce Krajeńskie

80,83  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć - 04.08.2014 r.
z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza