Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - budowa linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka

Trzcianka, 07.03.2016 r.
 
RPI.6733.7.2016.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.     – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 26.02.2016 r. zostało wszczęte  na wniosek
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 78, 91, 140/5, 142, 7244/2, 7244/5, 7244/7, 7244/8, 7269, 7297, 7298/1, 7270, 89/5, 140/4, 134, 138, 76/4, 76/6, 84, 89/9, 90, 93, 132/3, 132/4, 135/1, 140/1, 55/3, 139, 136, 306, 135/2, 7244/9, 132/5, 132/2, 140/2, 307, 316, 133/4, 55/2.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 25.02.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się  z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
 
 
 
/-/ Burmistrz Trzcianki