Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Szkoła Podstawowa w Siedlisku

Szkoła Podstawowa w Siedlisku

Szkoła Podstawowa w Siedlisku

 

 


SZKOŁA PODSTAWOWA

im. MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

w SIEDLISKU 

 

Siedlisko 160

64 – 980 Trzcianka  
 
tel. (067) 216-77-10
 
 
 

 

strona internetowa: www.spsiedlisko.com.pl

 

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Agnieszka Warnkowska   

 

Szkoła Podstawowa w Siedlisku jest jednostką budżetową. 

Organem prowadzącym jest Gmina Trzcianka.

Gmina zapewnia uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły bezpłatne przewozy.


Regulaminy obowiązujące w szkole:

 • regulamin pracy szkoły podstawowej w Siedlisku
 • regulamin rady pedagogicznej
 • regulamin oceniania nauczycieli
 • regulamin wycieczek szkolnych
 • regulamin dowożenia uczniów do szkoły
 • regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły
 • regulamin zwiększania stawki zasadniczego wynagrodzenia
 • obowiązki nauczyciela dyżurnego
 • regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

ELEMENTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SIEDLISKU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

I. W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów w oddziale wynosi:

Poziom

Liczba uczniów

Kl. I

 

15

Kl. II

 

8

Kl. III

 

20

Kl. IV

 

19

Kl. V

 

19

Kl. VI

 

11

Łącznie

 

92

II. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii/etyki, nie  przekracza łącznie : 

1. Szkoły podstawowe – klasy  I – III      -  25 godzin

2. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI    - 29 godzin

 III. Podział na grupy :     dotyczy przedmiotów : języki obce , elementy informatyki, wychowanie fizyczne  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i elementów informatyki w oddziałach liczących powyżej 24     

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane będą zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania oraz  z Ustawą z 30 października 2002 roku „o zmianie ustawy o kulturze fizycznej”. 

 IV. Nauczanie indywidualne :  

1. Będzie przyznawane uczniom w oparciu o :  

- orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

- podanie rodziców /opiekunów/ o przyznanie nauczania  indywidualnego skierowane do dyrektora szkoły  

- pismo przewodnie dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczania indywidualnego. 

2. Ilość godzin przeznaczonych na nauczanie indywidualne wynosi :  

 -  klasy I - III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin/tygodniowo 

-  klasy IV - VI szkoły podstawowej od 8 - 10 godzin/tygodniowo 

Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.  

V. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są przez placówki zgodnie z przyznanymi środkami  w budżetach szkół od 1 stycznia  do 31  grudnia  2007 roku oraz w ramach organizacji  pracy szkoły: 

Lp

Rodzaj zajęć

Ilość godzin tygodniowo

1.

Koło przyrodnicze

1

2.

Gry zespołowe I-III

1

3.

Zajęcia sportowe IV-VI

1

4.

Zajęcia wokalno-taneczne

1

5.

Nauka gry na instrumencie

1

6.

Koło redakcyjne

1

7.

Zajęcia informatyczne

 1

VI. Zatrudnienie :

1. Szkoła Podstawowa w Siedlisku zatrudnia w bieżącym roku szkolnym 

·  10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin

·   4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin

2. Stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad :    

a/  Szkoła Podstawowa w Siedlisku nie posiada stanowiska zastępcy dyrektora (Szkoła liczy 6 oddziałów a stanowisko wicedyrektora tworzy się  na nie mniej niż 12 oddziałów)   

 b/ w szkołach prowadzących świetlicę - nie tworzy się stanowisk kierowników świetlic.  

Grupa wychowawcza: 1   

3.  Pracownicy administracji i obsługi : pomniejszono o ½ etatu w stosunku do roku szkolnego 2006/2007 - zatrudnienia  pracowników  administracji i obsługi.


 

Dokumenty do pobrania:
>> pobierz w/w regulaminy w formacie word <<
>> statut <<


 

Oświadczenia

 

 Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1

Archiwum

 Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1 2

Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1   

Oświadczenie majątkowe dyrektora  2   3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1   2   3   4

Oświadczenia majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Szkoła Podstawowa w siedlisku (12/12/2007 23:31:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Szkoła Podstawowa w siedlisku (12/12/2007 23:36:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Szkoła Podstawowa w siedlisku (10/05/2014 18:52:56)