Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.9.2015.JK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta

 
Trzcianka,   26 sierpnia 2015 r.

ROL.6220.9.2015.JK



D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działający przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka 

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e


W dniu 17 marca 2015 r. Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działający przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin wystąpił do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka. Uzupełnienie wniosku wpłynęło 26 marca 2015 r.
Załącznikami do wniosku stanowiły: karta informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej.
 W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.9.2015.JK z dnia 9 kwietnia 2015 r. Burmistrz Trzcianki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 21 kwietnia 2015 do Burmistrza Trzcianki wpłynęło pismo od Pełnomocnika o zwiększenie obszaru, na którym ma być realizowana ww. inwestycja o działkę nr ewidencyjny 162/10 obręb Trzcianka. Burmistrz Trzcianki pismem znak: ROL.6220.9.2015.JK z 22 kwietnia 2015 r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 28 kwietnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM1.2 wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
W dniu 4 maja 2015 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło pismo od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM1.1 o uzupełnienie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, bądź informację o jego braku. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przesłany w dniu 16 czerwca 2015 r. Działki ewidencyjne objęte planem stanowią: tereny ulic głównych, ulic lokalnych, ulic dojazdowych, ścieżek pieszo-rowerowych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zieleni.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii znak: WOO-IV.4240.395.2015.AM.5 z 22 lipca 2015 r. (data wpływu: 27.07..2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-16/15 z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 30.04.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko to zostało potwierdzone również w piśmie znak: ON.NS.-72/2/1-16(2)/15 z 5.05.2015 r. (data wpływu: 08.05.2015 r.).
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.9.2015.JK z dnia 31 lipca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie.
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.


P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Załączniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.




                                                                                                                                       Załącznik do decyzji
                                                                                                                                       znak: ROL.6220.9.2015.JK
                                                                                                                                       z dnia  26 sierpnia 2015 r.




Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


           
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka. W ramach prac budowlanych zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U łączonych na uszczelki gumowe, o średnicach 160 mm, 200 mm i 250 mm. Łączna długość kanalizacji wyniesie ok. 6.000 m. Sieć kanalizacyjna uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne. Planowana inwestycja obejmuje również dodatkowo budowę rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 6.000 m z rur PE o średnicach 90 mm, 110 mm i 160 mm. Rurociągi sieci kanalizacyjnej posadowione zostaną na głębokości od 1,5 m do 4,5 m p.p.t. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie głównie w pasach drogowych.
Do budowy sieci sieci kanalizacyjnej będą wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko zastosowanie znajdą materiały gwarantujące szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się również konieczność odwadniania wykopów, które prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów, a woda pochodząca z odwodnień odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie wykopów wiązało się będzie z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów.
Rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje powstawanie odpadów na etapie eksploatacji. Natomiast odpady powstałe na etapie budowy będą przekazane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
Charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz planowane rozwiązania techniczne nie przewidują jego negatywnego wpływu na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód.
Skala planowanego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie spowoduje jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągniecie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Będą to jednak emisje krótkotrwałe i miejscowe, które ustaną po zakończeniu prac budowlanych.
Charakter przedsięwzięcia nie przewiduje znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie eksploatacji inwestycji.
Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, oddalone o około 6 km od przedsięwzięcia. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, ze realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew. 
Lokalizacja inwestycji poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew sprawia, że nie przewiduje się jej znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłybie na funkcję ekosystemu.
W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.   


 
Trzcianka, 26 sierpnia 2015 r.
ROL.6220.9.2015.JK



I N F O R M A C J A




Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)



z a w i a d a m i a m


Burmistrz Trzcianki w dniu 26 sierpnia 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.9.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1. 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszej informacji. 
 


 
Trzcianka, 9 kwietnia 2015 r.

ROL.6220.9.2015.JK




Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań
----------------------------------
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków



W związku z wnioskiem Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/25, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19 i 311/15 obręb Trzcianka.

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dla działek 3546, 311/9, 310/28, 306 – cz. dz., 309/25 – cz. dz., 303/2 – cz. dz., 305/4,  305/5, 305/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 obręb Trzcianka istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: cz. dz. 306, cz. dz. 309/25, cz. dz. 303/2, 303/1, 302/1, 3465/2.
 
 

 

Trzcianka, 9 kwietnia 2015 r.


ROL.6220.9.2015.JK

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 26 marca 2015 r. wszczęto na wniosek:


Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, ul. Mieszka I 5a, 75-124 Koszalin


postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/25, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 obręb Trzcianka.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się całością akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 1.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia o tym fakcie organu administracji.

 


Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

 



 Trzcianka, 13 sierpnia 2015 r.


ROL.6220.9.2015.JK






Z a w i a d o m i e n i e



Informuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika usługi projektowe mgr inż. Małgorzatę Kręc, ul. Mieszka I-go 5a, 75-124 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych: 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka.