Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze osady Wrząca

Trzcianka, dnia 4 marca 2016 r.
RPI.6721.2.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LVI/402/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z ponownie wyłożonym do publicznego wglądu:
 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka
na obszarze osady Wrząca
 
wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 16 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 6 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki