Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzcianka » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzcianka

Trzcianka, 30 kwietnia 2014 r.

RPI.271.8.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka ” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

„KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64 – 980 Trzcianka

Cena oferty – 3 743 000,00 zł

(słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące zł 00/100)


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 09.05.2014 roku.

 

 

 

 

 

Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki