Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ul. Wieleńskiej, 27 Stycznia, Ogrodowej oraz w obrębie geodezyjnym Siedlisko

                                                                           Trzcianka, dnia 14.08.2015r.
RPI.6721.2.2012.MM
RPI.6721.7.2014.MM
RPI.6721.3.2013.MM
RPI.6721.1.2013.MM


OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Wieleńskiej
2. gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko
3. miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia
4. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Ogrodowej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr II/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. poz. 231);
2. Nr VIII/63/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015 r. poz. 3077);
3. Nr VIII/64/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015 r. poz. 3078);
4. Nr X/76/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2015 r. poz. 4393);

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią uchwalonych planów miejscowych, uzasadnieniem do uchwał, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, pok nr 117.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof Czarnecki