Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Srawa nr ROL.6220.14.2015.JK - budowa hali produkcyjnej w obrębie istniejącego zakładu Gummi-Welz Polen Sp. z o.o. w Trzciance, na działkach nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka

Trzcianka, 20 maja 2015 r.


ROL.6220.14.2015.JK
   Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Gummi-Welz Polen Sp. z o.o., ul. Tetmajera 16a, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


budowa hali produkcyjnej w obrębie istniejącego zakładu Gummi-Welz Polen Sp. z o.o. w Trzciance, na działkach nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka,


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka.

 


  Trzcianka, 20 maja 2015 r.

 

ROL.6220.14.2015.JK

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

       Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 12 maja 2015 r.  wszczęto na wniosek:

Gummi-Welz Polen Spółka z o.o., ul. Tetmajera 16a, 64-980 Trzcianka

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROL.6220.3.2015.JK z 27 marca 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej w obrębie istniejącego zakładu Gummi-Welz Polen Sp. z o.o. w Trzciance, na działkach nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać się całością akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka, pok. nr 1.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia o tym fakcie organu administracji.