Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Uchwały » III kadencja

III kadencja

III kadencja

Uchwały III kadencji 1998 - 2002


LVI sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LVI/486/02

10-10-2002
w sprawie zmiany budżetu na rok 2002

LVI/487/02

10-10-2002
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2003
LVI/488/02
10-10-2002
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Trzcianka
LVI/489/02
10-10-2002
w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Łomnickiej w rejonie jeziora Okunie
LVI/490/02
10-10-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LVI/491/02
10-10-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LVI/492/02
10-10-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LVI/493/02
10-10-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LVI/494/02
10-10-2002
w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Trzcianka


LV sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LV/477/02

12-09-2002
w sprawie zmiany budżetu na rok 2002

LV/478/02

12-09-2002
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe
LV/479/02
12-09-2002
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetowej Gminy Trzcianka
LV/480/02
12-09-2002
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Województwem Wielkopolskim
LV/481/02
12-09-2002
w sprawie działań Gminy Trzcianka na lata 2003 - 2006 na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej
LV/482/02
12-09-2002
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 27 października 2002r.
LV/483/02
12-09-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka
LV/484/02
12-09-2002
w sprawie zakazu lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej większej niż 400m2
LV/485/02
12-09-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/447/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Os. Domańskiego


LIV sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LIV/465/02

08-08-2002
w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003 - 2006

LIV/466/02

08-08-2002
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka
LIV/467/02
08-08-2002
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Województwem Wielkopolskim
LIV/468/02
08-08-2002
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Trzcianka
LIV/469/02
08-08-2002
w sprawie zabezpieczenia w roku 2003 środków finansowych w budżecie Gminy Trzcianka na cele realizacji inwestycji p.n. " Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej w Przyłękach"
LIV/470/02
08-08-2002
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez członków Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Trzciance (w organizacji) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Wieleńskiej i Staszica
LIV/471/02
08-08-2002
w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych przez Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Trzciance do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Wieleńskiej i Staszica
LIV/472/02
08-08-2002
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
LIV/473/02
08-08-2002
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance
LIV/474/02
08-08-2002
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
LIV/475/02
08-08-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianka na działce nr 2996/4
LIV/476/02
08-08-2002
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie wsi Dłużewo


LIII sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LIII/452/02

27-06-2002
w sprawie zmiany budżetu na rok 2002 i zmiany Uchwały Nr XLIV/407/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianka na rok 2002

LIII/453/02

27-06-2002
w sprawie określania zasad administrowania i eksploatacji sali widowiskowo-sportowej w Trzciance
LIII/454/02
27-06-2002
w sprawie ustanowienia Fundacji: "Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski"
LIII/455/02
27-06-2002
w sprawie podziału Gminy Trzcianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
LIII/456/02
27-06-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LIII/457/02
27-06-2002
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra o uznanie lasów za ochronne
LIII/458/02
27-06-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie os. Artura Grottgera
LIII/459/02
27-06-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Stobno
LIII/460/02
27-06-2002
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie wsi Biała - pod teren rzemiosła nieuciążliwego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
LIII/461/02
27-06-2002
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie wsi Biała - pod teren stacji paliw z zapleczem handlowo - usługowym oraz zabudowę mieszkaniową
LIII/462/02
27-06-2002
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Wrząca
LIII/463/02
27-06-2002
w sprawie zmiany uchwały nr III/11/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki
LIII/464/02
27-06-2002
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki


LII sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LII/451/02

20 -06-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę.LI sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

LI/443/02

23 -05-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/433/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 marca 2002 w sprawie zmiany budżetu na rok 2002

LI/444/02

23 -05-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę
LI/445/02
23 -05-2002
w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka
LI/446/02
23-05-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Stobno
LI/447/02
23-05-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie os. Domańskiego
LI/448/02
23-05-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001r.w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Trzcianka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
LI/449/02
23-05-2002
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia roszczenia interesu prawnego
LI/450/02
23-05-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki.L sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

L/440/02

25 -04-2002
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za rok 2001

L/441/02

25 -04-2002
w sprawie absolutorium
L/442/02
25 -04-2002
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
pobierz
25-04-2002
Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25.04.2002 w sprawie ograniczenia konstytucyjnej samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.XLIX sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLIX/438/02

18 -04-2002
wsprawie odpowiedzi na skargę.

XLIX/439/02

18 -04-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę.

XLVIII sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLVIII/433/02
załącznik

21-03-2002
w sprawie zmiany budżetu na rok 2002,

XLVIII/434/02

21-03-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki,
XLVIII/435/02
21-03-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka oraz granic ich obwodów,
XLVIII/436/02
21-03-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/97 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków poniesionych ze środków gminnych na pomoc pieniężną przyznaną osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe zapisane w art. 4 ustawy o pomocy społecznej,
XLVIII/437/02
21-03-2002
w sprawie odpowiedzi na skargę.XLVI sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLVI/424/02

28-02-2002
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. w Trzciance,

XLVI/425/02

28-02-2002
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/381/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002,
XLVI/426/02
28-02-2002
w sprawie zawarcia umowy z Gminą Piła,
XLVI/427/02
28-02-2002
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/35/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie określenia zasad udzielania gminnych zamówień publicznych,
XLVI/428/02
28-02-2002
w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance i ustalenia jego regulaminu,
XLVI/429/02
28-02-2002
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miastya Trzcianki",
XLVI/430/02
28-02-2002
w sprawie powołania Rady Kultury przy TDK w Trzciance,
XLVI/431/02
28-02-2002
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej - Powstańców Wielkopolskich,
XLVI/432/02
28-02-2002
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki.


XLV sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLV/413/02

31-01-2002
w sprawie zmiany budżetu na 2002r.,

XLV/414/02

31-01-2002
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzcianka,
XLV/415/02
31-01-2002
w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego,
XLV/416/02
31-01-2002
w sprawie konkursu "Piękna Wieś" i zasad jego przeprowadzania,
XLV/417/02
31-01-2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Grunwaldzkiej,
XLV/418/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Łomnickiej w rejonie jeziora Okunie,
XLV/419/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Łomnickiej w rejonie jeziora Okunie,
XLV/420/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi,
XLV/421/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi,
XLV/422/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi,
XLV/423/02
31-01-2002
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi.


XLIV sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLIV/406/01

20-12-2001
z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/381/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

XLIV/407/01
załącznik nr 1-7 i 9-13
Załącznik nr 8

20-12-2001
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianka na rok 2002
XLIV/408/01
20-12-2001
w sprawie zmiany budżetu na rok 2001 r.
XLIV/409/01
20-12-2001
w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzcianka oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do zlewni oczyszczalni ścieków w Trzciance i wsi Wrząca
XLIV/410/01
20-12-2001
w sprawie zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Trzcianka
XLIV/411/01
20-12-2001
w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki
XLIV/412/01
20-12-2001
w sprawie zbycia udziałów "OSiR" spółka z o.o. w Trzciance.


XLIII Sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLIII/401/01

29-11-2001
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka,
XLIII/402/01
29-11-2001
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/399/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
XLIII/403/01
załącznik1
załącznik2
załącznik3
załącznik4
załącznik5
załącznik6
załącznik7
pobierz wszystkie załączniki (230kb)
29-11-2001
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka,
XLIII/404/01
29-11-2001
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/397/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie podatku pod nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Trzcianka,
XLIII/405/01
29-11-2001
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki o członków spoza Rady.


XLII sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie

XLII/396/01
zalącznik

8-11-2001
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 2002 - 2006
XLII/397/01
8-11-2001
w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Trzcianka
XLII/398/01
8-11-2001
w sprawie podatku od posiadania psów pobieranego na terenie Gminy Trzcianka
XLII/399/01
8-11-2001
w sprawie podatku od środków transportowychXLI Sesja Rady Miejskiej Trzcianki
Uchwała Nr
z dnia
w sprawie
XLI/385/01
25-10-2001
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance,
XLI/386/01
25-10-2001
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/325/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie wniesienia przez Gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego na rzecz Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance,
XLI/387/01
25-10-2001
w sprawie opłaty administracyjnej,
XLI/388/01
25-10-2001
w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Trzcianka,
XLI/389/01 
25-10-2001
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 listopada 1998r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki
XLI/390/01
25-10-2001
w sprawie opłaty miejscowej pobieranej na terenie Gminy Trzcianka,
XLI/391/01
25-10-2001
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Programu Kultury Fizycznej w Gminie Trzcianka na lata 2000-2002,
XLI/392/01
25-10-2001
w sprawie wniesienia przez Gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego na rzecz Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance,
XLI/393/01
25-10-2001
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/214/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 200r. w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady Miejskiej Trzcianki,
XLI/394/01
25-10-2001
w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Trzcianka,
XLI/395/01
25-10-2001
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.XL Sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie
XL/378/01
załącznik
27-9-2001
zmiany budżetu na rok 2001
Xl/379/01
27-9-2001
wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2002-2005
XL/380/01
27-9-2001
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XL/381/01
27-9-2001
przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
XL/382/01
27-9-2001
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej opiniującej projekty list przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych na rok 2002
XL/383/01
27-9-2001
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze Nowej Wsi
XL/384/01
27-9-2001
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki

 

>> pobierz całość w formacie .pdf objetość około 26 MB <<

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)