Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Straduń i Rychlik

   Trzcianka, dnia 27.05.2016 r.

RPI.6721.4.2015.MM
RPI.6721.3.2016.MM
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XII/181/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Straduń;
2. Nr XXIII/187/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Rychlik.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 27.06.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.BURMISTRZ TRZCIANKI
 /-/ Krzysztof Czarnecki