Wyszukiwarka:

Trzcianka, 06 sierpnia 2015 r.
RPI.271.16.2015.JS
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Siedlisku”:

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty –  679 968,00 zł brutto.
(słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem zł 00/100)
Okres gwarancji na pojazd             – 24 miesiące
Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą – 24 miesiące 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 21.08.2015 roku.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki