Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Druki do pobrania » Druki do pobrania

Druki do pobrania

Druki do pobrania
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Temat
Nazwa procedury
działalność gospodarcza

1. Informacja o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2. INSTRUKCJA wypełniania formularza CEIDG - 1

3. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach

4. Interpretacja w zakresie zawieszania wykonywania działalności gospodarczej w jednej z form

5Formularz CEIDG - 1

6Załączniki do formularza CEIDG - 1

7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

8. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015

10. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką

12. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym


 

Informacja

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać do 20 każdego miesiąca. Natomiast posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowane są w ostatnim tygodniu miesiąca

Wpływ wniosku po 20-tym spowoduje, że będzie on rozpatrywany pod koniec przyszłego miesiąca.

 


 

 

   


ewidencja ludności

 

ZMIANY W USTAWIE O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH

 

1- dowody osobiste

2 - Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy

3 - Zameldowanie cudzieziemców na pobyt stały i czasowy

4 - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 5 - Wymeldowanie w drodze dezycji administracyjnej

6- Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

6. Zgłoszenie wyjazdu za granice na dłużej niz 6 miesięcy

7Pesel dla cudzoziemca

8. Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

 Oświata
 
stypendia

1. druki: wniosek: pobierz->>

 
Dotacje dla szkół i przedszkoli Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby fizyczne i prawne niż gmina Trzcianka.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

UWAGA: Zgodnie z art. 76a § 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez:
a) notariusza, albo
b) występujacego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
c) ogran, który wydał dokument urzędowy. 


Referat Finansowo-Budżetowy
Temat
Nazwa procedury
podatki, opłaty lokalne i inne

 

 

 

ROK 2016 

 

Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka

Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.

1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

2 - deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości   

 


 

 ROK 2015 

1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

2 - deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości


 

ROK 2014

1 - podatek od środków transportowych

2 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3 - deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

4 - informacja w sprawie podatku rolnego

5 - deklaracja w sprawie podatku rolnego

6 - informacja w sprawie podatku leśnego

7 - deklaracja w sprawie podatku leśnego


ROK 2012

1 - podatek od środków transportowych

2 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3 - deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

4 - informacja w sprawie podatku rolnego

5 - deklaracja w sprawie podatku rolnego

6 - informacja w sprawie podatku leśnego

7 - deklaracja w sprawie podatku leśnego


8 - zaświadczenie o stanie majątkowym / zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego / zaświadczenie o wysokości składek z gosp. rolnego 
 3 druki w jednym dokumencie


9 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zadłużenia


10 - zgoda na wykreślenie hipoteki


Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej
Temat
Nazwa procedury
wniosk

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy

2. Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

4. wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / o położeniu nieruchomości na obszarze degradowanym, obszarze rewitalizacji oraw specjalnej strefie rewitalizacji

5. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

6. Zgłoszenie udziału w przetargu i oświadczenie o akceptacji warunków przetargu

        Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
Temat
Nazwa procedury
zezwolenia

1 - wycinka drzew lub krzewów:


 
2- utrzymywanie psów rasy agresywnej:

3 - Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

4 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6. Wniosek o oszacowanie szkody

7.  Dokumenty do przetargu

8. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzącego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu

9. Ankieta dotycząca zapotrzebowania na pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych

10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej

 

Referat Promocji, Kultury i Sportu
Temat
Nazwa procedury
 

1. Zawiadomienie o organizacji imprezy


2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

3. Organizacje pozarządowe - oferta

3a. Uproszczona oferta (.doc.pdf )

4. Organizacje pozarządowe - sprawozdanie z wykonania zadania

4a. Uproszczone sprawozdanie (.doc.pdf )

5. Wyróżnienia i stypendia sportowe

6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia "Trzcianecka Sarenka"

7. Wniosek o nieodpłatne udostępnienie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance

8. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

9. Wniosek o udostępnienie powierzchni reklamowej w oficjalnym serwisie internetowym miasta i gminy Trzcianka

10. Wniosek o wyrażenie zgody na uzycie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka


Referat Spraw Społecznych
Temat
Nazwa procedury


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Świadczenia rodzinne

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

2. Świadczenia opiekuńcze

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka

II. Świadczenia alimentacyjne

1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

III. Dodatki mieszkaniowe
IV. Dodatek energetyczny

V. Karta dużej rodziny

 

Urząd Stanu Cywilnego

Temat
Nazwa procedury
 

1- sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
pobierz->>   procerdura: 06_usc_1.doc   druk:  06_usc_1a.doc

2- zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
pobierz->>   procedura: 06_usc_2.doc

3- zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
pobierz->>   procedura: 06_usc_3.doc

4- sprządzenie  aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
pobierz->>   procedura: 06_usc_4.doc

5- decyzja zezwalająca na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
pobierz->>   procedura: 06_usc_5.doc

6- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
pobierz->>  procedura: 06_usc_6.doc  druk: 06_usc_6a.doc

7- zgłoszenie urodzenia dziecka
pobierz->> procedura: 06_usc_7.doc

8- rejestracja zgonu
pobierz->> procedura: 06_usc_8.doc

9- sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy
pobierz->>   procedura: 06_usc_9.doc druk: 06_usc_9a.doc

10- ustalenie i odtworzenie aktu stanu sywilnego
pobierz->>   procedura: 06_usc_10.doc  druk : 06_usc_10a.doc

11- ustalenie i odtworzenie aktu stanu małżeństwa
pobierz->>   procedura: 06_usc_11.doc  druk: 06_usc_11a.doc

12- wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
pobierz->>  procedura: 06_usc_12.doc   druk:  06_usc_12a.doc


13- ustalenie i odtworzenie aktu zgonu
pobierz->>  procdura: 06_usc_13.doc druk: 06_usc_13a.doc


14- uzupełnienie akt stanu cywilnego
pobierz->>  procedura: 06_usc_14.doc   druk: 06_usc_14a.doc

15- wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego
pobierz->>  procedura: 06_usc_15.doc  druk:  06_usc_15a.doc

16- sporządzenie testamentu
pobierz->> 06_usc_16.doc

17- powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
pobierz->>  procedura: 06_usc_17.doc

18- nadanie dziecku nazwiska męża matki
pobierz->> procedura: 06_usc_18.doc

19- dokonanie zmiany imienia dziecka
pobierz->> procedura: 06_usc_19.doc

20- oświadczenie o uznaniu dziecka
pobierz->>  procedura: 06_usc_20.doc

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (26/07/2007 10:45:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/07/2016 10:36:57)