Wyszukiwarka:

Trzcianka, dnia 08.06.2016 r.
RPI.271.10.2016.JS

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka" zostało unieważnione z przyczyn określonych  w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie
 
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w poz. od 4 do 7 formularza ofertowego, rozdział 17. SIWZ. Zestawienia tabelaryczne nie odpowiadają treścią opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego rozdział 2. SIWZ.  
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ niepoprawnie wprowadził niejednoznaczne zapisy w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu „Druk OFERTA” polegające na nieprecyzyjnym wskazaniu zakresu i rodzaju prac związanych z: pielęgnacją drzewostanu, pielęgnacji zieleni, nasadzeń roślin. 
Niejednoznacznie opisany przedmiot zamówienia doprowadził do złożenia oferty o nieporównywalnej treści, tym samym nie jest możliwa ocena oferty pod względem spełniania kryteriów oceny ofert. Brak możliwości oceny ofert i jednocześnie wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia.
Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 z związku z art. 146 ust.1 pkt 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Burmistrz Trzcianki
 
Krzysztof Czarnecki