Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » ZAWIADOMIENIE o budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka

Trzcianka, 10.05.2016 r.

RPI.6733.8.2016.SK

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 117 można będzie zapoznać się zebranymi materiałami oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 78, 91, 140/5, 142, 7244/2, 7244/5, 7244/7, 7244/8, 7269, 7297, 7298/1, 7270, 89/5, 140/4, 134, 138, 76/4, 76/6, 84, 89/9, 90, 93, 132/3, 132/4, 135/1, 140/1, 55/3, 139, 136, 306, 135/2, 7244/9, 132/5, 132/2, 140/2, 307, 316, 133/4.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i 5 k.p.a.).


/-/ Burmistrz Trzcianki