Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.3.2015.JK - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała

 
 Trzcianka, 16 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKZ a w i a d o m i e n i eInformuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
W związku z powyższym na podstawie art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia.          
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony mogą zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. 
 


 
 
 Trzcianka, 16 marca 2015 r. 

ROL.6220.3.2015.JK
P o s t a n o w i e n i e
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) oraz art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z 2.03.2015 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie - opinia sanitarna znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27.02.2015 r.

p o s t a n a w i a m

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/90, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach nr ewidencyjny 548 i 1071/1 obręb Biała

U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 stycznia 2015  r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała. Do wniosku dołączone były  wymagane prawem załączniki: karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz.), mapa ewidencyjna, wypis z ewidencji gruntów, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 205 zł oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)), Burmistrz Trzcianki pismem znak: ROL.6220.3.2015. z 12 lutego 2015 r.  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z 2 marca 2015 r. wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. 
Uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, a także opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.  
   
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
 


 
Trzcianka, 12 lutego 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKRegionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków          W związku z wnioskiem Zakładu Inżynerii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działajacego przez pełnomocnika Panią Justyną Markowicz zam.    ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gmina Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.

na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów  z 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  zwracam się z prośbą o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyhjnych: 16, 17/42, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 26/4, 7331/3 obręb Wrząca oraz  1071/1 obręb Biała.
Dla działek o nr ewidencyjnych: 23, 24, 25, 7329, 7330/1 obręb Wrząca oraz 548 obreb Biała istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( w załączeniu kserokopia zaświadczenia o ich przeznaczeniu).
 

Załączniki:


 Trzcianka,  27 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKD E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/24, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1, 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15., 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e


W dniu 30 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka wystąpił  z wnioskiem do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
Załącznikami do wniosku stanowiły: kartę informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 12 lutego 2015 r.. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu: 9.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015r. (data wpływu: 03.03.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 16 marca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Załączniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 
                                                                                                                                       Załącznik do decyzji
                                                                                                                                       znak: ROL.6220.3.2015.JK
                                                                                                                                       z dnia 27 marca 2015 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych, drodze wojewódzkiej, pod rowami oraz na terenach prywatnych.
Łączna długość kanalizacji wyniesie około 5.020 m, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 20 m, z rur PCV o średnicy 200 mm oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 5.000 m,  z rur ciśnieniowych o średnicy 110 mm.
Ponadto planowane jest wykonanie przepompowni ścieków, posadowionej poniżej poziomu terenu. Ścieki kierowane będą do istniejącego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Biała, a następnie odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Trzciance.
Do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniającej dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infliltracji wody gruntowej do kanałów. 
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód  i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.
W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. W związku z tym, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. 
Eksploatacja przedsięwzięcia, z uwagi na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwile niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.
Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone w zabezpieczonym miejscu, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego zagospodarowania. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów zostanie wykorzystany na cele rekultywacyjne. Ścieki bytowe powstałe na etapie budowy gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone będą do oczyszczalni ścieków.
W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na: obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, który nie ma obowiązujących zakazów, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 i obszarze specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów oraz, że przebiegać będzie w większość w pasach drogowych  nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska.
Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązania z innymi obszarami.
 


 
Trzcianka,  27 marca 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JKD E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/24, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1, 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała, którego inwestorem jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15., 64-980 Trzcianka.


U z a s a s d n i e n i e

 
W dniu 30 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działając przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka wystąpił  z wnioskiem do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała.
Załącznikami do wniosku stanowiły: kartę informacyjna przedsięwzięcia  (3 egz.), sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, informacje o wniosku na elektronicznym nośniku danych, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz pełnomocnictwo z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 12 lutego 2015 r.. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4240.145.2015.AM1.1 z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu: 9.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/2/1-6/15 z 27 lutego 2015r. (data wpływu: 03.03.2015 r.) odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w  art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Burmistrz Trzcianki postanowieniem znak: ROL.6220.3.2015.JK z dnia 16 marca 2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowościach Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała
Podsumowując na podstawie zgromadzonych informacji należało stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, w tym bardziej znacząco oddziaływań. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).