Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Komisje Rady Miejskiej » Plan Pracy Komisji Stałych » Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2011 r.

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2011 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej  

Lipiec
1. Obwodnica Trzcianki, plan działania na lata 2011 – 2014 r.
2. Priorytety działania gminy w celu pozyskania inwestorów z zewnątrz.
3. Sprzedaż mienia komunalnego – analiza możliwości.
4. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
6. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
1. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieci wodociągowe – stanowisko komisji, co do zakresu realizacji w latach 2011 – 2014.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1. Polityka podatkowa gminy Trzcianka na lata 2012 – 2015 – stanowisko komisji (druga część debaty, pierwsza odbyła się 18.05.2011 r.).
2. Gospodarka wodna w gminie Trzcianka – informacja z realizacji dotychczasowych ustaleń w tym zakresie mających na celu wyeliminowanie występujących podtopień.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze (dochody i wydatki).
4. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję.
5. Wnioski komisji do budżetu na rok 2012.
6. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Analiza realizacji uchwał wieloletnich przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki.
2. Modernizacja oświetlenia w gminie Trzcianka.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1. Prace nad projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2012.
2. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Budżet gminy na 2012 r. – opinia komisji.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji    

Lipiec
1) Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzcianka.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
1) Budowa systemu monitorowania ulic i instytucji położonych na terenie miasta Trzcianki.
2) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Trzcianka.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1) Analiza wypracowanych wniosków przez komisję do projektu budżetu na 2012 rok.
2) Sprawy wniesione do komisji.
 
Październik
1) Rozwój sportu wśród młodzieży gminy Trzcianka z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1) Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w zakresie  bezpieczeństwa, sportu, turystyki i promocji gminy Trzcianka  w roku 2011.
2) Dyskusja nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1) Budżet gminy Trzcianka na 2012 rok.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Lipiec
1) Kontrola przestrzegania procedury przy podwyżkach taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2) Kontrola działalności Burmistrza w spółkach gminnych:
a) TTBS spółka z o.o. w Trzciance,
b) OSiR spółka z o.o. w Trzciance,
c) ZIK spółka z o.o. w Trzckance.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień
1) Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2011 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1) Analiza wyników kontroli związanych ze sprzedażą gruntów rolnych firmie Agroferma.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1) Analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzcianki za lata 2002 – 2010.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1) Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi

Lipiec
1. Stan świetlic wiejskich w gminie Trzcianka – posiedzenie wyjazdowe.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień
1. Dożynki gminne.
2. Prace nad budżetem 2012 r. - analiza wniosków.
3. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Polityka podatkowa w gminie Trzcianka na rok 2012 i lata następne.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1. Spotkanie komisji i rolników z gminy Trzcianka z przedstawicielami Izby Rolniczej.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Prace nad budżetem 2012 r.    
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Lipiec
1. Analiza kosztów funkcjonowania obiektów, w których zlikwidowano szkoły podstawowe w Stobnie i Radolinie oraz opracowanie propozycji odnośnie dalszego ich funkcjonowania.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące

Sierpień
Przerwa urlopowa.

Wrzesień
1. Ocena systemu dowozów dzieci do szkół- wypracowanie wniosków.
2. Opracowanie propozycji likwidacji barier architektonicznych w mieście i gminie Trzcianka.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące.

Październik
1. Informacja o półrocznej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawy bieżące.
3. Analiza materiałów na sesję.

Listopad
1. Analiza porównawcza kosztów funkcjonowania szkół podstawowych w gminie.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Praca nad budżetem gminy na 2012r.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.