Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Sprawa nr ROL.6220.41.2015.JK - budowa zbiornika wodnego na działkach o nr ewidencyjnych 48, 49/2, 49/3 obręb Straduń

Trzcianka 15 września 2015 r.


ROL.6220.41.2015.JK
                                                                                  Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Pana Jana Janika zam. ul. M. Konopnickiej 42a, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


budowa zbiornika wodnego na działkach o nr ewidencyjnych 48, 49/2, 49/3 obręb Straduń,


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 48, 49/2 i 49/3 obręb Straduń.

Przedmiotowe działki położone są w obszarze chronionego krajobrazu.