Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE o budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63/90 PE w Trzciance w obszarze ul. 27-Stycznia oraz ul. Za Jeziorem

Trzcianka, 20.01.2016 r.
 
RPI.6733.3.2016.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 19.03.2015 r. zostało wszczęte na wniosek
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu,
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63/90 PE w Trzciance
w obszarze ul. 27-Stycznia oraz ul. Za Jeziorem, na działkach o nr ewid.: 121, 124/8, 125, 487, 3177, 3179/4, 3179/2. 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.02.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.


/-/ Burmistrz Trzcianki