Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Stan spraw przyjmowanych » Stan spraw przyjmowanych

Stan spraw przyjmowanych

Stan spraw przyjmowanych

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania.


Urząd Miejski Trzcianki, jest w trakcie procesu załatwiania i wdrażania Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która w połączeniu z elektronicznym systemem obiegu dokumentów pozwoli na pełną elektroniczną obsługe mieszkańców Trzcianki.


 

Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.).

            Art.35. §1. Organy administracji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

            §2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

            §3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

            §4. Organy wyższego stopnia mogą określić rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

            §5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Art.36 §1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji państwowej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

            §2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji państwowej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK,

REFERATÓW ORAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Podstawowym przedmiotem działania poszczególnych stanowisk, referatów i komórek organizacyjnych jest w szczególności:

1. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
a dot. zagadnień:

 l/ organizacyjnych:

a/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

b/ zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,

c/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,

d/ obsługa prawna Urzędu,

e/ racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych,

f/ nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,

g/ zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd,

h/ prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej i jej komisji oraz Zarządu,

i/ przyjmowanie i wywieszanie pism sądowych i obwieszczeń,

j/ przygotowywanie wyborów do rady gminy, Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, ławników i członków kolegium d/s wykroczeń, organów jednostek pomocniczych gminy,

2/ obywatelskich:

a/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

b/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

c/ prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców i sporządzanie list wyborców,

d/ opracowywanie materiałów poprzedzających wydanie decyzji administracyjnych
w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

e/ opracowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,

f/ dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek publicznych,

g/ przygotowywanie projektów zezwoleń na zgromadzenia,

h/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

3/ wojskowości i obrony cywilnej:

a/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,

b/ udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,

c/ opracowywanie materiałów poprzedzających wydanie decyzji w sprawie sprawowania opieki nad członkami rodzin przez żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin,

d/ prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami,

4/ oświaty:

a/ wykonywanie zadań nadzorujących w zakresie stosunku pracy nauczycieli,

b/ koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświaty,

c/ opracowywanie dokumentów w sprawie tworzenia, łączenia, przekształcania, likwidacji placówek oświaty,

d/ nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom,

e/ powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

f/ prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

g/ opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

h/ organizowanie dowozu dzieci do szkół,

5/ administracyjno - gospodarczych:

a/ utrzymanie budynku Urzędu,

b/ zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.,

c/ prowadzenie archiwum,

d/ zabezpieczenie materiałów biurowych i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

6/ dodatków mieszkaniowych:

a/ przygotowywanie projektów decyzji dot. dodatków mieszkaniowych,

b/ bieżące współpracowanie z zarządcami i właścicielami zasobów mieszkaniowych
w zakresie prawidłowości danych zawartych w deklaracjach i wnioskach,

c/ kontrolowanie prawidłowości dokonywania opłat czynszowych w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe,

7/ ewidencji działalności gospodarczej i handlu:

a/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

b/ opracowywanie dokumentów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c/ realizowanie zadań związanych z administrowaniem targowiskiem miejskim,

d/ prowadzenie spraw z zakresu krajowego drogowego przewozu osób,

8/ ochrony informacji niejawnych:

a/ prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,

b/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

c/ kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d/ szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

9/ informatyki:

a/ utrzymanie w sprawności technicznej sieci komputerowej,

b/ doradztwo eksploatacyjne,

c/ archiwizacja danych i programów,

d/ współpraca z autorami oprogramowania,

e/ pełnienie roli i zadań administratora bezpieczeństwa informacji,

f/ aktualizacja strony internetowej Gminy Trzcianka,

g/ skład i łamanie informatora samorządowego „Ratusza trzcianeckiego”,

h/ opracowanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Finansowo - Budżetowy:

1/ zapewnienie   bilansowania   finansowych   potrzeb   Gminy   dochodami   własnymi
i zasilającymi,

2/ analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

3/ dokonywanie wymiaru podatków i opłat,

4/ prowadzenie poboru, egzekucji i kontroli podatków i opłat lokalnych,

5/ nadzór i kontrola nad działalnością, finansową podległych Gminie jednostek organiza-cyjnych,

6/ prowadzenie spraw funduszy celowych,

7/ opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,

8/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

9/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowości Urzędu,

10/ prowadzenie spraw wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

11/ ewidencjonowanie majątku gminy,

12/ prowadzenie ogółu spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnych.

3. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Wsi, a dot. zagadnień:

1/ ochrony środowiska:

a/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,

b/ działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

c/ nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska oraz podejmowanie czynności w zakresie ich ograniczenia,

d/ współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy w zakresie zagospodarowania sfer ochronnych oraz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,

e/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,

f/ prowadzenie racjonalnej gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska,

g/ organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

h/ organizowanie grzebowisk zwierzęcych,

i/ uczestniczenie w zagospodarowaniu łowieckim obszaru gminy i w ochronie zwierzyny,

2/ rolnictwa i gospodarki gruntami rolnymi:

a/ gospodarowanie gruntami rolnymi - zgodnie z ustaleniami właściwych organów,
w tym
sporządzanie projektów umów dzierżawnych,

b/ prowadzenie ewidencji sprzedaży i dzierżaw nieruchomości rolnych, przygotowywanie przetargów,

c/ przeprowadzanie spraw z zakresu weterynarii,

d/ organizowanie cyklicznych spotkań z sołtysami,

e/ przygotowywanie wyborów do izb rolniczych oraz powszechnych spisów rolnych,

3/ utrzymania zieleni, czystości i porządku terenów publicznych:

a/ realizowanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,

b/ wnioskowanie o utworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy.

4. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, a dotyczących zagadnień:

1/ techniczno - inwestycyjnych:

a/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowy systemów inżynieryjnych, oczyszczalni, zlewni i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

b/ sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego stanu technicznego targowisk
i budynków komunalnych:  mieszkaniowych,  użyteczności  publicznej  oraz obiektów jednostek budżetowych,

c/ efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane i modernizacyjne,

d/ koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym
i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,

e/  prowadzenie spraw związanych z zakładaniem cmentarzy komunalnych,

f/ przygotowanie dokumentacji w zakresie doprowadzenia infrastruktury do pracowniczych ogrodów działkowych oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy współdziałaniu z właściwymi organami,

g/ konstruowanie programów gospodarczych,

h/ prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych,

i/ nadzorowanie właściwego oznakowania dróg i ulic oraz umieszczania i utrzymania tabliczek z nazwami ulic,

j/ współdziałanie z właściwymi organami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach lokalnych, miejskich oraz przejazdach kolejowych,

k/ wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,

l/ opracowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych miejskich,

ł/ prowadzenie kontroli stanu technicznego dróg, chodników, pasów drogowych na terenie Gminy,

2/ planowania przestrzennego, architektury i budownictwa oraz gospodarki gruntami:

a/ opracowywanie materiałów do planów zagospodarowania przestrzennego,

b/ przygotowywanie dokumentów poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c/ podejmowanie stosownych działań w zakresie ochrony dóbr kultury,

d/ dokonywanie niezbędnych czynności w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,

e/ przygotowywanie dokumentów poprzedzających: wydanie pozwoleń na budowę, odbiory budów i rozbiórek,

f/ dbałość o ład architektoniczny i estetykę miasta,

3/ lokalowych:

a/ prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

b/ załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,

c/ prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

d/ zapewnienie czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych,

e/ przygotowywanie propozycji decyzji dotyczących zajęcia na okres przejściowy, celem zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz opracowywanie projektu decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach.

5. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, a dot. zagadnień:

1/ opracowywanie i realizacja programów strategicznych gminy,

2/ analizowanie zjawisk społecznych i gospodarczych, występujących na terenie gminy,

3/ przygotowywanie materiałów promocyjnych o gminie i jej walorach,

4/ współpraca ze środkami masowego przekazu, instytucjami, firmami, fundacjami
i stowarzyszeniami,

5/ uczestnictwo w spotkaniach promocyjnych i wystawienniczych,

6/ współpraca z ościennymi gminami i miastami partnerskimi,

7/ współpraca z urzędami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem bezrobociu,

8/ pozyskiwanie środków finansowych na różnego rodzaju działania promocyjne,

9/ współorganizowanie kursów i szkoleń dla bezrobotnych,

10/ koordynacja i nadzór nad działalnością placówek upowszechniania kultury, inicjowanie określonych działań i uzgadnianie kierunków upowszechniania kultury oraz form ich realizacji,

11/ prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

12/ upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

13/ inicjowanie rozwoju usług sportowych i turystycznych,

14/ koordynowanie działalności na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży,

15/ współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie integracji z Unią Europejską,

16/ pozyskiwanie informacji o programach, środkach i funduszach pomocowych,

17/ informowanie mieszkańców gminy w temacie integracji europejskiej.

6. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i konkordatu między Stolicą Apostolską, a Rzecząpospolitą Polską,

2/ przyjmowanie oświadczeń określonych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.

7. W zakresie spraw Straży Miejskiej - wykonywanie zadań związanych z ochroną porządku publicznego, wynikających m.in. z: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779), uchwały Nr VII/69/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki, aktów prawa miejscowego oraz zadań określonych przez Zarząd Miejski Trzcianki, a w szczególności:

a/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,

c/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

d/ zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb,

e/ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

f/ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

g/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

8. W zakresie spraw stanowiska ds. kontroli:

1/ kontrola w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

2/ kontrola jednostek gminnych, zaliczanych do sektora finansów publicznych,

3/ kontrola wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

4/ kontrola zgodności wydatków z planem finansowym,

5/ kontrola referatów pod względem zgodności realizacji wydatków z planem finansowym.

9.
Referat Budynków Komunalnych (RBK)

Główne zadania referatu to:administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi oraz sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego stanu technicznego budynków komunalnych: mieszkaniowych, użyteczności publicznej,efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane i modernizacyjne budynków komunalnych,koordynowanie wykonawstwa remontów budynków komunalnych, tj. w szczególności szkół, przedszkoli, strażnic OSP i urzędu oraz zapewnianie ich prawidłowego przebiegu,konstruowanie programów gospodarczych,opracowywanie planów remontów budynków komunalnych,prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, będącymi w zasobach komunalnych,załatwianie spraw dotyczących przydziału i zamiany lokali,zapewnienie czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych,przygotowywanie propozycji decyzji dotyczących zajęcia na okres przejściowy, celem zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz opracowywanie projektu decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,prowadzenie windykacji należności,rozliczanie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych.

Kontakt - e-mail:

burmistrz@trzcianka.pl, zca.burmistrza@trzcianka.plsekretarz@trzcianka.pl, administracja@trzcianka.pl, promocja@trzcianka.pl, inwestycje@trzcianka.pl, rada@trzcianka.pl. , swiadczenia@trzcianka.pl

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (31/03/2008 13:19:16)