Wyszukiwarka:

Trzcianka, 05 kwietnia 2015 r.

RPI.271.6.2015.JS

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (odzysk lub unieszkodliwianie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

„KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 9 709 113,60 zł

(słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięć tysięcy sto trzynaście zł 60/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD”

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

LS-PLUS” Sp. z o.o.

99,62
Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki